Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Trzykrotne koszenie gminnych terenów zielonych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Trzykrotne koszenie gminnych terenów zielonych

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
tel. 77/887 32 20, tel. 77/887 32 23, tel. 77/887 32 36
zamowieniapubliczne@gzmk.eu
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77/887 32 20, t
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia oferty na:
Nazwa zamówienia: ,,Trzykrotne koszenie gminnych terenów zielonych zarządzanych przez Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich"
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót w zakresie trzykrotnego koszenia terenów zielonych (wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) wraz z wygrabieniem, zebraniem i wywozem trawy oraz potencjalnych śmieci mogących znajdować się na terenie koszonych działek oraz wycinki samosiejek.

Dokument nr: OZ.3920.88.2024(OZ)

Składanie ofert:
7 Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
Termin złożenia oferty: do dnia 28.03.2024 r. godz. 10:00.
Miejsce i sposób złożenia oferty: ofertę należy złożyć na adres e-mail: zamowieniapubliczne@gzmk.eu lub w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich, Ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Miejsce i termin realizacji:
2 Termin realizacji zamówienia:
a) od 02.04.2024 r. do 14.07.2024 r.
b) od 15.07.2024 r. do 15.09.2024 r.
c) od 16.09.2024 r. do 18.10.2024 r.

Wymagania:
3 Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto za wykonanie zadania.
W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie zadania wyliczoną na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego wykazu.
4 Warunki postawione przez Zamawiającego Wykonawcom:
4.1. Warunki Zamawiającego na wykonanie zadania/realizację zamówienia:
a) Zamawiający żąda wykonania zadania bez udziału podwykonawców;
b) Zamawiający odrzuca oferta, i wyklucza Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał, albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach;
c) Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami i uzgodnieniami z Zamawiającym.
5 Opis sposobu obliczania ceny:
Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia ujmując wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
6. Warunki płatności: przelew 14 dni.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej może zostać uznana za nieważną.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego Zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk Treści oferty załączony jest do niniejszego zapytania ofertowego.
8 Informacje dotyczące złożenia oferty:
Oferta oraz załączone do niej oświadczenia i załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem prawnym wynikającym z odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej albo z umowy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego swoje uprawnienia. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być złożone wraz z ofertą.

10. Informacje dodatkowe:
1. ,,Dodatkowe przesłanki wykluczenia wynikające z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)". Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006) i rozporządzeniu 269/2014 (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014)albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy:
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.. o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
4) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
5) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1 Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
6) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1 które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych".
11 W przypadku Istotnych wątpliwości Wykonawca może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego na adres e-mail: zamowieniapubliczne@gzmk.eu
12. W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę o wykonanie zamówienia. Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, oznaczać będzie rezygnację z wykonania zadania. Zamawiający zwróci się do następnego wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.

Kontakt:
9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
a) Karina Budzanowska - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77/887 32 20), budynek Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, ul. Zamkowa 2. 47-100 Strzelce Opolskie;
b) Patrycja Orłowska - Referat Gospodarki Nieruchomościami (tel. 77/887 32 23), budynek Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, ul. Zamkowa 2. 47-100 Strzelce Opolskie;
c) Anna Gusdek - Inspektor ds. zamówień publicznych w Referacie Organizacji i Zamówień Publicznych (tel. 77/887 32 36). budynek Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego, ul. Zamkowa 2, 47-100 Strzelce Opolskie.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.