Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
890z dziś
6548z ostatnich 7 dni
24867z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard
powiat: białogardzki
Tel. 94 312 44 01 Fax. 94 312 78 44
k.wasilewska@gmina-bialogard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Białogard
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 94 312 44 01 Fa
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania:
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Buczek, Gmina Białogard",
Rozdział III. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji w zakresie ,,REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Buczek, Gmina Białogard",
2. Szczegółowy zakres zadań objętych nadzorem określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (IZPiPGN.271.01.2024) postępowania o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ,zwanej dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, dostępna na BIP Gminy Białogard w zakładce zapytania ofertowe pod adresem: ug.bialogard.ibip.pl/public/?id=190731
3. Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z wyżej wymienioną dokumentacją oraz dokonał wizji lokalnej w terenie, objętym przedmiotem wykonania robót w celu uzyskania informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością.
4. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie w szczególności:
a. zakres czynności określonych w ustawie z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
b. nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.
c. skompletowanie i prowadzenie dokumentacji odbiorowej robót budowlanych.
d. pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym.
e. sporządzanie przy udziale inwestora protokołów konieczności określających ilości w/w robót dodatkowych i uzupełniających oraz szacowania ich zakresu i wartości,
f. żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenia,
g. stwierdzenie zakończenia robót budowlanych, sprawdzenie kompletności oraz prawidłowości dokumentów odbiorowych, w tym dokumentacji powykonawczej,
h. egzekwowanie usunięcia przez Wykonawców prac budowlanych usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów,
i.bieżące rozwiązywanie problemów technicznych,
5. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem przedmiotu zamówienia: kopie umowy zawartej przez Gminę Białogard z Wykonawcą robót budowlanych (lub wzór umowy), dokumenty zamówienia na wyłonienie Wykonawcy robót, dokumentację projektową.

Dokument nr: IZPiPGN.271.05.2024

Składanie ofert:
Rozdział VIII. Termin i sposób składania ofert.
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 09.02.2024r. do godz. 10:00.
Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana:
Nazwa i adres Wykonawcy: Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Białogard Ul. Wileńska 8 78-200 Białogard
OFERTA CENOWA
na zadanie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w miejscowości Buczek, Gmina Białogard",
Nie otwierać przed: ................./należy podać datę i godzinę otwarcia ofert/
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty osobiście poprzez biuro podawcze Urzędu Gminy Białogard Ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard w godz.ch urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00-15:00 lub listownie na adres:
Urząd Gminy Białogard Ul. Wileńska 8 78-200 Białogard
3. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert pocztą elektroniczną na adres
k.wasilewska@gmina-bialogard.pl w terminie wskazanym w pkt. 1.
4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową, kurierską czy elektronicznie.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez jej otwarcia.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia.
1. Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania, którego zakończenie planuje się na: 4 miesiące od podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych (planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych to luty 2024r.) oraz przez okres obowiązywania rękojmi i gwarancji na wykonywane roboty budowlane, przy czym Zamawiający zastrzega, iż podany termin jest okresem orientacyjnym, który może ulec wydłużeniu z uwagi na przedłużenie okresu realizacji zadania, spowodowanego jakimikolwiek okolicznościami zarówno zależnymi, jak i niezależnymi od Zamawiającego, w tym przedłużeniem realizacji robót budowlanych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca robót budowlanych. W przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji umowy do czasu zakończenia wykonywania robót budowlanych oraz przez okres obowiązywania rękojmi i gwarancji, co oznacza, iż okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą uzależniony pozostaje od okresu realizacji robót budowlanych.

Wymagania:
Rozdział II. Tryb udzjelenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ,zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, albowiem wartość zamówienie nie przekracza 130.000 zł.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Złożenie oferty przez wykonawcę nie jest jednoznaczne z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego i nie stanowi automatycznie podstawy do ewentualnego zawarcia umowy co do zasady.
UWAGA: Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
Rozdział V Warunki ustalone przez Zamawiającego
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert niespełniających warunków), Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. Zamawiający żąda wraz z ofertą od Wykonawcy kopii dokumentu potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem stwierdzającej posiadane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pełnienia funkcji inspektora.
Rozdział VI. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie, danego kryterium oceny ofert
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN lub w innej walucie. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. W przypadku wyrażenia ceny w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji zapytania.
4. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
5. Cena oferty jest ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców.
9. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.
Rozdział IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
1. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia wydatków w sposób zapewniający uniknięcie konfliktu interesów. Przyjmuje się, że konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne rozstrzygnięcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty jest zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z oferentem.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy:
1) są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
Rozdział X. Zmiana Umowy
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania umowy, sposobu wykonania umowy Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357 kodeksu cywilnego,
2) zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,
3) zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,
4) zaistnienia siły wyższej,
5) zmiany przepisów prawa,
6) trwających lub przedłużających procedur związanych z prowadzonymi w związku z realizacją niniejszej umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej.
2. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Niezależnie od powyższego, w razie przedłużenia robót w ramach zadania inwestycyjnego ponad terminy wykonania usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i konieczności dalszego wykonywania usługi przez Wykonawcę strony mogą postanowić o przedłużeniu terminu realizacji niniejszej umowy o okres równy okresowi przedłużenia robót na zadaniu inwestycyjnym powiększony o okres niezbędny do przygotowania dokumentacji Wykonawcy.
4. Wykonawca, jeśli uważa, się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek winien zawierać podanie podstawy prawnej żądania z przywołaniem właściwych postanowień umowy, oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca powinien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę umowy przez Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy.
6. Wszystkie wskazane zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron.
Rozdział XI. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą
Rozdział XII. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 2 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień.
2. Pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy kierować na adres e-mail Zamawiającego: k.wasilewska@gmina-bialogard.pl

Kontakt:
3. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami:
- Gabriela Wołujewicz tel. 94 31102 04, e-mail: g.wolujewicz@gmina-bialogard.pl
- Karolina Wasilewska tel. 94 312 1162, e-mail: k.wasilewska@fimina-bialogard.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.