Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa opracowania Projektu Budowlano - Wykonawczego/PBW/ w zakresie niezbędnym do...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa opracowania Projektu Budowlano - Wykonawczego/PBW/ w zakresie niezbędnym do wyeliminowania zawilgocenia w piwnicach obiektu

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
powiat: parczewski
tel./fax. (082) 59-12-152, 59-12-145
zamowienia@sosnowica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sosnowica
Wadium: 500,00 zł
Nr telefonu: tel./fax. (082) 59-1
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługa opracowania Projektu Budowlano - Wykonawczego/PBW/ w zakresie niezbędnym do wyeliminowania zawilgocenia w piwnicach obiektu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy "Zielony Zakątek" Ul. Parczewska 4, 21-230 Sosnowica".
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Usługa polegająca na opracowaniu Projektu Budowlano-Wykonawczego/PBW/ w zakresie niezbędnym do wyeliminowania zawilgocenia w piwnicach obiektu: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sosnowicy "Zielony Zakątek" Ul. Parczewska 4, 21-230 Sosnowica na podstawie sporządzonej dokumentacji z przeprowadzonego audytu stanowiącej załącznik nr 5 do ZO.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: IGK.271.11.2024JB

Specyfikacja:
4. Dokumentacja budowlana powykonawcza dotycząca przeprowadzonej przebudowy i rozbudowy budynku jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego Ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica.

Składanie ofert:
1X3. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w godz.ch pracy Urzędu w terminie do dnia 02.04.2024 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Sosnowica Ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica (pok. Nr 9), pocztą ma adres Urząd Gminy Sosnowica Ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica.
3. Akceptowalne formy składania ofert: Tylko w formie pisemnej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres zamowienia@sosnowica.pl pod warunkiem podpisania oferty podpisem elektronicznym, kwalifikowanym, profilem zaufanym.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zadań jest zlokalizowane w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w Gminie Sosnowica.
II. Termin realizacji zadania:
Termin pożądany do wykonania zadania wskaże w formularzu ofertowym Wykonawca.

Wymagania:
Podstawa prawna:
w trybie i na zasadach ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Sosnowica, o wartości nie przekraczającej 130 00,00 zł, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
III. Warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy oraz sposób dokonywania oceny spełniania danego warunku:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1] posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności z zakresu przedmiotu zamówienia.
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia;
Wykonawca powinien dysponować:
a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) osoba ta musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone oświadczenie wg formuły ,,spełnia-nie spełnia".
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym zawarte w formularzu ofertowym.
IV. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł, 00/100) zgodnie z art. 704 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 2023 r. poz. 1610]
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Parczewie Oddział w Sosnowicy, nr konta: 40 8042 0006 0130 0231 2000 0270 z adnotacją ,,Wadium - Znak sprawy: IGK.271.11.2024JB".
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej - przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy], beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwotę wadium,
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: ,,od dnia .......- do dnia
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach aft 98 ustawy prawo zamówień publicznych oraz art. 70 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz.1610).
VI. Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa - 100%
VII. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
Kryterium - Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt.
KC=CN/COB x 100
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
VIII. Zmiana zapytania ofertowego.
1. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, jeżeli:
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom przed upływem tego terminu;
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
a) opisu przedmiotu zamówienia,
b) warunku udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w tym postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.
2. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego publikowana jest w procedurze jak dla zapytania ofertowego.
IX. Sposób obliczenia ceny oferty. Sposób sporządzenia oferty. Miejsca i terminu składania ofert.
IX. 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi - mając na względzie treść niniejszego zapytania - cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia.
3. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o wymagania określone przepisami prawa, opisie przedmiotu zamówienia oraz wnioski wynikające z wizji lokalnej przeprowadzonej przy realizacji ekspertyzy technicznej (audyt przeciwwilgociowy zał. nr 5 do ZO).
4. Wartość wynagrodzenia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usług wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty prowadzenia działalności gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem usług, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania usługi objętej zamówieniem.
1X2. Sposób sporządzenia oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zapytania.
4. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
5. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę.
6. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
11. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
12. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.
13. Na kopercie/opakowaniu/tytule należy umieścić następujące oznaczenia:
,,OFERTA na ,,Usługę opracowania Projektu Budowlano - Wykonawczego/PBW/ dotyczącego ŚDS w Sosnowicy".
Zawartość oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
3. Potwierdzenie wpłaty wadium
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
6. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
Uwagi: W związku z występującymi nieprawidłowościami w odczytywaniu podpisów elektronicznych jakimi zostały opatrzone pliki xml. prosimy o rozważenie składania ofert w postaci plików pdf.
X. Badanie i ocena ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące poprawienia w ofercie oczywistych i innych omyłek:
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XI. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym
4) niemożliwe jest zweryfikowanie złożonego podpisu elektronicznego, kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
XII. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
XIII. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy:
Zawiera projekt umowy stanowiący integralną cześć niniejszego zapytania ofertowego.
XIV. Zastrzeżenie możliwości zakończenia postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość zakończenie postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
XV. Wybór Wykonawcy:
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
2. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy Zamawiający udostępnia przez zamieszczenie na stronie internetowej - BIP i na tablicy ogłoszeń UG Sosnowica, informację o wyniku postępowania.
XVI. Zawarcie umowy:
1. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym zapytaniu nastąpi podpisanie umowy z wybranym wykonawcą.
2. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na odległość tj. umowy zawieranej bez jednoczesnej obecności obu stron z użyciem środków komunikacji elektronicznej.
5. W takiej sytuacji Zamawiający nadaje rzeczonej umowie numer, wskazuje zakres ewentualnych uzupełnień i przekazuję ją Wykonawcy drogą elektroniczną.
6. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie w/w umowę, uzupełnić w zakresie określonym przez Zamawiającego wydrukować, podpisać podpisem osobistym, opieczętować i odesłać na adres korespondencyjny Zamawiającego.
7. Uzupełniona umowa może zostać przesłana Zamawiającemu drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania podpisem elektronicznym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
XVII. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której zapytanie zostało opublikowane.
XVIII. Uwagi.
1. Terminu płatności: 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia poszczególnych pozycji na fakturze zgodnie z poszczególnymi nazwami.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego.
3. Zamawiający na prośbę wykonawcy umożliwi wizję lokalną budynku stanowiącego przedmiot zapytania.

Uwagi:
XIX. Informacje związane z ochroną danych osobowych.
1. Informacje dotyczące administratora danych Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będzie Gmina Sosnowica. Mogą się Państwo z nami kontaktować listownie na adres: ul. Spokojna 10, 21 - 230 Sosnowica.
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282 ze zm.)
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 164).
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych uniemożliwi udział w postępowaniu.
7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Na zasadach określonych w RODO, uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z tych praw nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą -Prawo Zamówień Publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników;
c) żądania od administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przechowywania;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt:
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest Pani Joanna Balicka e-mail: zamowienia@sosnowica.pl. tel. 82 591 21 52 wew. 126.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.