Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont, naprawa i utrzymanie przystanków autobusowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont, naprawa i utrzymanie przystanków autobusowych

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość bez podatku od towarów i usług (netto) jest mniejsza niż 130 000,00 zł. oraz wyłączonych spod stosowania ustawy PZP w Miejskim Zarządzie Dróg w Nowym Sączu
Nowy Sącz, dnia 01.02.2024 r.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.:
" Remont, naprawa i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta Nowego Sącza w
2024 roku."
1. Opis przedmiotu zamówienia: Bieżąca naprawa i utrzymanie przystanków autobusowych w zakresie napraw wiat przystankowych, ławek przystankowych, koszy na śmieci (zakres szczegółowy podany w załączniku. Nr 1)

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:
> w formie elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl z opisem: Oferta na zadanie pn.: ,,Remont, naprawa i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie miasta Nowego Sącza w 2024 roku ", lub
> za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 - 300 Nowy Sącz (/MZD/SkrytkaESP);
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7.02.2024 r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zadania: 31.12.2024

Wymagania:
3. Istotne postanowienia projektowanej umowy: -nie dotyczy-
4. Wymagany okres gwarancji/rękojmi: - -nie dotyczy-
5. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania (jeżeli dotyczy): -nie dotyczy-
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena-100%
7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnianie kryterium oceny ofert: Dla a) Cena:
Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wyliczonej wg następującej formuły:
wartość brutto najniższej oferty
badana oferta = ------------------------............---------------------- x 100 %
wartość brutto badanej oferty
Dla b)...................
Dla c)...................
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsca po przecinku.
8. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) formularz oferty wg załączonego wzoru;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;
9. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie: W cenę oferty należy wliczyć:
a) wartość usługi/dostawy/ robót budowlanych określoną w oparciu o opis zamówienia;
b) obowiązujący podatek od towarów i usług;
c) pozostałe koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia.
10. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: nie dopuszcza się ofert częściowych
11. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny (jeżeli dotyczy): nie dopuszcza się wariantowania oferty
2) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie
3) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie oraz obejmować całość zamówienia
Oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania, a w razie przesłania jej drogą elektroniczną pozostawiona bez rozpatrzenia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
14. Informacja o zamówieniach uzupełniających, których zamawiający zamierza udzielić wybranemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzjelenia przedmiotowego zamówienia, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, bądź o prawie opcji dla dostaw (jeżeli dotyczy):

Kontakt:
15. Osobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu Zamawiającego, są:
a) Konrad Poręba
b) Witold Stokłosa

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.