Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
565z dziś
6224z ostatnich 7 dni
24542z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd i usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd i usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu

Data zamieszczenia: 2024-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
https://platformazakupowa.pl/transakcja/885866
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GKTOŚ.272.5.2024 o 1. Przegląd i usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie działek leśnych należących do gminy Barczewo poprzez cięcia sanitarne i pielęgnacyjne
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przegląd i usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie działek leśnych Przegląd i usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie działek leśnych należących do gminy Barczewo poprzez cięcia sanitarne i pielęgnacyjne. Przygotowanie do odbioru asortymentu przez Nadleśnictwo Wipsowo i Nadleśnictwo Olsztyn oraz transport asortymentu po odbiorze na plac przy ulicy Grottgera 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Gmina Barczewo
pl. Ratuszowy 1
11-010, Barczewo (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 885866, GKTOŚ.272.5.2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/885866
Składania : 09-02-2024 14:00:00
Otwarcia : 09-02-2024 14:05:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Barczewo, dnia 08.02.2024 r.
Znak sprawy: GKTOŚ.272.5.2024
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 - 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIP: 739-38-44-890
Telefon: (0 - 89) 514 48 39 wew. 86
Adres e - mail: andrzej.fronczak@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Pn 800-1600 , Wt-Pt 700-1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i DOSTAWY:
Przedmiotem zamówienia jest:
Przegląd i usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie działek leśnych należących do gminy Barczewo poprzez cięcia sanitarne i pielęgnacyjne.
Przygotowanie do odbioru asortymentu przez Nadleśnictwo Wipsowo i Nadleśnictwo Olsztyn oraz transport asortymentu po odbiorze na plac przy ulicy Grottgera.*
*ilość drzew przeznaczonych do usunięcia może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: wycinka drzew do 29.02.2024 r. zrywka i transport asortymentu do 22.03.2024r.
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: CENA 70% cena usługi, 30 % doświadczenie.
5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: Potwierdzona umową w latach 2023 - 2024r na co naj mniej na kwotę 50 tyś. zł. pracę w podobnym zakresie usługi leśnych tj. usuwania drzew metodą alpinistyczną lub przy użyciu ciężkiego sprzętu, odpowiednie zaplecze techniczne niezbędne do wykonania zadania.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: Oświadczenie że wykonawca jest lub nie jest czynnym płatnikiem VAT, czy zatrudnia pracowników oraz nr konta bankowego na który ma zostać przelane wynagrodzenie z podzieloną płatnością Vat
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu: 09.02.2024 r, do godziny 14.00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
6) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.1.2022 z dnia 03.01.2022 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Załączniki:
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 70% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - usunięcie drzew do 29.02.2024 zrywka i transport asortymentu do 22.03.2024r. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 przeszkolenie arborystyczne - uprawnienia arborystyczne zgodne z wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622), (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Potwierdzona umową w latach 2023 - 2024r na co naj mniej na kwotę 50 tyś. zł. pracę w podobnym zakresie usługi leśnych 30% usuwania drzew metodą alpinistyczną lub przy użyciu ciężkiego sprzętu, odpowiednie zaplecze techniczne niezbędne do wykonania zadania. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.