Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Kołczygłowach
ul. Słupska 56
77-140 Kołczygłowy
powiat: bytowski
Telefon: (59) 82 13 231, 232, 233 Fax: (59) 82 13 597, tel. 59 821 39 12
ug@kolczyglowy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kołczygłowy
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (59) 82 13
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kołczygłowy
zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kołczygłowy I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i modernizacji infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kołczygłowy. 2. Rodzaj zamówienia - usługa.
4. Przedmiot zamówienia dotyczy sprawowania nadzoru inwestorski nad realizacją robót budowlanych obejmujących:
1) Modernizację przepompowni ścieków PSI i PS2 Wierszyno, PS2 Radusz, PS Kołczygłowy oraz kolektora tłocznego ścieków Kołczygłowy - Wierszyno. Zakres robót obejmować będzie m.in.:
a) demontaż istniejącego układu technologicznego oraz elektrycznego przepompowni ścieków;
b) demontaż pokryw betonowych, ogrodzenia oraz nawierzchni utwardzonych na terenie przepompowni ścieków;
c) montaż kompletnego układu technologicznego wraz z armaturą i pompami zatapialnymi stanowiącymi wyposażenie przepompowni ścieków;
d) montaż rozdzielnic elektrycznych wraz z systemem automatyki i telemetrii na terenie przepompowni ścieków;
e) montaż pomostów i drabin roboczych, płyt nastudziennych polimerobetonowych wraz z włazami jednoskrzydłowymi (PSI Wierszyno i PS2 Radusz) oraz dwuskrzydłowymi (PS2 Wierszyno i PS Kołczygłowy), a także kominami wentylacyjnymi w komorach przepompowni;
f) montaż krat koszowych w komorach przepompowni PS2 Wierszyno i PS Kołczygłowy;
g) montaż słupów i opraw oświetleniowych;
h) wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej;
i) wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego wraz z bramą bądź furtką;
j) montaż studni betonowych z zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi oraz klapami rewizyjnymi wraz z uzbrojeniem towarzyszącym dla obsługi sieci kanalizacji tłocznej Kołczygłowy - Wierszyno. 2) Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Barkocin. Zakres robót obejmować
będzie budowę m.in.:
a) sieci wodociągowej rozdzielczej (metodą przewiertu sterowanego oraz metodą wykopu otwartego) z rur PE 100 RC 0 90 x 5,4 mm PN10 SDR17 o długości 1 426 mb wraz z uzbrojeniem tj. hydranty, zasuwy, oznakowanie trasy wodociągu;
b) przyłącza wodociągowego z rur PE 100 RC 0 40 x 2,4 mm PN10 SDR17 o długości 7 mb wraz z uzbrojeniem tj. zasuwa, oznakowanie trasy przyłącza;
c) przyłączy wodociągowych z rur PE 100 RC 0 32 x 2,2 mm PN10 SDR17 o długości 105 mb wraz z uzbrojeniem tj. zasuwy, studnie wodomierzowe z wyposażeniem, oznakowanie trasy wodociągu.
5. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskiego, zawarty został w dokumentacji przetargowej (dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiOR) dostępnej na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5bc592f-a567-llee-948d-82b0c04ef850.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy/robót, w czasie realizacji umowy na roboty budowlane.
8. Do obowiązków Inspektora nadzoru na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych należeć będzie:
1) Analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych.
2) Zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie jej zapisów.
3) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zasad określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych, w toku realizacji zadania, dokumentów, poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiającym.
9. Do obowiązków Inspektora nadzoru na etapie prowadzenia robót budowlanych należeć będzie:
1) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania.
2) Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania.
3) Podczas trwania robót budowlanych obecność na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej 1 raz w tygodniu.
4) Obecność na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego na każde wezwanie Zamawiającego w przypadku nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na placu budowy. Zamawiający przewidział, że maksymalny czas reakcji inspektora nadzoru wynosi 6 godzin od odbioru przez inspektora nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną. Czas reakcji stanowić będzie kryterium oceny ofert.
5) Organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych na budowie, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.
6) Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania.
7) Dokonanie rozliczeń budowy w zakresie zgodności rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę robót Zamawiającemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robót oraz ich weryfikacja i potwierdzenie poprawności pod względem ilościowym i jakościowym.
8) Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru.
9) Opiniowanie, celem akceptacji przez Zamawiającego, podwykonawców robót budowlanych, projektów umów Wykonawcy robót budowalnych z podwykonawcami, kontroli umów i płatności pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a podwykonawcami.
10) W porozumieniu z Zamawiającym, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska.
11) Dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego w sposób zapewniający, że na wezwanie Zamawiającego lub w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowie niezwłocznie od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową.
12) Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.
13) Udział w kontrolach realizowanych przez podmioty, instytucje i organy, których opinia czy stanowisko jest niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
14) Pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji zadania z określeniem ich przyczyn.
15) Bez zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.
16) Przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane.
17) Bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.
18) Przygotowania dla Zamawiającego protokołu przy udziale przedstawicieli Wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót.
19) Przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych (kosztorysy, wyliczenia itp.).
20) Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego.
21) Potwierdzenie gotowości wykonawcy robót do odbioru końcowego oraz przygotowanie i udział w końcowym odbiorze zadania w obecności Zamawiającego.
22) Wszystkie pozostałe czynności określone w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), a szczególności czynności wymienione w art. 25 w/w ustawy.
10. Do obowiązków Inspektora nadzoru po zakończeniu robót budowlanych należeć będzie:
1) Przygotowanie rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane.
2) Sporządzenie harmonogramu prowadzenia przeglądów gwarancyjnych.
3) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych z Wykonawcą robót (min. raz do roku) przez okres gwarancji na roboty budowlane, bez dodatkowego i oddzielnego wynagrodzenia.
4) Sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
5) Odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemnego poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji.
11. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo
1) Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych zastosowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
12. Wszystkie prace związane z realizacją zamówienia Inspektor nadzoru jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN, przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz przepisami szczegółowymi.

