Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
tel.: 85 879 7979, tel. nr (85) 869 6521
dgk@um.bialystok.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 85 879 7979, t
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej/dostawy/usługi*,
o wartości zamówienia powyżej 10 000 zł netto do kwoty mniejszej niż 130 000 złotych netto
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Białegostoku:
a) mogiły wojenne na cmentarzu wojskowym przy Ul. 11 Listopada;
b) cmentarz wojenny jeńców radzieckich przy Ul. Ciołkowskiego;
c) kwatera żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu rzymskokatolickim przy Ul. Wł. Raginisa;
d) cmentarz ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Pietrasze;
e) cmentarz ofiar terroru z II wojny światowej w Lesie Bacieczki;
f) mogiła zbiorowa żołnierzy z II wojny światowej na cmentarzu rzymskokatolickim przy Ul. Antoniuk Fabryczny;
g) kwatera żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. i 1939 r. na Cmentarzu Miejskim przy Ul. Wysockiego 63;
h) kwatera żołnierzy Armii Radzieckiej z II wojny światowej na Cmentarzu Miejskim przy Ul. Wysockiego 63;
i) grób śp. Franciszka Wawrzyniaka na cmentarzu rzymskokatolickim przy Ul. Antoniuk Fabryczny;
j) mogiła zbiorowa z okresu II wojny światowej na skwerze przy Ul. Żabiej;
k) mogiła zbiorowa ofiar okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz ofiar represji powojennych w latach 1939-1956 przy Ul. Kopernika (za Aresztem Śledczym);
l) mogiła zbiorowa Wojska Polskiego z 1920 r. przy Ul. Zwycięstwa;
m) grób śp. Tadeusza Kazimierza Kosińskiego na cmentarzu rzymskokatolickim przy Ul. Wł. Raginisa.
2) Obowiązki Wykonawcy:
a) prace należy wykonywać regularnie, tak aby obiekty określone zamówieniem miały zawsze estetyczny wygląd, oraz na zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego lub służb miejskich;
b) minimum raz w tygodniu dokonać objazdu i skontrolowania stanu technicznego oraz porządkowego obiektów;
c) niezwłocznie informować Zamawiającego o skutkach dewastacji lub innych zniszczeń na obiektach oraz zapewnić stały kontakt z Zamawiającym;
d) właściwie zagospodarować odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac, tj. przekazywać odpady do właściwych instalacji do przetwarzania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) zapewnić raz w miesiącu objazd obiektów, których utrzymanie jest przedmiotem umowy, wraz z przedstawicielami Zamawiającego, na koszt własny i własnym staraniem;
f) posiadać niezbędne środki łączności, w tym wymagane jest dysponowanie
telefonem komórkowym, umożliwiające bezpośredni kontakt z Zamawiającym,
a w szczególności do zapewnienia kontaktu z osobą odpowiedzialną za nadzór
i koordynację prac;
g) stosować środki czyszczące niepowodujące uszkodzeń czyszczonych powierzchni;
h) zapewnić własnym staraniem i na własny koszt materiały, transport, sprzęt,
oraz pracowników niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.
3) Wytwórcą odpadów w ramach zamówienia jest Wykonawca.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

CPV: 90600000-3

Dokument nr: DGK-IV.271.13.2024

Składanie ofert:
8. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: dgk@um.bialystok.pl do dnia 29 /03 / 2024 r. do godz. 10 : 00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 13.12.2024 r.

Wymagania:
3) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4. Warunki udziału
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Dokumenty wymagane w ofercie:
1) formularz ofertowy - zawierający cenę ofertową brutto za realizację zamówienia uwzględniającą należny podatek VAT (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu),
2) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, a pełnomocnictwo nie wynika
z dokumentów rejestrowych,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału - nie dotyczy
4) inne dokumenty - nie dotyczy
6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
7. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie skanu dokumentów przygotowanych w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
lub pisemnie.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zamawiający po otwarciu ofert opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej informację o złożonych ofertach zawierającą nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny zawarte w ofertach.
11. Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. Zamawiający odrzuci ofertę w okolicznościach określonych w § 3 ust. 16 Regulaminu udzielania przez Miasto Białystok zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto z zastrzeżeniem pkt 15).
14. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty. W przypadku niekompletności dokumentów wymaganych w ofercie, Zamawiający może wezwać do ich uzupełnienia, a w przypadku oferty najkorzystniejszej, wezwie do ich uzupełnienia.
15. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w jej treści, jeżeli wykonawca wyrazi zgodę na ich poprawienie,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu*, w oparciu o kryteria oceny ofert, z zastrzeżeniem pkt 17).
17. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający unieważni postępowanie.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych w postępowaniu, albo unieważnić postępowanie.
19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający opublikuje na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.
20. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu wykonawcy na warunkach określonych w projekcie umowy/w zleceniu* stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
21. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu* zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 532/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 08 czerwca 2022 r.

Uwagi:
3. Kryteria oceny ofert: 100% cena ofertowa.
1) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
2) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie - Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
22. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
1) Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119.2016., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127.2018., str. 2, sprost. Dz. Urz. UE L74 s.35 z 2021 r), zwanego RODO, informuję, że:
a) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.
b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta.
b) Dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) Przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone - w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana - w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) Prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO.
b) Prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO.
c) Prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych w art. 17 RODO.
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
e) Prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
4) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty.
6) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kontakt:
12. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
- Pani Elżbieta Baziuta, ul. Kamienna 17, pok. 213, tel. nr (85) 869 6521, e-mail: ebaziuta@um.bialystok.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.