Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacyjnej

Data zamieszczenia: 2024-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum e - Zdrowie
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
powiat: Warszawa
tel +48 22 597 09 27
wzp@cez.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel +48 22 597 09 27
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
1) ,,Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych oraz
centrali wentylacyjnej znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia",
2) Szczegółowy opis zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
10. Sposób
przygotowania
oferty
oraz
miejsce
i
termin
składania
ofert.
Ofertę należy złożyć:
a. w postaci elektronicznej na adres e-mail: wzp@cez.gov.pl
lub
b. na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP;
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2024-02-09 do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
2) termin realizacji zamówienia: zgodnie z § 1 wzoru umowy,

Wymagania:
3. Istotne elementy oferty:
1) warunki płatności: zgodnie z § 4 wzoru umowy,
3) inne wymagania Zamawiającego: termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
5. Opis sposobu obliczania ceny.
1) Wykonawca w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego poda cenę
brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia, wraz z należnym podatkiem VAT,
2) stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
3) wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona
cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4) cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego jego wykonania
oraz uwzględniać wszelkie opłaty, a także podatki wynikające z realizacji zamówienia, jak również
ewentualne upusty i rabaty skalkulowane przez Wykonawcę.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w przypadku innych kryteriów niż cena.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.
Kryterium
Cena brutto (C)
Waga [%]
100
Liczba punktów
100
Zasady oceny ofert wg kryterium ,,Cena" (C):
Ocena punktowa w kryterium ,,Cena ofertowa brutto" dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny
ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i będzie przeliczona według wzoru opisanego
w tabeli powyżej. Cena ta winna być wskazana w Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów we wszystkich kryteriach.
Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00.
Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (zgodnie z zasadą,
iż jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje ,,w górę", jeżeli
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje ,,w dół").
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskanych
w ww. kryterium.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert będzie zawierała taką samą cenę brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Złożone oferty dodatkowe zawierające cenę brutto wyższą niż
w ofercie podstawowej zostaną odrzucone.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Nie dotyczy
8. Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.
9. Oferty winny być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
11. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
12. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
1) w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2) Załącznik nr 1 do formularza ofertowego- formularz cenowy,
3) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
13. Oferty, które nie spełnią wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia będą odrzucone.
14. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na
listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa
w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności, nie wcześniej niż po upływie
14 dni od dnia wejście w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r., poz. 835). W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek określonych
w niniejszym punkcie zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy.
15. Oferty, które nie spełnią wymogów postawionych Wykonawcom w zakresie podmiotowym, nie będą
uwzględniane, chyba że Zamawiający wezwie do uzupełnienia wymaganych dokumentów w zakresie
podmiotowym.
16. Warunki niniejszego postępowania mogą być przez Zamawiającego w każdym czasie przed terminem
składania ofert zmienione, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.
17. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie przed zawarciem umowy, bez
podawania przyczyny o czym niezwłocznie powiadomi on Wykonawców, w szczególności w sytuacji,
gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.
18. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści z zastrzeżeniem ust.
19.
19. Zamawiający może poprawić w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Opisem Przedmiotu Zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści ofert.
O fakcie dokonania poprawki Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
20. Zamawiający wskazuje, iż nie udziela informacji w zakresie zapytania ofertowego drogą telefoniczną.
21. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: wzp@cez.gov.pl (dodatkowo na adres
kancelaria@cez.gov.pl) lub na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP.
22. Wykonawca, po otrzymaniu informacji od Zamawiającego że jego oferta została wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, jest zobowiązany do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
było wymagane, oraz do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego w tej
informacji.
23. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane, oraz nie zawarcia umowy
w terminie wskazanym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający może
unieważnić czynność wyboru najkorzystniej oferty i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.

Uwagi:
24. Przedmiotowe postępowanie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy. Postępowanie
prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum e- Zdrowie
wprowadzonego Zarządzeniem nr 32/2023 Dyrektora Centrum e-Zdrowia z dnia 4 października 2023
r. oraz przepisami obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks cywilny.
25. Centrum e-Zdrowie z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (dalej:
,,CeZ") przetwarza dane zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych
rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP,
Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na
postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1605). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogólne Rozporządzenie" lub
,,RODO"), mają charakter danych osobowych. W świetle powyższego CeZ informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: ,,Administrator") jest Centrum e-Zdrowie z siedzibą
w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00184 Warszawa, REGON: 001377706, NIP:
5251575309, skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP, email: biuro@cez.gov.pl
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD CeZ, 00-184 Warszawa,
ul. Stanisława Dubois 5A; e-mail: iod@cez.gov.pl
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu
własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej Centrum e-Zdrowie. Przetwarzanie
tych danych jest niezbędne, aby Centrum e-Zdrowie mogło prawidłowo wypełniać nałożone na
nie obowiązki.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Centrum e-Zdrowie
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
11) Centrum e-Zdrowie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.