Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku
ul. H. Sienkiewicza 79
15-003 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 664 85 19, fax 85 664 85 04, tel. 85 65 45 867
szpitalpck@bialystok.home.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 664 85 19, f
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku"
3. Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Zakres opracowania:
1) inwentaryzacja architektoniczna na potrzeby opracowania projektu przebudowy i aranżacji wnętrz,
2) przedprojektowa koncepcja architektoniczna przebudowy i aranżacji wnętrz,
3) dokumentacja techniczna część architektoniczna przebudowy i aranżacji wnętrz, w tym:
a) projekt podłóg,
b) projekt sufitów z rozmieszczenie opraw oświetleniowych,
c) kłady ścian i innych okładzin ściennych,
d) aranżacja oświetlenia ściennego i sufitowego - dobór rodzaju oświetlenia: opraw oświetleniowych,
e) zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej starej części budynku (parter, I i II piętro)
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
g) przedmiary robót,
h) kosztorysy,
i) przygotowanie specyfikacji do przetargu
j) inne opracowania niezbędne z punktu widzenia wymogów wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów w prawa, w zależności od potrzeby uzgodnienie z WKZ oraz UM w Białymstoku,
4) dokumentacja techniczna część konstrukcyjna przebudowy i aranżacji wnętrz, w tym:
a) opracowania niezbędne z punktu widzenia projektu przebudowy i aranżacji wnętrz,
5) dokumentacja techniczna część instalacje sanitarne i wentylacyjne przebudowy i aranżacji wnętrz, w tym:
a) opracowania niezbędne z punktu widzenia wymogów wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów prawa,
b) wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym
c) instalacja grzewcza w salach chorych
d) instalacja wod-kan
e) instalacja hydrantowa
f) inwentaryzacja w zakresie istn. instalacji na potrzeby proj. Instalacji
g) przedmiary robót,
h) kosztorysy,
6) dokumentacja techniczna część instalacje elektryczne przebudowy i aranżacji wnętrz, w tym:
a) opracowania niezbędne z punktu widzenia projektu przebudowy i aranżacji wnętrz,
b) wentylacja mechaniczna
c) inwentaryzacja w zakresie istn. instalacji na potrzeby proj. instalacji
d) przedmiary robót,
e) kosztorysy,
7) pełnienie nadzoru budowlanego dla danej specjalności branżowej (cz. architektoniczno - budowlana, konstrukcyjna, sanitarna i wentylacja, elektryczna),
8) projekt instalacji tlenowej.

Dokument nr: ZO/10/2024

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 02.04.2024 r. do godz. 11:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, Ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szpitalpck@bialystok.home.pl

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia
1) Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej na potrzeby realizacji projektu - 1 tydzień od podpisania umowy
2) Wykonanie wstępnej koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrz - do 2 tygodni od podpisania umowy
3) Wykonanie projektu technicznego w terminie do 8 tygodni od zatwierdzenia ostatecznej koncepcji
4) STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy - do 12 tygodni od podpisania umowy.
5) Ostateczny termin wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji projektowej wynosi do 15 tygodni od podpisania umowy - maksymalnie do 12.07.2024 r.

Wymagania:
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZO/10/2024 o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 złotych,
2. Postanowienia ogólne
1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W niniejszym zapytaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie oraz mogą przesłać za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
4. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena (koszt) oferty brutto - 100%
Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
5. Warunki udzielenia zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy
Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, tj.: 1 projekt techniczny, który odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. projekt aranżacji wnętrz wraz z przebudową budynku użyteczności publicznej o charakterze działalności leczniczej lub publicznej służbie zdrowia, o powierzchni aranżacji nie mniejszej niż 400 m2, lub 1 projekt techniczny, który odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości kosztorysowej robót budowlanych nie mniej niż 200 000,00 zł netto.
Za spełnienie warunków opisanych powyżej Wykonawca przedstawi wyciąg z dokumentacji technicznej oraz przedstawi przedmiar do robót budowlanych o wartości kosztorysowej nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto.
b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:
- min. 1 osoba, która będzie projektantem głównym - architektem, posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
- min. 1 osoba, która będzie projektantem w branży konstrukcyjnej, posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- min. 1 osoba, która będzie projektantem w branży sanitarnej, posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- min. 1 osoba, która będzie projektantem w branży elektrycznej, posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Za spełnienie warunków opisanych powyżej Wykonawca przedłoży stosowne decyzje nadania uprawnień projektowych oraz właściwe zaświadczenia przynależności do Izb Inżynierów Budowlanych
c) w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Architektów i Inżynierów Budownictwa Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł, oraz zapewni na czas wykonywania usługi ciągłość ubezpieczenia na nie mniejszą kwotę,
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły ,,spełnia - nie spełnia"
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Kontakt:
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
- przedmiot zamówienia - Izabella Sokołowska - tel. 85 65 45 867, adres e-mail: i.sokolowska@szpitalpck.pl
- procedura wyboru Wykonawcy - Irena Olejnik - tel. 85 65 45 867, adres e-mail: irena.olejnik@szpitalpck.bialystok.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.