Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 320-51-00
drmg@gdansk.gda.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 320-51-00
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska zaprasza
do złożenia oferty cenowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego w
ramach wniosku pn.:"Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze" - zadanie
w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego 2024.
W ramach postępowania Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z Opisem
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

Dokument nr: 17/BZP-PU.511.14.2024/AF, BZP-PU/16/2024/AF

Składanie ofert:
Oferty sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego pisma, należy składać
w języku polskim (w tym ew. załączniki) na adres e-mail: drmg@gdansk.gda.pl w terminie do dnia
09.02.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI:
l.p.Przedmiot zamówienia
1.I Przedmiot odbioru:
Projekt budowlany wraz ze wszelkimi wymaganymi
decyzjami administracyjnymi
(projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, dokumentacja geotechniczna)
II przedmiot odbioru:
Projekt
techniczny
w
szczegółowości
projektu
wykonawczego w układzie branżowym
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
Przedmiary robót w układzie branżowym, kosztorys
inwestorski w układzie branżowym, zbiorcze zestawienie
kosztów
III Przedmiot odbioru:
Uzyskanie PnB/przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia robót
2.
3.
4.
Nadzory autorskie
Termin
9 miesięcy od daty zawarcia
umowy
9 miesięcy od daty zawarcia
umowy
9 miesięcy od daty zawarcia
umowy
W okresie realizacji zadania
na roboty budowlane oraz
rękojmi i gwarancji jakości
na roboty budowlane, przy
czym nie dłużej niż w
okresie 60 miesięcy od dnia
odbioru
ostatniego
przedmiotu odbioru.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali
należycie, co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie
dokumentacji projektowej, składającej się co najmniej z projektu budowlanego lub wykonawczego, w zakresie
budowy lub przebudowy drogi lub ciągu pieszego lub ciągu pieszo-rowerowego lub ciągu pieszo-jezdnego o
wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 50 000,00 zł brutto.
2. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, które
należy złożyć wraz z ofertą:
Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego powyżej, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, zgodnie z
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.
III.
FORMA I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA:
1. W ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty (dalej: Oferta) należy wskazać
łączną wartość brutto za całość wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Określone w ofercie wynagrodzenie za III przedmiot odbioru (uzyskanie PNB/przyjęcie sprzeciwu
zgłoszenia robót) nie może przekroczyć 5% łącznej ceny brutto podanej w ofercie. Zamawiający odrzuci
ofertę zawierającą wynagrodzenie za III przedmiot odbioru określone niezgodnie ze zdaniem
poprzednim.
IV.
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI:
1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami Wykonawcy w okresie rękojmi i
gwarancji.
2. Rękojmia i gwarancja dla dokumentacji projektowej liczona jest od dnia odbioru dokumentacji w ramach
danego przedmiotu odbioru do ostatniego dnia rękojmi na roboty budowlane, przy czym nie dłużej niż do
upływu 60 miesięcy od dnia dokonania ostatniego przedmiotu odbioru dokumentacji.
Zamawiający informuje, że wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza cenowo, złożona przez
Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie II Zaproszenia
do złożenia oferty.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
do zawarcia umowy w siedzibie DRMG. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie i miejscu, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
i będzie miał prawo wyboru oferty kolejnej pod względem kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Dodatkowo Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia
potwierdzającego brak okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ww. ustawy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu: Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Andrzej Polak, Pion Projektów Budżetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic, adres e-mail: andrzej.polak@gdansk.gda.pl; Aleksandra Falk, Biuro Zamówień Publicznych, adres e-mail: aleksandra.falk@gdansk.gda.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.