Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7410z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Obsługa i konserwacja systemów łączności

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Obsługa i konserwacja systemów łączności

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ZDROJE"
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
powiat: Szczecin
h.tobiasz@zoz-zdroje.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia obejmującego:
Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje'' .
ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje'' w jednostkach przy Ul. Mącznej 4 oraz Ul. Św. Wojciecha 7 w Szczecinie.
W zakres wykonywanych usług wchodzą:
? Naprawa aparatów telefonicznych;
? Usuwanie awarii / usterek sieci telefonicznych;
? Wymiana aparatów telefonicznych;
? Krosowanie numerów u abonenta;
? Prace techniczne na sieci telefonicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym;
? Instalacja aparatów na sieci;
? Rozbudowa sieci do 25 m.b. instalacji / miesiąc;
? Uzupełnianie i aktualizacja dokumentacji technicznej;
? Doradztwo techniczne w zakresie modernizacji i ulepszeń sieci telefonicznych;
? Raportowanie zamawiającemu o problemach z instalacją;
Ilości i rodzaje portów w poszczególnych lokalizacjach:
ul. Mączna 4:
? 40 wewnętrznych portów cyfrowych (systemowych)
? 576 wewnętrznych portów analogowych
? 2 łącze cyfrowe ISDN PRA (30B+D)
ul. Św. Wojciecha 7:
? 16 wewnętrznych portów cyfrowych (systemowych)
? 64 wewnętrzne porty analogowe
? 1 łącze cyfrowe ISDN PRA (30B+D)

CPV: 50330000-7, 50331000-4, 50334110-9, 32000000-3

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2024 r. o godz. 11:00

Składanie ofert:
ROZDZIAŁ III ZŁOŻENIE OFERTY
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: 29.03.2024 r.
Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 29.03.2024 r. do godz. 10:30
2. Miejsce i forma złożenia oferty:
Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną w formacie PDF na adres: h.tobiasz@zoz-zdroje.pl i administracyjno.techniczny@zoz-zdroje.pl lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, na adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje", Ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - obsługa i konserwacja systemów łączności SPSZOZ ,,Zdroje'' ".

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.04.2024 r. do dnia 31.03.2025 r.

Wymagania:
4. Wymagany termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania faktury.
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ II WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM
1. Rodzaj dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:
a) wypełniony załącznik nr 1 - oferta cenowa;
b) oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia i wiedzę pozwalającą wykonać usługę.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na świadczeniu usługi podobnej do objętej przedmiotem zamówienia.
Za usługę podobną do objętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna usługę polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności w jednostkach szpitalnych świadczoną przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto.
W przypadku usług nadal wykonywanych, wartość dotychczas wykonanej usługi nie może być niższa niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto, a okres jej realizacji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów i uzupełnienia wymaganych dokumentów.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia najpóźniej na 2 dni przed upływem dnia składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia najpóźniej na 1 dzień przed upływem składania ofert.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami w celu ulepszenia treści ofert, w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert oraz warunków realizacji zamówienia.
ROZDZIAŁ III WYBÓR OFERTY
1. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100 %
Cena wynikająca z danych wpisanych do formularza oferty cenowej.
2. Cena w ofercie powinna obejmować koszt całego zamówienia, podatek VAT oraz wszelkiego rodzaju opusty, rabaty i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego wykonania.
3. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej lub innym zakończeniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
5. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym Rozdział IV niniejszego Zaproszenia.
7. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (informacja o czynności niezgodnej z przepisami ustawy, odwołanie, skarga) określone w przepisach Prawo zamówień publicznych.
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zawartych w ,,Regulaminie w sprawie udzielania zamówień i wydatkowania środków publicznych w SPSZOZ ,,Zdroje" w Szczecinie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto".
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje'' bez podania przyczyny.

Uwagi:
ROZDZIAŁ V KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje" w Szczecinie, z siedzibą: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin.
2. Dane kontaktowe Administratora:
a) kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,
b) kontakt telefoniczny: 91 88 06 250
c) kontakt e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl
3. Posiada Pani/Pan prawo kontaktowania się z Panią Beatą Remecką - Inspektorem ochrony danych SPSZOZ ,,Zdroje" we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
a) kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,
b) tel. 91 88 06 305;
c) e-mail: iod@zoz-zdroje.pl
4. Każde przetwarzanie Pani/Pana danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i wykonanie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje'' prowadzonym na podstawie ,,Regulaminu w sprawie udzielania zamówień i wydatkowania środków publicznych w SPSZOZ ,,Zdroje" w Szczecinie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto", o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
5. Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa odbiorcom tj. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 t.j.). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. W granicach określonych przepisami prawa posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Strona 4 z 4
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.