Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (17) 861-45-40, tel. 17 861 45 39
agnieszka.rybacka@mf.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (17) 861-45-40,
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dok. proj. Instal.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie
nadzoru autorskiego w jednostkach IAS, zgodnie z określonymi warunkami zamówienia dla
niniejszego postępowania.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej
(zwanej dalej zamiennie Dokumentacją) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w
jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie dla następujących zadań:
1. Dla części I ,,Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Pierwszego Urzędu
Skarbowego przy Ul. Podwisłocze 42 w Rzeszowie".
2. Dla części II ,,Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku przy ul.
Przemysłowej 2a w Jarosławiu, będącym siedzibą Urzędu Skarbowego w
Jarosławiu, Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz
Oddziału Celnego w Jarosławiu".
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy:
1) Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
2) Etap II - Zapewnienie wsparcia Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane wykonywane na podstawie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na
podstawie dokumentacji projektowej, mającego na celu wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych, a także podczas realizacji robót budowlanych do czasu odbioru
końcowego zadania inwestycyjnego.
Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
ofertowym na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w oparciu o obowiązujące
przepisy.
Forma i termin realizacji zamówienia
a) Wykonawca dostarczy Dokumentację w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na nośnikach elektronicznych, zapisanych w formacie pdf, dwg, doc, xls, docx, xlsx,
jpg, w ilości trzech egzemplarzy nośników przedmiot zamówienia własnym transportem i na jego
koszt,

CPV: 71242000-6, 71248000-8, 71321000-4, 71320000-7, 71221000-3

Dokument nr: 1801-ILZ.261.59.2024

Składanie ofert:
Składanie ofert
Wypełniony i podpisany komplet dokumentów należy dostarczyć do Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie, Ul. Geodetów 1, w terminie do dnia 9 lutego 2024 r.
? pocztą elektroniczną, jako skan podpisanych dokumentów (w formie pliku ,,pdf") na
adres e-mail: agnieszka.rybacka@mf.gov.pl oraz monika.harczuk-dolba@mf.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Sposób realizacji zamówienia określa Załączniki nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis
przedmiotu zamówienia.
Termin i miejsce realizacji zamówienia
Miejsce dostawy dokumentacji: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Ul. Geodetów 1,
35-959 Rzeszów.
b) Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: w ciągu 65 dni od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
może zlecić wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie podwykonawcom mającym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Opis sposobu obliczenia ceny
Ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca w cenach brutto ujmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie koszty i inne opłaty,
w tym również podatek VAT.
Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w Zapytaniu
ofertowym.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza oferty.
Stawka podatku VAT jest określona w ustawie o podatku od towarów i usług [1].
Przy wyliczeniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku
na każdym etapie wyliczania ceny.
Kryteria wyboru oferty
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących zasad:
Kryterium ,,Cena" w PLN:
o znaczenie kryterium - 100% (100 pkt);
o opis sposobu oceny ofert dla kryterium ,,Ceny" oznaczonej dalej ,,C":
C = (Cn / Cb) x 100 pkt
gdzie:
C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium ,,Cena" ocenianej oferty
Cn - cena w ofercie z najniższą ceną
Cb - cena w ofercie ocenianej
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne;
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę oświadczenia na Formularzu oferty
o spełnieniu warunków określonych w pkt 1-2.
W celu potwierdzenia, że osoba podpisująca ofertę oraz zawarte w niej oświadczenia jest do
tego uprawniona - wykonawca przedłoży pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisywania
oferty nie wynika z innych dokumentów, złożonych wraz z ofertą (odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
Warunki płatności
Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na wskazane konto wykonawcy, w terminie
21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Zasady płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.
Klauzule społeczne
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie stosuje klauzul społecznych
w zakresie obowiązku zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy[2].
Podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania
W związku z wprowadzoną ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego -
Zamawiający, działając na podstawie w/w ustawy wykluczy z postępowania[3]:
? wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w ustawie[4];
? wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu[5] jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w ustawie[4];
? wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
ustawy o rachunkowości[6] jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w ustawie[4].
Wykluczenie, o którym mowa następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie w/w przepisów Zamawiający odrzuca
ofertę takiego Wykonawcy.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej, którą nakłada Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Inne warunki
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
? odstąpienia od wyboru oferty,
? prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert,
? odstąpienia od zawarcia umowy.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania
ofertowego.
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do Zamawiającego przed jego upływem.
Podstawa prawna
[1] ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1570,
z późn. zm.)
[2] art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
[3] art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497, z późn. zm.)
[4] art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 1497, z późn. zm.)
[5] ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.)
[6] art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r.
poz. 120, z późn. zm.)
[7] art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, zwane dalej RODO
[8] art. 6 ust. 1 lit. a RODO
[9] art. 15 RODO
[10] art. 16 RODO
[11] art. 18 RODO
[12] art. 51 RODO

Uwagi:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane dalej: RODO, informujemy, iż na podstawie przepisów RODO [7]
od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Izbę Administracji Skarbowej
w Rzeszowie (dalej: IAS w Rzeszowie).
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów
(nr tel. +48 17 850 36 39, adres e-mail: ias.rzeszow@mf.gov.pl);
? Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister właściwy do spraw
finansów publicznych z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (nr tel. +48
22 694 55 55, adres e-mail: kancelaria@mf.gov.pl);
? W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail:
iod.rzeszow@mf.gov.pl;
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO [8]
w następujących celach:
? postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 1801-ILZ.261.418.2023,
? realizacji zamówienia przez Wykonawcę;
? W związku z przetwarzaniem danych w w/w celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisów prawa;
? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej, lecz nie krócej
niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
? Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zamówienia, w której Pani/Pan
będzie brał/a udział;
? W związku z przetwarzaniem przez IAS w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do:
? dostępu do treści danych, na podstawie przepisów RODO [9] z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor
IAS w Rzeszowie,
? sprostowania danych, na podstawie przepisów RODO [10],
? ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie przepisów RODO [11];
? W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IAS w Rzeszowie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, o którym mowa w przepisach RODO [12];
? Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Kontakt:
Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
? w zakresie części I : Pani Monika Harczuk-Dołba, tel. 17 861 45 39 w godzinach od
7:30 do 15:30, e-mail: monika.harczuk-dolba@mf.gov.pl,
? w zakresie części II : Pani Agnieszka Rybacka, tel. 17 861 45 40 w godzinach od 7:30
do 15:30, e-mail: agnieszka.rybacka@mf.gov.pl,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.