Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7409z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formule zaprojektuj i wybuduj

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formule zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna
powiat: łomżyński
tel. 86 888 90 00
sekretariat@gminawizna.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Wizna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 86 888 90 00
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją
zadania pn. ,,Przebudowa i modernizacja mostu drogowego w miejscowości Bronowo", w
formule zaprojektuj i wybuduj.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Reprezentowanie interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i
ekonomicznych, a w szczególności kompleksowy nadzór inwestorski nad ww. inwestycją.
2. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z:
1) przepisów ustawy Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych
wydanych na jego podstawie oraz zasad i wiedzy technicznej,
2) dokumentacji projektowej (projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót, przedmiary robót, kosztorysy ofertowe),
3) umowy zawarte z wykonawcami robót,
4) w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego, Wykonawca będzie realizował
zamówienie poprzez ustanowionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy czym
zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności inspektora poprzez
ustanowienie nowego inspektora o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie
ustanowiony.
3. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
1) Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzór nad wykonywaniem robót.
2) Koordynacja działań pomiędzy Wykonawcą oraz Kierownikiem budowy.
3) Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
4) Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru
(potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów
potwierdzających posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnień
oraz jego przynależność do właściwej izby zawodowej.5) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie
z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i
roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach
umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
6) Kontrola wykonywania dokumentacji projektowej, wraz z uzgodnieniami,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SWZ,
treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez
Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i
umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także
bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających
zakryciu.
8) Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora - niezwłoczne stawianie
się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót.
10) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i
wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót
budowlanych.
11) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, w
trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie
stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.
12) Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie
zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.
13) Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji,
projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących
wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.
14) Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie
zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i
ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania
czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.
15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót
zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową).
Sprawdzanie i
opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych
dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie
kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i
współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.
16) W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości
przyjmowanych do realizacji rozwiązań.
17) W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących
bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących
nieprawidłowościach.
18) Kontrola zgodności terminów realizacji robót, oraz dostarczanie wszelkich informacji
związanych z postępem prac.
19) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o
wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania
robót.20) Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych
przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi
i końcowym.
21) Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w
zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem
postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy
robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie
Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.
22) Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty
tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót
budowlanych.
23) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz
urządzeń.
24) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska.
25) Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia
podejmowanie natychmiastowych działań.
26) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego
przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne
pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie
Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.
27) Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny
jakości i stopnia zaawansowania robót.
28) Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez
Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze końcowym, weryfikacja i
zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne
faktycznie wykonanych robót.
29) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbioru końcowego z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego.
30) Przekazanie
Zamawiającemu
zweryfikowanego
kompletu
dokumentacji
powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi
dokumentami.
31) Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.
32) Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w
przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od
umowy na wykonanie robót.
33) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
34) Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów
oraz potwierdzanie usunięcia wad robót.
35) W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych
niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu.
36) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i
wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.
37) Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy
udziale: Wykonawcy i Zamawiającego, w okresie gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robótbudowlanych usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu
gwarancyjnego.
38) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych
zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy
robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.
39) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł , na jedno
i wszystkie zdarzenia, ważnego w okresie trwania umowy (nierównoznaczne z
ubezpieczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa).
40) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i
niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.
41) Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami.
42) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie
zapytania dotyczące budowy.

Dokument nr: DI.271.2.2.2024

Składanie ofert:
IX. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18
- 430 Wizna, lub e-mailem na adres: sekretariat@gminawizna.pl, w terminie do 2.04.2024 r.
(decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna lub na podany adres e-mail).

Miejsce i termin realizacji:
VIII.
Przewidywany termin realizacji robót budowlanych:
Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert zobowiązany jest
wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do 10.12.2024 r. lub zgodnie z umową zawartą z
Wykonawcą robót budowlanych, plus 72 miesięczny termin gwarancji udzielonej od dnia
ostatecznego odbioru robót.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o
wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień
publicznych tj. kwoty zakupu o wartości poniżej 130 000 zł netto bez podatku od towarów i usług
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Wizna z dn. 15 stycznia 2021 r.
IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
a) oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym przygotowanym przez
Zamawiającego (załącznik nr 1),
b) zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,
c) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
d) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę,
e) podana w ofercie cena ryczałtowa powinna być wyrażona w walucie polskiej PLN,
f)
wykonawca w formularzu ofertowym powinien podać cenę ryczałtową brutto
zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami,
g) określona przez Wykonawcę cena oferty jest stała i nie może ulec zmianie w okresie
obowiązywania umowy,
h) najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za pełnienie
nadzoru inwestorskiego dla wymienionej inwestycji we wszystkich częściach łącznie.
V. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w walucie polskiej PLN z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia (m. in. obsługa geodezyjna budowy).
2) Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które nie podlega zmianie w
czasie trwania umowy.
3) W formularzu ofertowym Wykonawca (załącznik nr 1 do zapytania) powinien podać cenę
netto, kwotę podatku od towarów i usług (w wysokości zgodnej z obowiązującymi
przepisami) oraz cenę brutto. Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty. Ceny muszą być
wyrażone w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto, określoną w
formularzu ofertowym.
VI. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria oceny ofert: cena - 100 pkt.
Przyznawanie punktów dla w/w kryteriów będzie odbywać się w sposób określony
poniżej:
a) dla kryterium ceny - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg
następującego wzoru:? =
??
? 100
??
gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku),
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,
CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
(maksymalnie 100 pkt)
2) Oferta spełniająca wymagania Zamawiającego z najkorzystniejszym bilansem ceny zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na
każdym etapie postępowania.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty i jej realizacja:
a) po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże informację za
pośrednictwem poczty elektronicznej w formie pisemnej na adres wskazany w ofercie,
b) w przypadku dwu lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji ceny,
c) wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
W
przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest zeskanowanie oferty wraz z załącznikiem
(podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) lub podpis elektroniczny. Oferty składane w formie
papierowej winny być złożone w kopertach opatrzone opisem: ,,Oferta na pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - most w Bronowie", natomiast oferty przesłane drogą e-
mailową w tytule winny mieć opis: ,,Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - most w Bronowie"
Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.