Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7410z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa oświetlenia ulicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
powiat: radomski
Tel/fax. (48) 618 36 18
wierzbica@wierzbica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel/fax. (48) 618 36
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia i Polany Kolonia".
W ramach zadań:
Cześć I - ,,Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia, droga nr __________351118W. od siedziby firmy Technitynk do PSZOK"
Zakres prac przy budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego - Rzeczków Kolonia:
o Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x35mm2 - dł. Trasy 464m ( dł. całkowita 491 m)
o Budowa kabla zasilającego nN - wiz
YKY 4x1 Omm2 od złącza do SO - dł. całkowita 5m
o Budowa szafy oświetleniowej SO -1 kpl.
o Budowa słupa E-10,5/4,3 - 4 szt.
o Budowa słupa ŻN/10 -10 szt..
o Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 zasilających oprawę -14 kpl.
o Montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 6A -14 kpl
o Montaż opraw oświetleniowych LED 54W/7100lm/ na wysięgnikach jednoramiennych w-1, 1,0m
o kącie nachylenia 0° -14 szt.

Cześć II - ,,Budowa oświetlenia ulicznego w m. Polany Kolonia (od nr 47 do nr 50)"
Zakres prac przy budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Polany Kolonia:
o Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x35mm2 - dł trasy 200m (dł. całkowita 208m w tym trasa 200x1,04)
o Budowa kabla zasilającego nN - wiz
YKY 4x 10mm2 - dł. trasy 20m (dł. całkowita 26m w tym trasa 21x1,04+5m)
o Budowa szafy oświetleniowej SO -1 kpl.
o Budowa słupa E-10,5/4,3 - 2 szt.
o Budowa słupa ŻN-10 -4 szt.
o Montaż przewodów YDY 3x2,5mm2 zasilających oprawę - 6 kpl.
o Montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 4A - 6 kpl.
o Montaż opraw oświetleniowych LED 36W na wysięgnikach
jednoramiennych W-1, 1,5m o kacie nachylenia 0° - 6 szt.
o Montaż ograniczników przepięć - 3 kpl.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Dokument nr: RI.7013.01.2024.PP

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Wierzbicy, Ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
w terminie do dnia 02 kwietnia 2024 r.
Kopertę należy zaadresować:
Urząd Gminy w Wierzbicy, Ul. Kościuszki 73, 26-60 Wierzbica z napisem:
,,Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rzeczków Kolonia i Polany Kolonia".
Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia ,,części I" ustala się na 4 miesiąc od dnia podpisania umowy jednak rozpoczęcie prac nie wcześniej niż 1 lipiec 2024r.
Termin realizacji zamówienia ,,części II" ustala się na 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
V. Termin wykonania zamówienia:
Część I - 4 miesiąc od dnia podpisania umowy jednak rozpoczęcie prac nie wcześniej niż 1 lipiec 2024r.
Część II -1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (art.2, ust.1 pkti ustawy z dnia 11 wrzesień 2019 Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2023r. póz. 1605 z późniejszymi zmianami)
IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
poniżej
1. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca wykaże minimum jedną robotę polegająca na budowie oświetlenia ulicznego o długości co najmniej 200m. Poświadczenie może być w formie protokołu, referencji i tym podobne.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ,,Przedmiar"
(załącznik nr. 1 do części I) (załącznik nr. do części II)
4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
- Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. KRS, CEIDG, oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 póz. 1114 oraz z 2016 póz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- Poświadczenie w formie protokołu, referencji i tym podobne na wykonanie minimum jednej roboty polegającej na budowie oświetlenia ulicznego o długości co najmniej 200m.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Ofertę wraz z dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie wyliczona i podana w przedmiarach (załącznik nr. 1 do części I) (załącznik nr. do części II). Wykonawca w Przedmiarach o którym mowa powyżej określi i wpisze cenę jednostkową netto, wartość netto za całe zamówienie, wartość podatku VAT, a także wartość brutto
2. Cena podana w kosztorysie ofertowym powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podawania przyczyny.
3. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego

Kontakt:
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI Piotr Paździórski tel. 48 618 36 18
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica e-mail: zamowienia@wierzbica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.