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Dokument nr: MK.271.11.2024.ZPP

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć lub przesłać w formie pisemnej (listem poleconym lub osobiście) na adres: Urząd Gminy Kołczygłowy, Ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy, pokój nr 8 (sekretariat) w terminie do dnia 28 marca 2024 roku do godz. 12°°.

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin realizacji umowy.
1. Wymagany termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, do końcowego odbioru robót budowlanych i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wraz z kompleksowym rozliczeniem inwestycji. Termin realizacji zadań inwestycyjnych wynosi do 5 miesięcy i upływa w sierpniu 2024 roku.

Wymagania:
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej Umowy, o którym mowa powyżej do czasy faktycznego zakończenia i rozliczenia inwestycji.
3. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia inwestycji, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków w ramach oferowanego wynagrodzenia.
III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Inspektorzy nadzoru, którzy spełniają warunki: 1) w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Inspektor nadzoru spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
2) w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego:
Inspektor nadzoru spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru lub kierownika robót budowlanych branży sanitarnej w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę, modernizację lub remont przepompowni ścieków o wartości niemniejszej niż 300 000,00 zł brutto. Zamawiający uzna również jako spełnienie w/w warunku wykonanie przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej pod warunkiem, że wartość robót budowlanych związanych z przepompowniami ścieków wyniesie min 300 000,00 zł brutto. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ust. 1, Inspektor nadzoru zobowiązany jest przedłożyć - Wykaz osób/usług, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana należycie. Dokument ten powinien zawierać informację na temat uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga:
- Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.
- Uprawnienia, o których mowa w ust.l pkt. 1, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
- W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
- Inspektor nadzoru wskazany do realizacji zamówienia w wykazie osób na dzień podpisania umowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę i o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (dające prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych).
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
IV. Podstawy wykluczenia z postępowania.
1. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełnia warunków udziału, określonych w niniejszym postępowaniu.
2. Ponadto z postępowania wykluczy się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.).
2) Wykonawca w celu potwierdzenia niezachodzenia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt. 2, składa stosowne Oświadczenie, które zostało zawarte w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
V. Kryteria wyboru ofert.
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostanie następujące kryterium oceny ofert:
1) Cena -80%
2) Czas reakcji - 20%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 80%
a) Ocenie podlegać będzie całkowity koszt realizacji zamówienia uwzględniający wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,Cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Oferta może maksymalnie otrzymać 80 pkt w tym kryterium.
b) Dla kryterium ,,Cena" punkty obliczone zostaną według wzoru:
cena najniższa brutto*
C =------------------------------------------------x 100 pkt x 80%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2) Czas reakcji (R) - waga 20%
a) Ocenie podlegać będzie czas reakcji inspektora nadzoru na wezwanie Zamawiającego podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Kryterium ,,Czas reakcji" inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczyć będzie jego osobistego stawiennictwa w przypadku nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na placu budowy. Zamawiający przewidział, że czas reakcji inspektora nadzoru nie może być dłuższy niż 6 godzin od odbioru przez inspektora nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub drogą elektroniczną. Oferta może maksymalnie otrzymać 20 pkt w tym kryterium.
b) Dla kryterium ,,Czas reakcji" punkty przyznane zostaną zgodnie z poniższą tabelą:
Lp. Czas reakcji inspektora nadzoru Liczba punktów
1. do 6 godzin (maksymalny czas reakcji) 0 pkt
2. do 4 godzin 10 pkt
3. do 2 godzin 20 pkt
c) Inspektor nadzoru deklaruje w Formularzu ofertowym czas reakcji w pełnych godzinach tj. 2, 4 lub 6 godzin. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez inspektora nadzoru w Formularzu ofertowym. Czas reakcji inspektora nadzoru monitorowany będzie od momentu wezwania przez Zamawiającego do czasu jego przybycia na plac budowy.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + R Gdzie:
P-całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena",
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Czas reakcji"
4. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca wymagania niniejszego zapytania ofertowego.
VI. Sposób wyliczenia ceny.
1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu, podając ją w złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do gorsza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty i rabaty.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta należy złożyć w zamkniętej kopercie na której należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Inspektora nadzoru oraz napis: Oferta na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kołczygłowy.
2. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
3. Ma być ona napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana własnoręcznym podpisem lub podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
IX. Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty.
1. Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1).
2. Wypełniony wykaz osób/usług (Załącznik nr 3).
3. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza).
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez Inspektorów nadzoru stosownych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie.
5. Aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Inspektorów nadzoru.
6. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli podpisujących ofertę.
7. W przypadku braku w ofercie wymaganego dokumentu zamawiający zwróci się jednorazowo o jego uzupełnienie w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia dokumentu oferta zostanie odrzucona.
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.
XII. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało upublicznione poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.kolczyglowy.pl.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną oraz opublikuję informację na stronie internetowej.
5. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi Wykonawcę, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku złożenia ofert, które przekroczą zabezpieczenie finansowe na wykonanie zadania.
7. W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
8. Zadanie inwestycyjne objęte niniejszym postępowaniem realizowane są ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Uwagi:
XIII. Informacje dodatkowe.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować telefonicznie - tel. 59 821 39 14 lub poprzez adres e-mail: iod@kolczyglowy.pl. we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Kołczygłowy";
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Inspektorami nadzoru.
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Inspektorami nadzoru jest Mateusz Pupka Lipiński, tel. 59 821 39 12, e-mail: m.lipinski@kolczylowy.pl,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.