Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywne dostawy farb, artykułów malarskich i impregnatów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywne dostawy farb, artykułów malarskich i impregnatów

Data zamieszczenia: 2024-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
zp@posir.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/889513
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne dostawy farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla Oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla niżej wymienionych
miejsc prowadzenia działalności przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu:
1) Dyrekcja, Ul. Spychalskiego 34, Poznań,
2) Oddział Chwiałka, Ul. Spychalskiego 34, Poznań,
3) Oddział Malta, Ul. Wiankowa 3, Poznań,
4) Oddział Kasprowicza, Ul. Wyspiańskiego 33, Poznań,
5) Oddział MOS, Ul. Gdańska 1, Poznań,
6) Oddział Zaplecze Sportowe, Ul. Krańcowa 98, Poznań,
7) Oddział Rataje, Os. Piastowskie 106 A, Poznań,
8) Oddział Golęcin, Ul. Warmińska 1, Poznań,
9) Stadion Miejski, Ul. Bułgarska 17, Poznań,
10) Pływalnia Rataje, os Piastowskie 55, Poznań,
11) Pływalnia Atlantis, os. Stefana Batorego 101, Poznań,
12) Pływalnia Miejska Winogrady, Os. Zwycięstwa 124, Poznań,
zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wszystkie zamawiane towary, winny być dobrej jakości, w I gatunku, posiadać instrukcje stosowania, deklaracje zgodności z
obowiązującymi w tym zakresie normami, atesty higieniczne oraz wymagane prawem dopuszczenie do stosowania oraz
posiadać ważne terminy przydatności do stosowania (jeszcze co najmniej 6 m-cy od dnia dostarczenia).
Zamawiający może żądać przedłożenia ww. dokumentów w terminie do 7 dni od przesłania do Wykonawcy wezwania w tym
zakresie. W przypadku dokumentów wystawionych w językach obcych winny być one dostarczone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych (Wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie).
Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień
częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego towaru w ramach poszczególnych
asortymentów w zależności od zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje zakup towaru o wartości
stanowiącej 40% wartości umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze
Zamawiający wymaga, aby dostawy zamawianych sukcesywnie artykułów odbywały się na wskazane powyżej adresy,
transportem i z rozładunkiem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionego asortymentu w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach.

CPV: 44810000-1

Dokument nr: 2024/BZP 00206601, ZP.240.16.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictem platformazakupowa.pl, dalej: ,,platforma". Link do prowadzonego postępowania
znajduje się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Funkcjonalność platformy gwarantuje
złożenie przez Wykonawcę w postępowaniu zaszyfrowanej oferty wraz z załącznikami, w sposób uniemożliwiający Zamawiającemu
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą udostępnionego na platformie, w linku postępowania
formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan oraz uznaje go
za wiążący.
9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, oświadczeń oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zakładce
prowadzonego postępowania.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy, w
szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty
w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
11. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
e.rozowicz@posir.poznan.pl, zp.@posir.poznan.pl, (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy Ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne - z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania.
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****; Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG - z wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
* RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
** Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
*** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/889513
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-02-26 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na Platformie Zakupowej adres strony https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.240.16.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa farb, artykułów malarskich i impregnatów, dla niżej wymienionych
miejsc prowadzenia działalności przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu:
1) Dyrekcja, ul. Spychalskiego 34, Poznań,
2) Oddział Chwiałka, ul. Spychalskiego 34, Poznań,
3) Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, Poznań,
4) Oddział Kasprowicza, ul. Wyspiańskiego 33, Poznań,
5) Oddział MOS, ul. Gdańska 1, Poznań,
6) Oddział Zaplecze Sportowe, ul. Krańcowa 98, Poznań,
7) Oddział Rataje, Os. Piastowskie 106 A, Poznań,
8) Oddział Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań,
9) Stadion Miejski, ul. Bułgarska 17, Poznań,
10) Pływalnia Rataje, os Piastowskie 55, Poznań,
11) Pływalnia Atlantis, os. Stefana Batorego 101, Poznań,
12) Pływalnia Miejska Winogrady, Os. Zwycięstwa 124, Poznań,
zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Wszystkie zamawiane towary, winny być dobrej jakości, w I gatunku, posiadać instrukcje stosowania, deklaracje zgodności z
obowiązującymi w tym zakresie normami, atesty higieniczne oraz wymagane prawem dopuszczenie do stosowania oraz
posiadać ważne terminy przydatności do stosowania (jeszcze co najmniej 6 m-cy od dnia dostarczenia).
Zamawiający może żądać przedłożenia ww. dokumentów w terminie do 7 dni od przesłania do Wykonawcy wezwania w tym
zakresie. W przypadku dokumentów wystawionych w językach obcych winny być one dostarczone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych (Wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie).
Realizacja zamówienia następować będzie według faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień
częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego towaru w ramach poszczególnych
asortymentów w zależności od zapotrzebowania, z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje zakup towaru o wartości
stanowiącej 40% wartości umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze
Zamawiający wymaga, aby dostawy zamawianych sukcesywnie artykułów odbywały się na wskazane powyżej adresy,
transportem i z rozładunkiem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od złożenia zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionego asortymentu w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44810000-1 - Farby
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
W przypadku wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeśli Wykonawca wpisany jest do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeśli wpis taki jest obowiązkowy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty/oświadczenia, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, jeśli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT na towary,
których dostawy są przedmiotem niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w czasie jej trwania. Zmiana stawek podatku VAT
spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena netto pozostanie niezmieniona.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, a Wykonawca uprawniony jest do żądania takiej zmiany.
Zmiana wynagrodzenia, nastąpić może w przypadku stwierdzenia wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w czerwcu 2024 roku (za miesiąc czerwiec 2024), w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju
2024 roku (za miesiąc maj 2024).
Wykonawca może wystąpić pisemnie z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia
publikacji komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
w czerwcu 2024 roku (za miesiąc czerwiec 2024).
W przypadku spełnienia warunków, o której mowa powyżej, wzrost wynagrodzenia, nastąpi o wzrost wskaźnika , jednak nie
więcej niż o 1%.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-03-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.