Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7409z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż nowych układów klimatyzacji w systemie VRF

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż nowych układów klimatyzacji w systemie VRF

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie
Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
89 678 74 92
przetargi@nfz-olszty.pl
https://nfz-olsztyn.ezamawiajacy.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 89 678 74 92
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż dwóch nowych układów klimatyzacji w systemie VRF
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch nowych układów klimatyzacji w systemie VRF do pomieszczeń znajdujących się w lokalu W-M OW NFZ w Olsztynie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oferowanego rozwiązania. W ramach wykonania ww. dostawy Wykonawca dokona montażu 29 jednostek wewnętrznych w 27 pokojach na I piętrze + agregat i 15 jednostek wewnętrznych w 15 pokojach na III piętrze + agregat oraz dokona ich uruchomienia i przeprowadzi testy. Do każdej jednostki wewnętrznej należy przewidzieć montaż pompki skroplin. Wykonawca musi uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, freonowych i odpływu skroplin oraz wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty na dachu budynku, a także prac towarzyszących.
Ze względu na specyfikę instalacji Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej miejsca montażu, tj. pomieszczeń w lokalu W-M OW NFZ w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 16. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie, numer telefonu do kontaktu to 089 678 74 92.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 18 czerwca 2020 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 39717200-3, 45331220-4

Dokument nr: 2024/BZP 00258723, NFZ14-WAG-ZP.251.2.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://nfz-olsztyn.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nfz-olsztyn.ezamawiajacy.pl/. W szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w
zakładce KORESPONDENCJA Z WYKONAWCAMI. Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
Szczegóły zawarte w Dziale VI SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie dotyczące systemu dostępnego pod adresem
https://nfzolsztyn.ezamawiajacy.pl/:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Szczegóły zawarte w Dziale VI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), podajemy następujące informacje:
MINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:
stownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, Ul. Rakowiecka 26/30
pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl
SPEKTOR OCHRONY DANYCH
Prezes NFZ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych do kontaktu z Panem/Panią w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym można kontaktować w następujący sposób:
stownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, Ul. Rakowiecka 26/30
pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
mailem: iod@nfz.gov.pl
L I PODSTAWA PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie - DOSTAWA i montaż dwóch nowych układów klimatyzacji w systemie VRF, znak sprawy:
NFZ-14-WAG-ZP.251.2.2024
BIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (PZP).
RES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
AW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan:
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
/Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą/;
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO /W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania/;
awo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
awo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
FORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Szczegóły zwarte w Dziale XVIII SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://nfz-olsztyn.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-02 10:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.04.2024 r. do godz. 10:00 przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem: https://nfz-olsztyn.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,OFERTY" zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ14-WAG-ZP.251.2.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch nowych układów klimatyzacji w systemie VRF do pomieszczeń znajdujących się w lokalu W-M OW NFZ w Olsztynie wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oferowanego rozwiązania. W ramach wykonania ww. dostawy Wykonawca dokona montażu 29 jednostek wewnętrznych w 27 pokojach na I piętrze + agregat i 15 jednostek wewnętrznych w 15 pokojach na III piętrze + agregat oraz dokona ich uruchomienia i przeprowadzi testy. Do każdej jednostki wewnętrznej należy przewidzieć montaż pompki skroplin. Wykonawca musi uwzględnić kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, freonowych i odpływu skroplin oraz wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty na dachu budynku, a także prac towarzyszących.
Ze względu na specyfikę instalacji Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej miejsca montażu, tj. pomieszczeń w lokalu W-M OW NFZ w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 16. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym telefonicznie, numer telefonu do kontaktu to 089 678 74 92.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Z uwagi na przedmiot zamówienia Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 18 czerwca 2020 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Dziale XVII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej Wykonawcy w okresie gwarancyjnym
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału (przykładowe oświadczenie - załącznik nr 4 do SWZ). Na podstawie art. 273 ust. 2 ustawy PZP w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, załącznik nr 4 do SWZ;
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, załącznik nr 4 do SWZ;
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł;
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł netto każde polegające na dostawie klimatyzacji w systemie VRF wraz z montażem;
b) wykaże, że posiada min. 3 pracowników posiadających imienny certyfikat dla personelu F-GAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego:
- Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł;
- Wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, protokół odbioru, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
zamówienia były wykonywane. Do sporządzenia przedmiotowego wykazu służy załącznik nr 5 do SWZ;
- Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada min. 3 pracowników posiadających imienny certyfikat dla personelu F-GAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz co najmniej 3 osoby posiadające uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - wymagania dotyczące podpisania dokumentu
elektronicznego. Szczegóły w Dziale XIV SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Dziale XVII SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisowej Wykonawcy w okresie gwarancyjnym
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-01

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.