Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie i dostawa leżaków reklamowych z grafiką

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa leżaków reklamowych z grafiką

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny"
ul. Cicha 72
42-233 Mykanów
powiat: częstochowski
tel(34) 374 00 01
biuro@razemnawyzyny.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mykanów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel(34) 374 00 01
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie i dostawę 50 sztuk leżaków reklamowych z grafiką"
I. Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest: Wykonanie i dostawa 50 sztuk leżaków reklamowych z grafiką
1. Szczegółowy zakres zapytania:
a) minimalne wymiary złożonego leżaka (na płasko): szer. 56 cm, dł. 125 cm
b) udźwig do 120 kg
c) wykonany z drewna impregnowanego (preferowane drewno bukowe), elementy stelaża zaokrąglone
d) stelaż leżaka z co najmniej trójstopniową regulacją
e) zabezpieczenie przed złożeniem w trakcie użytkowania
f) z podłokietnikami
g) elementy ruchome łączone za pomocą metalowych nitów
h) tkanina siedziska: poliestrowa min. 220g/m2
i) wymienna/demontowalna tkanina nadająca się do prania w pralce
j) różne kolory tkaniny siedziska do uzgodnienia z zamawiającym (min. 3 kolory, max. 6 kolorów)
k) nadruk kolorowy metodą sublimacji (full color) na całej powierzchni tkaniny
2. Zamawiający udostępni logotypy i treści niezbędne do zamieszczenia na nadruku.
3. Wykonawca w terminie do tygodnia od dnia podpisania umowy prześle na e-mail: biuro@razemnawyzyny.pl projekty/wizualizację leżaków do akceptacji bądź naniesienia uwag.

Składanie ofert:
2. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 09.02.2024 r. do godz. 16.00 do biura Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny" za pośrednictwem tradycyjnej poczty, poczty kurierskiej, osobiście na adres: Stowarzyszenie ,,Razem na wyżyny" Ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.
Dopuszcza się również złożenie oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@razemnawyzyny.pl w postaci skanu oryginalnie podpisanego dokumentu.

Miejsce i termin realizacji:
4. DOSTAWA do siedziby Stowarzyszenia ,,Razem na wyżyny", na adres: Ul. Cicha 72, 42-233 Mykanów.
II. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20.03.2024 r.

Wymagania:
wydatek sfinansowany będzie w ramach operacji własnej ,,Razem można więcej, lepiej, skuteczniej! - projekt na BIS" realizowanej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
l) min. 12 miesięczna gwarancja
5. Wykonawca dostarcza na swój koszt i ryzyko leżaki.
III. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) została złożona przez Wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
c) została złożona po terminie składania ofert.
d) nie zawiera załącznika nr 2.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca powinien spełniać następujące wymogi:
1. Posiada potencjał ekonomiczny (tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia) i techniczny do wykonania zamówienia;
2. Nie została otwarta w stosunku do niego likwidacja ani nie została ogłoszona upadłość;
3. Nie zalega z opłacaniem podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
V. Warunki wykluczenia
Wykonawca nie może mieć powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
e) pozostawania Zamawiającego z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w sposób czytelny (np. komputerowo lub pismem drukowanym) zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
2. W ofercie należy określić cenę netto i brutto.
VIII. Termin i miejsce składania.
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu Oferty (załącznik nr 1).
Decydująca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
IX. Kryteria wyboru ofert.
100% cena.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
X. Informacje dodatkowe
O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną zawiadomieni e-mailowo niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

Kontakt:
Pytania w sprawie zapytania ofertowego należy przesyłać elektronicznie na adres biuro@razemnawzyny.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.