Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne
powiat: skarżyski
Numer telefonu / faksu: (41) 27-14-4661 (41) 27-14-481, teł: 41/27-14-466 w. 18
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko Kościelne
Wadium: ---
Nr telefonu: Numer telefonu / fak
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków."
Tytuł realizowanego zadania inwestycyjnego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia ( OPZ )
1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1)
1.2 Realizacja zamówienia w szczególności obejmuje w ramach przygotowanej przez Zamawiającego koncepcji projektowej:
_ Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami -- 6 egz.;
_ Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót) -- dla przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu prac -- 3 egz.;
- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz.;
- Sporządzanie mapy do celów projektowych
1.3. Dokumentację projektową i kosztorysową należy przygotować w wersji papierowej w ilościach wskazanych w powyższych punktach natomiast wersję elektroniczną w dwóch egzemplarzach na płycie CD.
1.4 Dokumentację projektową do przygotowania w zależności od zakresu planowanych prac budowlanych pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia do organu budowlanego z elementami wykonawczymi we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami oraz oświadczeniem o kompletności dokumentacji, należy opracować w oparciu o decyzję celu publicznego, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 póz. 682 ze zm.), oraz innych przepisów wykonawczych.
Dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót)
- zostanie opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. póz. 2458)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zostanie opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. póz. 2454)
1.5. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U. 2023 póz. 682 ze zm.),
- Rozporządzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. póz. 2454)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. tj. z 2022r. póz. 1225)
- Ustawa z dnia 11 września 2019 roku--(Dz. U. tj. z 2023 r. póz. 1605) Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy;
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 póz. 1650);
- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. póz. 1563)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów tj. z dnia 21 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. póz. 822)
1.6. Wykonawca zobowiązany jest do:
- dokonania jednorazowego nieodpłatnego uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie do trzech lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia (na życzenie Zamawiającego)
- złożenia w imieniu inwestora kompletnego wniosku oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia;
- wykonywania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji;
- wykonywania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji, w przypadku konieczności wykonania budowlanych robót dodatkowych lub zamiennych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania;
-niezwłocznego usunięcia wszystkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji;
- zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
1.7 . Przed opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowy zakres prac i dokona wizji lokalnej w terenie.
Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca wykonywania robót w celu uzyskania niezbędnych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonywania przedmiotu zamówienia.
Prace nad dokumentacja projektową należy rozpocząć od przedstawienia koncepcji rozwiązań projektowych celem akceptacji przez Zamawiającego.
W trakcie realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej musi być zapewniony stały kontakt i współdziałanie Wykonawcy z Zamawiającym.
Z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyła do przeprowadzenia postępowania wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej w trakcie postępowania będzie pełnił nieodpłatnie funkcję doradczą w szczególności będzie udzielał odpowiedzi na pytania oferentów w zakresie dokumentacji projektowej

Dokument nr: In.111.271.5.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
Oferty zostaną otwarte komisyjnie, w siedzibie Zamawiającego, pok. 118 w dniu 02.04.2024. o godz. 10.00

Składanie ofert:
Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, Ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat)
Ofertę należy złożyć do dnia 02-04-2024r. do godz. 9:30.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert
zostaną zwrócone Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia ustala się na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania
Rozdział IV
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT
1. Sposób obliczenia ceny oferty.
1.1 Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Formularzu ofertowym -- Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia. Cena winna uwzględniać wymagania wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Projekcie umowy.
1.2 Cenę należy obliczyć:
a) podając cenę netto,
b) wskazując zastosowaną stawkę podatku VAT,
c) obliczając wysokość podatku VAT,
d) podając cenę brutto stanowiącą sumę wartości netto i wysokości podatku VAT.
1.3 Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
1.4 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. póz. 931 z zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
1.5. W ofercie, o której mowa w pkt. 1.4 niniejszego rozdziału Wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
1.6. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, o denominacji złotego, za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
1 .7. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy (Załącznik Nr 2 ).
2. Rażąco niska cena.
2.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikających z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda wyjaśnień, w tym złożonych dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu lub innych części składowych.
2.2 w przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o należny podatek VAT, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
3. Zamawiający poprawia w ofercie.
3.1 oczywiste omyłki pisarskie,
3.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3.3 Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3.4 Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej.
3.4.1 Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena-- 100 %.
KRYTERIUM - cena oferty brutto P(C) - waga 100 %.
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty. Do wzoru podstawiana będzie cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia. Oferta w kryterium cena może uzyskać maksymalnie -100 punktów, według następującego wzoru:
Punktacja: Punkty obliczane będą z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Za oferty najkorzystniejszą będzie uznana oferta z najniższą ceną. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3.5.3Jeżeli Wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3.5.4. Zamawiający oceni oferty w oparciu o kryterium ceny umownej (C) podanej w ofercie i wyrażonej w PLN łącznie z podatkiem VAT. Oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia.
Rozdział V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalnościach niezbędnych do opracowania dokumentacji dla w/w robót. Ocena spełniania
tego warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Zał. Nr 3
1.2. Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, jeśli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył, co najmniej jeden budynki użyteczności publicznej - Zał. Nr 4 Oferta Wykonawcy, który nie spełnia powyższych warunków dotyczących doświadczenia w wykonaniu co najmniej 2 projektów dotyczących budowy budynki użyteczności publicznej, zostanie odrzucona.
1.3. Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Zał. Nr 3
1.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy stanowiącego Zał. Nr 3
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i oferty wariantowej.
.Wymogi formalne:
1.1. Wykonawca składa jedną ofertę. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z punktem 1 Rozdziału V niniejszego zapytania.
1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres
Zamawiającego.
1.3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim, podpisaną przez osobę ( osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.
1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, z wyłączeniem omyłek.
1.5. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisujące ofertę.
1.6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
1.7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn
i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszego zapytania.
1.8. Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.
1.9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
1.10. Formularz oferty, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszego zapytania muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
1.11. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę
2. Opakowanie oferty:
2.1 Ofertę pisemną należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone: a/ adresem Zamawiającego: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a Skarżysko Kościelne
b/oznaczone napisem: Oferta ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Majków." nie otwierać przed: 02-04-2024r. do godz. 10:00.
c/ imieniem i nazwiskiem ( nazwą / firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą ) oraz numerem telefonu i faksu Wykonawcy; (dopuszcza się odcisk stempla), lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
d/ wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego zapytania
3. Zmiana i wycofanie oferty:
- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje związany ofertą na okres 30 dni od terminu składania
ofert.
Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna na adres Zamawiającego.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.
Rozdział VIII
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postępowaniu, zamawiający na stronie internetowej zawiadamia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ofertę którą wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Zamieszcza także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
INFORMACJA DOTYCZĄCA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Beata Klimek - teł: 41/27-14-466 w. 18, pok. 118, w siedzibie Zamawiającego w sprawach merytorycznych i proceduralnych
Informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek -- godz. 16:00 wtorek-piątek- godz. 7:30-15.30

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.