Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
476z dziś
6135z ostatnich 7 dni
24453z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2024-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Strzeleczki
Rynek 4
47-364 Strzeleczki
powiat: krapkowicki
tel. +48 77 407 66 60, fax. +48 77 407 66 61, tel. (77) 407 66 66
ug@strzeleczki.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzeleczki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 77 407 66 6
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Ul. Słonecznej w Zielinie"
1. Rozbudowę linii kablowej oświetlenia ulicznego nN 0,23 kV;
2. Ustawienie 3 latarń oświetleniowych z oprawami typu LED zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,
3. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
Szczegółowy zapytania cenowego określają dołączone załączniki.
Wykonanie zadania ponadto obejmuje:
1. Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.
2. Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce
składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy).
3. Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.
4. Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia oraz przekazanie
ich do odzysku unieszkodliwiania lub składowania Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych
odpadów na składowisku (jeżeli dotyczy).

Dokument nr: IR..271.6.2024

Składanie ofert:
Wytyczne odnośnie składania ofert:
Ofertę cenową na dołączonym wzorze oferty należy złożyć do dnia 09.02.2024r. do godz.
12.00 na adres e-mail: ug@strzeleczki.pl z dopiskiem: Oferta na: ,,Rozbudowa
oświetlenia ulicznego w Zielinie"

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia: 15.03.2024 r.

Wymagania:
1. Rozliczenie pomiędzy stronami nastąpi w formie ryczałtu. Brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia
ryczałtowego.
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
3. W przypadku realizacji części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo oraz okazania stosownych dokumentów
potwierdzających zapłatę należności podwykonawcom za wykonane prace.
4. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane prace, Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia
podwykonawców i uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców
wszelkich zobowiązań i płatności oraz zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń
podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. W przypadku realizacji części
przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, wykonawca zobowiązany jest
do okazania Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dokumentów potwierdzających
zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane pracę.
5. Za nieterminową płatność faktury, wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym terminowe wykonanie
zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną
odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia.
7. Wykonawca winien spełniać inne wymagania określone we wzorze umowy,
wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
8. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania
wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji
projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru
robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r.poz.1570 z późn.zm.)
orz ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo (Dz. U. z 2017r.poz.1332 z póź.zm.). Cechy
materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania cenowego.
Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %
1. Oferta cenowa powinna zawierać:
nazwę, adres, nr telefonu, faxu Wykonawcy, os. do kontaktu w sprawie zamówienia
oraz oferowaną cenę za wykonanie usługi z wymienionym podatkiem VAT cyfrowo
i słownie - zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego.
3. Informacja o wynikach zamówienia zostanie przekazana mailowo Wykonawcom,
którzy złożą ofertę.

Kontakt:
2. Kontakt w sprawie zamówienia: Elżbieta Surmiak - Żegleń, tel. (77) 407 66 66.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.