Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

,,Dostawa materiałów na przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej"

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

,,Dostawa materiałów na przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej"

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Adama Mickiewicza 2D
72-510 Wolin
powiat: kamieński
sekterariat@mpgkwolin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wolin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA materiałów na przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi wewnętrznej dojazdowej.
DOSTAWA obejmuje poniższy asortyment w następującej ilości :
Krawężnik betonowy prosty - Opornik betonowy 12x25x100 cm - 224 sztuki,
Obrzeże betonowe proste 8x30x100 cm kolor szary - 421 sztuk,
Kostka brukowa betonowa typu EKO gr. 8 cm kolor antracyt - 598 m2,
Kostka brukowa betonowa typu dwuteownik gr. 8 cm kolor antracyt - 163 m2,
Płyta ażurowa 40x60 gr. 10 cm typu MEBA kolor antracyt - 310 m2,
Palisada betonowa 12x18x40 cm lub 12x12x40 cm - 43 sztuk,
Palisada betonowa 12x18x60 cm lub 12x12x60 cm - 58 sztuk,
Palisada betonowa 12x18x80 cm lub 12x12x80 cm - 58 sztuk.

CPV: 44114200-4

Dokument nr: 2024/BZP 00258940, DI.250.10.2024.M

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-02 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f8cb4ea8-eaa9-11ee-b4e0-4ac387c144e3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie Z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie Z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie Z SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-02 11:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DI.250.10.2024.M
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie drogi wewnętrznej dojazdowej.
Dostawa obejmuje poniższy asortyment w następującej ilości :
Krawężnik betonowy prosty - Opornik betonowy 12x25x100 cm - 224 sztuki,
Obrzeże betonowe proste 8x30x100 cm kolor szary - 421 sztuk,
Kostka brukowa betonowa typu EKO gr. 8 cm kolor antracyt - 598 m2,
Kostka brukowa betonowa typu dwuteownik gr. 8 cm kolor antracyt - 163 m2,
Płyta ażurowa 40x60 gr. 10 cm typu MEBA kolor antracyt - 310 m2,
Palisada betonowa 12x18x40 cm lub 12x12x40 cm - 43 sztuk,
Palisada betonowa 12x18x60 cm lub 12x12x60 cm - 58 sztuk,
Palisada betonowa 12x18x80 cm lub 12x12x80 cm - 58 sztuk.
4.2.6.) Główny kod CPV: 44114200-4 - Produkty betonowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z SWZ
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wszystkie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z SWZ i ustawą PZP
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.