Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup mieszanki kruszyw

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup mieszanki kruszyw

Data zamieszczenia: 2024-02-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Nadbrzeżna 11
57-500 Bystrzyca Kłodzka
powiat: kłodzki
tel.: +48 74 8110 415, tel. 887173552, tel. 887173555
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bystrzyca Kłodzka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 74 8110 41
Termin składania ofert: 2024-02-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Przedmiot zamówienia:
Zakup mieszanki kruszyw dla zadania przebudowa drogi leśnej, na dojazd pożarowy w Leśnictwie Jemna
3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa 0/31,5 w ilości 3100 ton oraz miału kamiennego w ilości 215
ton na przebudowę drogi leśnej, na dojazd pożarowy w Leśnictwie Jemna.
Kruszywa powinny spełniać normy:
o PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
o PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
o BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
Zamawiający zezwoli na dostawę tylko te materiały, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 roku ,,O wyrobach budowlanych"

CPV: 14212200-2, 14210000-6

Dokument nr: A.270.04.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2024 r. o godz. 11.30

Składanie ofert:
5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
5.1.
5.2.
Ofertę należy złożyć do 26.02.2024 r. do godz. 11.00
Wykonawca może złożyć ofertę:
a. w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl lub
b. w formie papierowej w zaklejonej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub
5.3.
5.4.
osobiście na adres Zamawiającego: Ul. Nadbrzeżna 11 (w Sekretariacie); 57-500 Bystrzyca Kłodzka
Na kopercie z ofertą złożoną w formie papierowej powinien widnieć napis: ,,Postępowanie A.270.04.2024"

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Realizacja zamówienia odbędzie się w okresie do 01.07.2024 r.

Wymagania:
2. NAZWA I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Nazwa zamówienia: Zakup mieszanki kruszyw dla zadania przebudowa drogi leśnej, na dojazd pożarowy w
Leśnictwie Jemna
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie "procedury otwartej" na podstawie pkt. 5 załącznika nr 1 do
Zarządzenia nr 13/2023 Dyrektora Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12.09.2023 w
sprawie wdrożenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000
złotych netto
3.5.1. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne
czynności jak w opisie przedmiotu zamówienia.
3.5.2. Zamawiający zleci Wykonawcy realizację dostaw w ramach opcji w przypadku, gdy wyczerpany
zostanie limit któregoś z kruszywa będących przedmiotem zamówienia
3.5.3. Dodatkowe zlecenia w ramach "Opcji" mogą zostać zlecone do wysokości 20% wartości przedmiotu
zamówienia wynikającej ze złożonej oferty (ceny ofertowej).
3.5.4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w sposób pisemny o realizacji zamówienia w ramach opcji.
3.5.5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego i nie rodzi obowiązku do jego realizacji.
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
6.1.
Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres
Zamawiającego zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający przekaże drogą elektroniczną na
adres mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości domniema się, iż pismo wysłane na adres poczty
elektronicznej zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmieniać treść
Zaproszenia, a dokonaną zmianę treści Zaproszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia konieczna będzie zmiana oferty, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert nie więcej niż o trzy dni robocze.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta musi być napisania w języku polskim.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę.
Na ofertę składają się:
a. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z zał. Nr 1 do Zapytania.
a.1. Formularz ofertowy składany w formie elektronicznej musi być, pod rygorem nieważności i odrzucenia
oferty, podpisany podpisem elektronicznych (podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym lub
podpisem osobistym)
a.2. Formularz ofertowy składany w formie papierowej musi być, pod rygorem nieważności i odrzucenia
oferty, podpisany w formie oryginalnej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
b. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane kruszywo norm określonych w opisie przedmiotu
zamówienia
c. Dokumenty potwierdzające legalizację wagi na której Wykonawca będzie dokonywał ważenia
sprzedawanego kruszywa.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
9.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny - max. 100 %,
9.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez siebie ofert dodatkowych.
9.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył w terminie wskazanym
w wezwaniu wyjaśnień.
10. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY
10.1. Od wykonawcy wymagane jest spełnienie poniższych warunków:
a. Posiadał wagę z aktualna legalizacje na której będzie dokonywał ważenia sprzedawanego kruszywa
11. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
11.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z ofertą poniższych dokumentów:
a. Dokumenty potwierdzające posiadanie wagi z aktualna legalizacje na której będzie dokonywał ważenia
sprzedawanego kruszywa
b. Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, potwierdzające, wskazujące że zapewniono zgodność oferowanego
kruszywa z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską
Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy Zharmonizowane dla wszystkich kruszyw objętych
zamówieniem; aprobaty techniczne w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy -
dla wszystkich kruszyw objętych zamówieniem
11.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który do oferty nie załączył dokumentów, o których mowa w pkt. 11.1. do
ich złożenia, a w przypadku gdy wymagają uzupełnienia do ich uzupełnienia.
11.3. Zamawiający na każdym etapie postępowania ma prawo wezwać Wykonawcę, do złożenia wyjaśnień treści
złożonych dokumentów o których mowa w pkt. 11.1. do ich uzupełnienia.

Uwagi:
13. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
13.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. - dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż
administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej, e-mail:
zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl, tel. 74 811 04 15. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się
na adres e-mail: piotrkensicki.iod@interia.eu
13.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
13.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
13.4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po
wybraniu Wykonawcy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego
archiwizacji.
13.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie
udostępniona w oparciu o art. 18 - 19 oraz 74 - 76 PZP.
13.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.7. Niezależnie od postanowień pkt 20.6. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.8. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np.
podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym
niszczenie materiałów itp.
13.9. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
13.10. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma
prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO, przy czym Zamawiający może żądać
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowania swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
13.11. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych określa PZP.
13.12. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na
fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13.13. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:
a. w zakresie procedury zamówienia - Piotr Kensicki zulbystrzyca@wroclaw lasy.gov.pl; tel. 887173552
b. w zakresie przedmiotu zamówienia - Marek Kicuła zulbystrzyca@wroclaw lasy.gov.pl; tel. 887173555

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.