Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usługi przeglądu budowlanego 1-rocznego w 18 obiektach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usługi przeglądu budowlanego 1-rocznego w 18 obiektach

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
53-609 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 365 03 46
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 71 365 03 4
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT
Wykonanie usługi przeglądu budowlanego 1-rocznego w 18 obiektach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wykonanie usługi przeglądu budowlanego 1-rocznego w 18 obiektach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków.
2. Szczegółowy zakres umowy obejmuje przegląd i pomiary w zakresie m.in.:
1) elementów budynków i budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynków i budowli raz w roku, zgodnie z art. 62 ust.l pkt. 1 lit. a) oraz dwa razy w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682);
2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska raz w roku, zgodnie z art. 62 ust.l. pkt.l. lit. b) ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682), separatory tłuszczu, skrobi i ropopochodnych oraz przepompownie i zbiorniki retencyjne:
3) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych, których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych wraz z układami nawiewno - wywiewnymi wentylacji mechanicznej raz w roku, zgodnie z art. 62 ust.l. pkt.l. lit. c) ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682), z wykluczeniem przewodów wentylacyjnych i dymowych grawitacyjnych;
3. Z wykonanych czynności należy sporządzić protokoły, które należy załączyć do właściwej Książki Obiektu Budowlanego wraz z dokonaniem wpisu zgodnie art.62b. ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682). Wykonanie kontroli obiektu wielkopowierzchniowego należy zgłosić do przedstawiciela organu nadzoru budowlanego na podstawie art. 62b ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682) na druku stanowiącym Załącznik nr 10 do umowy.

Dokument nr: WZZ.DZP.241.10.1.2024.M.D., WZŻ.DZP/2024/10

Otwarcie ofert: 2.Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi dnia 09.02.2024 r. o godz. 10:05.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiący załącznik do niniejszego Zaproszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami przy użyciu Asystenta postępowania Postępowania przetargowe 2024
https://asystent.postępowania.pl/org/wroclawski-zespol-zlobkow/postępowania https://asvstent. postępowania.pl/orq/wroclawski-zesDol-zlobkow/postępowania
do dnia 09.02.2024 r. do godz. 10.00
,,Wykonanie usługi przeglądu budowlanego 1-rocznego w 18 obiektach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków.
Znak sprawy: WZŻ.DZP/2024/10".

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji
Umowa obowiązuje od daty zawarcia do dnia 30.11.2024 r., zgodnie z ustalonym
harmonogramem z zastrzeżeniem, że praca przy obiektach w terenie zostanie
zakończona do 31.10.2024 r.

Wymagania:
III. Informacje dodatkowe
Uwagi do zakresu postępowania:
1. Roczne kontrole przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych grawitacyjnych realizowane są w odrębnej umowie.
2. Okresowe kontrole urządzeń dźwigowych osobowych i towarowych realizowane są w odrębnej umowy konserwacyjnej.
IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty według załączonego wzoru do Zaproszenia;
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy według załączonego wzoru do Zaproszenia;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia oferty;
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów.
5. Wykonawca winien posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prac objętych zamówieniem.
6. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą kserokopie aktualnych uprawnień osób przeprowadzających kontrole i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
W przypadku upływu terminu ważności uprawnień do przeprowadzania czynności bądź zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego przed dniem przeprowadzenia kontroli Wykonawca załączy aktualne na dzień kontroli, poświadczone dokumenty do protokołu kontroli.
7. Wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą wskazaną z imienia i nazwiska, która posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzenia przeglądów/kontroli:
a. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na
stanowisku DOZORU D3 w zakresie kontrolno-pomiarowym Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe: pkt 6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa, pkt 10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.6 uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21), według załączonego wykazu osób (wzór, załącznik nr 3 do Zaproszenia)
8, O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835) według załączonego oświadczenia (wzór, załącznik nr 4 do Zaproszenia)
V. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena całkowita brutto - 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie
mniej, według wzoru:
Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów Gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych Cb - cena oferty badanej 100 - wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów.
VII. ZŁOŻENIE OFERTY:
1. Ofertę składa się w formie elektronicznej, tzn. w formie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej, tzn. w formie skanu z odręcznym podpisem.
2. Dokumenty (formularz oferty wraz z załącznikami) podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, wraz z pieczątką imienną (jeżeli podpis jest nieczytelny w celu identyfikacji osoby podpisującej dokumenty).
1. Dokumenty tworzące ofertę w formie skanów zamieścić na platformie elektronicznej (strona prowadzonego postępowania).
2. Instrukcja korzystania z programu Asystent Postępowania (dla Wykonawców) stanowi załącznik nr 6 do Zaproszenia.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne co do korzystania z Asystenta postępowania zostały określone w Regulaminie korzystania usług, który dostępny jest do pobrania na stronie www.postępowania.pl.
4. W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z wsparciem merytorycznym: https://postępowania.pl/kontakt/
pod nr telefonu 517590851 l.strzezynski@postępowania.pl oraz do doradcy ds. produktu - Nikita Mitar, T: +48 798 855 799, n.mitar@postępowania.pl
gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora systemu.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.