Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usunięcie wyznaczonych drzew

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usunięcie wyznaczonych drzew

Data zamieszczenia: 2024-02-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
tel. 89 514 48 39 w.86
andrzej.fronczak@barczewo.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/885845
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89 514 48 39 w.
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
GKTOŚ.272.23.2023 Usunięciu wyznaczonych 14 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mieniu z terenu gminy Barczewo
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usunięcie 14 drzew wyznaczonych zagrażających bezpieczeństwu na terenie dróg i działek należących do gminy Barczewo z terenu gminy Barczewo oraz transport asortymentu na plac przy Ul. Grottgera Usunięciu wyznaczonych 14 szt. drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mieniu z terenu gminy Barczewo oraz transport asortymentu na plac przy Ul. Grottgera 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Gmina Barczewo
pl. Ratuszowy 1
11-010, Barczewo (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 885845, GKTOŚ.272.23.2023

Otwarcie ofert: Otwarcia : 13-02-2024 08:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/885845
Składania : 09-02-2024 15:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Barczewo, dnia 08.02.2024 r.
Znak sprawy: GKTOŚ.272. 6.2023
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 - 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIP: 739-38-44-890
Telefon: (0 - 89) 514 48 39 wew. 86
Adres e - mail: andrzej.fronczak@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Pn 800-1600 , Wt-Pt 700-1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i DOSTAWY:
Przedmiotem zamówienia jest:
? Usunięcie 14 drzew wyznaczonych zagrażających bezpieczeństwu na terenie dróg i działek należących do gminy Barczewo z terenu gminy Barczewo oraz transport asortymentu na plac przy ul. Grottgera*
*ilość drzew przeznaczonych do usunięcia może ulec nieznacznie zmianie w trakcie realizacji zadania.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 29.02.2024 r.
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: CENA 70% cena usługi, 30 % doświadczenie.
5. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: Potwierdzona umową w roku 2023r na co naj mniej na kwotę 100 tyś. zł. pracę w podobnym zakresie usługi tj. usuwania drzew metodą alpinistyczną lub przy użyciu ciężkiego sprzętu, potwierdzone uprawnienia arborystyczne zgodne z wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622), odpowiednie zaplecze techniczne niezbędne do wykonania zadania.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: Oświadczenie że wykonawca jest lub nie jest czynnym płatnikiem VAT, czy zatrudnia pracowników oraz nr konta bankowego na który ma zostać przelane wynagrodzenie z podzieloną płatnością Vat, potwierdzone uprawnienia arborystyczne.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu: 09.02.2024 r, do godziny 15.00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone.
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
6) Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.1.2022 z dnia 03.01.2022 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 70% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - do 29.02.2024 r. (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 przeszkolenie arborystyczne - uprawnienia arborystyczne zgodne z wzorem określonym przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r., poz. 622) (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Potwierdzenie wykonywania usługi 30% Potwierdzona umową w roku 2023r na co naj mniej na kwotę 100 tyś. zł. pracę w podobnym zakresie usługi tj. usuwania drzew metodą alpinistyczną lub przy użyciu ciężkiego sprzętu (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski w Barczewie
Placu Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.