Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sporządzenie dokumentacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie dokumentacji

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KRZEPICE
UL. CZĘSTOCHOWSKA 13
42-160 KRZEPICE
powiat: kłobucki
tel.: +48343175172
itr@krzepice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: KRZEPICE
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48343175172
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Krzepice
zaprasza do złożenia ofert cenowych na sporządzenie dokumentacji niezbędnej dla opisu
przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na modernizację części oświetlenia
drogowego w gminie Krzepice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfika głównych wymagań
Gmina Krzepice otrzymała dofinansowanie na modernizację części oświetlenia drogowego w
gminie Krzepice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych - edycja dziewiąta - Rozświetlamy Polskę. Modernizacja polegać będzie na:
1) wymianie 254 szt. opraw sodowych na oprawy LED spełniające kryteria ww. Program
Inwestycji Strategicznych,
2) wymianie istniejących wysięgników, jeżeli nie można będzie ich wykorzystać do
zamocowania opraw LED z przyczyn technicznych lub bezpieczeństwa,
3) wymianie istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń - przewody od granicy
stron, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki - jeżeli to będzie konieczne.
Nie przewiduje się wymiany słupów.
Dokumentacja niezbędna dla opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym
powinna zawierać co najmniej:
1) inwentaryzację punktów oświetleniowych przeznaczonych do modernizacji z
kwalifikacją elementów podlegających wymianie
2) projekt wykonawczy zawierający dobór mocy opraw zgodnych z wymaganiami
programu ,,Rozświetlamy Polskę", sposób ich montażu, wskazania co do konieczności
wymiany przewodów i zabezpieczeń, wpływ modernizacji na zużycie mocy biernej i sposóbjej kompensacji
3) kosztorys inwestorski z przedmiarem,
4) audyt efektywności energetycznej potwierdzający możliwość osiągnięcia wskaźnika
zmniejszenia o min. 50% zużycia energii elektrycznej.
Dokumentację należy przekazać również w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD, lub
nośniku pendrive.
Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający nabywa przysługujące Wykonawcy
autorskie prawa majątkowe wynikające z dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia,
wraz z prawami zależnymi, na wszelkich właściwych dla utworu i znanych w chwili zawarcia
umowy polach eksploatacji, z możliwością jego wykorzystania w trakcie innych
prowadzonych przez Zamawiającego inwestycjach budowlanych.
Na podstawie powyższego Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
a) dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do
okoliczności rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów,
zmian obowiązujących przepisów itp.,
b) utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,
c) zwielokrotnienia dokumentacji,
d) publicznego udostępniania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia osobom
trzecim w miejscu i czasie przez nich wybranym.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe,
dlatego w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca w trakcie
realizacji zamówienia.
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 71320000-7

Dokument nr: ITR.7013.11.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2024 r., o godz. 9.30

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert
1. Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 i mejlem na adres
itr@krzepice.pl do dnia 29.03.2024 r., do godz. 9.00. Temat wiadomości z ofertą
Nie otwierać przed 29.03.2024 r., godz. 9.30, ,,Rozświetlamy Polskę", oferta na
dokumentację.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia
do 15.07.2024 r.

Wymagania:
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminy składania ofert.
IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy według
załączonego wzoru - załącznik 1.
2. Oświadczenie o posiadaniu właściwych uprawnień do projektowania lub o
dysponowaniu osobą posiadającą takie uprawnienia. - załącznik 2 (Zamawiający
wymaga, aby były to minimum uprawnienia odpowiadające zakresowi uprawnień
budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - art. 15a ust. 22 ustawy -
Prawo budowlane.)
3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. - załącznik nr 3
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną itr@krzepice.pl (w temacie proszę
wpisać ,,7013.1.2024 - modernizacja oświetlenia PŁ").
VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest Waldemar Majchrzak, inspektor ds. infrastruktury technicznej,
inwestycji i dróg.
VIII. Kryterium wyboru ofert.
Najniższa cena ofertowa brutto.IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena
ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.