Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach

Data zamieszczenia: 2024-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Katowicach
ul. Francuska 38
40-028 Katowice
powiat: Katowice
telefon: 32 60 70 111, tel. 32 60 70 113, tel. 32 60 70 114
przetargi@katowice.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 32 60 70 11
Termin składania ofert: 2024-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
zapraszamy Państwa do złożenia oferty
w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
1. NAZWA ZADANIA
"Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach"

CPV: 50531400-0

Dokument nr: OG.262.13.2024

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu składania ofert, w budynku Sądu
Okręgowego w Katowicach przy Ul. Francuskiej 38 w Oddziale Gospodarczym P.053 o godz. 13:15.

Składanie ofert:
7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Wersja 3.0Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności (zawierającą własnoręczny podpis) na załączonym
formularzu
ofertowym
wraz
z
dokumentami
należy
złożyć
do
dnia
27 lutego 2024 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego - na adres:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Oddział Gospodarczy, Pokój nr P.057
ul. Francuska 38, 40 - 028 Katowice
z dopiskiem:
,,OFERTA"
Znak sprawy: OG.262.13.2024
Nie otwierać przed dniem 27 lutego 2024 r. godz. 13:15
lub złożyć osobiście pod adresem i w formie, jak podano wyżej.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oferty w formie elektronicznej.
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, Wykonawca w temacie wiadomości e-mail wpisuje:
,,OFERTA- OG.262.13.2024".
Oferta składana elektronicznie winna być sporządzona jako dokument w formacie *.pdf, spakowana
z rozszerzeniem *.zip, zaszyfrowana hasłem i przesłana w wyznaczonym terminie składania ofert, pocztą
elektroniczną na adres e-mail: przetargi@katowice.so.gov.pl. Oferta powinna być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a w przypadku
braku takiej możliwości należy wykonać skan dokumentu w rozdzielczości pozwalającej na jej
bezproblemowe odczytanie.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przez okres 24 miesięcy od 01.06.2024 r. do 31.05.2026 r.

Wymagania:
4. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Warunki zamówienia, w tym jego zakres został określony w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia" (załącznik nr 2) w ,,Formularzu ofertowym" (załącznik nr 1) oraz we ,,Wzorze umowy"
(załącznik nr 3), stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.
Do postępowania mogą przystąpić Wykonawcy uprawnieni przez UDT zgodnie z art.9 Dz.U z dnia 21
grudnia 2000 r., Nr 122, poz.1321 o dozorze technicznym.
Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie, bez podania przyczyny unieważnienia, a także możliwości zlecenia wykonania tylko wyznaczonych
pozycji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego. Postępowanie może zakończyć się bez wyboru żadnej oferty.
5. KRYTERIUM WYBORU
Jedynym kryterium w przedmiotowym postępowaniu jest cena podana przez Wykonawcę. Cena za
wykonanie całości zamówienia - 100%. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim
postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Cena podana przez Wykonawcę (w tym ceny jednostkowe podane w wypełnionym przez Wykonawcę
Formularzu ofertowym) jest obowiązująca przez cały okres obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
6. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1.
2.
3.
Wypełniony ,,Formularz ofertowy" - załącznik nr 1 do zaproszenia.
Pełnomocnictwo, jeżeli formularz ofertowy będzie podpisany przez inne osoby niż osoby
uprawnione do reprezentacji wskazane w KRS lub CEIDG. UWAGA: w przypadku składania oferty
przez spółkę cywilną wymaga się podpisania oferty przez wszystkich wspólników lub dołączenie do
oferty pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników osobie, która podpisała ofertę.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień wydanych przez
UDT.
Nazwa oferty winna zawierać w swojej treści kombinację min. trzech cyfr (z zakresu od 0 do 9, unikając
kombinacji kolejnych liczb typu ,,123"), pozwalającą na przypisanie hasła do oferty. Hasło do pliku, ze
wskazaniem nazwy oferty, której dotyczy, winno zostać przesłane na ww. adres e-mail, po upływie terminu
składania ofert a przed terminem otwarcia ofert tj. pomiędzy godz. 12:00 a 13:00 dnia, w którym upłynął
ostateczny termin składania ofert.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za złożenie (skuteczne doręczenie Zamawiającemu) oferty
przed upływem terminu wyznaczonego powyżej (dnia 27 lutego 2024 r. przed godziną 12:00). Momentem
złożenia oferty jest jej rzeczywisty wpływ do Zamawiającego - we wskazanym powyżej miejscu. Nie
decyduje data nadania oferty (w przypadku przesyłania ofert pocztą).

Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający prześle drogą elektroniczną (e-mail) lub umieści na stronie
internetowej prowadzonego postępowania informację zawierającą nazwy (firmy) Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz ceny ofert.
9. POZOSTAŁE INFORMACJE
Wersja 3.0
Strona 2 z 41.
Oferta winna być własnoręcznie podpisana i zawierać dane do kontaktu z osobą upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
2. Oferta może podlegać dalszym negocjacjom cenowym.
3. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od momentu upływu terminu
składania ofert (dzień, w którym upływa termin na składanie ofert jest pierwszym dniem terminu
związania ofertą). Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w związku z postanowieniem ust.
5) nie powoduje po stronie pozostałych Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane,
wygaśnięcia terminu związania ofertą.
4. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie poprzedzona zawarciem umowy. Zamawiający zaprosi
pisemnie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy.
5. Wybór oferty najkorzystniejszej, jak również informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nie
stanowią momentu zawarcia umowy. Momentem zawarcia umowy jest złożenie podpisów na
umowie przez Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. Do momentu podpisania umowy,
Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania lub wyboru oferty innego
Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
a. nie odpowiada treści zaproszenia oraz załączników do zaproszenia, z zastrzeżeniem ust. 7.
b. jest niezgodna z przepisami, w tym przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
c. zawiera rażąco niską cenę lub Wykonawca wezwany do wyjaśnienia ceny nie złożył wyjaśnień
lub wyjaśnienia nie potwierdzają należycie zaoferowanej ceny
d. zawiera informacje nieprawdziwe lub wprowadzające (bądź mogące wprowadzić)
Zamawiającego w błąd.
7. Zamawiający uprawniony jest do skierowania do Wykonawcy żądania wyjaśnienia, uzupełnienia lub
poprawienia, w przypadku gdy treść oferty lub innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę nie
jest zrozumiała, zawiera błędy lub braki. Procedura powyższa może dotyczyć również wysokości
zaoferowanej ceny, w przypadku gdy Zamawiający uzna ją za rażąco niską Powyższe stanowi
uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. W ten sposób Zamawiający nie będzie poprawiał
błędów lub braków we wskazaniu ceny, podpisu oferty. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia
w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek, które
nie powodują istotnej zmiany treści oferty.
8. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, w przypadku
powzięcia po tym wyborze informacji powodujących konieczność odrzucenia oferty wybranej lub w
przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim przypadku
Zamawiający może dokonać wyboru oferty kolejnej lub unieważnić postępowanie. Procedura może
być powtarzana wielokrotnie.
9. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać będzie się przy pomocy środków komunikacji
elektronicznej - e-mail, na adresy podane w części 8 zaproszenia, za wyjątkiem składania ofert, dla
których wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian lub
modyfikacji do niniejszego zaproszenia oraz załączników do zaproszenia. W takim wypadku
Zamawiający poinformuje o dokonanych zmianach umieszczając informację na stronie internetowej
prowadzonego postępowania lub przesyłając tę informację drogą elektroniczną (e-mail) do
Wykonawców, którym przekazał niniejsze zaproszenie. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia
dokonanych zmian oraz modyfikacji w swoich ofertach, pod rygorem odrzucenia oferty, zgodnie z ust.
6 lit. a.
11. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty, podając informacje
o wybranej ofercie ewentualnie informację o unieważnieniu postępowania ewentualnie informację o
zamknięciu przetargu bez wyboru oferty. Informacja przekazana zostanie drogą elektroniczną (e-mail)
do Wykonawców, którzy złożyli oferty lub umieszczona zostanie na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
12. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:
Wersja 3.0
Strona 3 z 41)
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego - zwanej dalej ,,ustawą OSR";
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy OSR.
13. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 12 powyżej.
14. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 12, Zamawiający
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub
ofertę takiego Wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej,
oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do
negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie
przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia
zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

Kontakt:
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Jacek Szot, tel. 32 60 70 113, e-mail: oddzial.gospodarczy@katowice.so.gov.pl - dot. budynku SO
Katowice ul. Francuska 38
2. Adam Kupczak, tel. 32 60 70 114, e-mail: oddzial.gospodarczy@katowice.so.gov.pl - dot. budynku SO
Katowice ul. Andrzeja 16/18

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.