Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza Biuro Obsługi Mieszkańców
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (0-18) 448-65-27
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0-18) 448-65-2
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych w placówkach będących w zasobach miasta Nowy Sącz".
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i aparatów gazowych w placówkach będących w zasobach miasta Nowy Sącz.

CPV: 71630000-3

Dokument nr: WI.NADZ.271.20.2023

Otwarcie ofert: 2. Termin i miejsce otwarcia ofert - 02.04.2024r. o godz. 12.30 - Urząd Miasta Nowego Sącza,
Wydział Inwestycji, Rynek 1, pokój nr 3.

Specyfikacja:
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 3 do Warunków Przetargu, zwane dalej ,,warunkami" udostępnionego w Urzędzie Miasta - Wydział Inwestycji
Rynek 1, pokój 4C, 33-300 Nowy Sącz oraz na stronie internetowej www.nowysacz.pl.

Składanie ofert:
III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;
1. Termin i miejsce składania ofert - 02.04.2024r. do godz. 11.30 - Urząd Miasta Nowego Sącza,
Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pokój nr 9,

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2026 r.

Wymagania:
Dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł jako progu określonego w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605
z późn. zm.)
na podstawie ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1610 z późn. zm.)
Uwaga - w ramach wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do zrealizowania
przedmiotu zamówienia.
W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:
? dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w terenie;
? zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i realizacji zamówienia.
II. WARUNKI PRZETARGU:
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do
reprezentowania oferenta.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie,
/opakowaniu/ z napisem: Oferta na wykonanie przeglądów i kontroli szczelności instalacji gazowej i
aparatów gazowych w placówkach będących w zasobach miasta Nowy Sącz",
oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej złożenia
po terminie składania.
7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
--oferty zostały złożone i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferentów,
--odpowiadają wymaganiom podanym w warunkach ogłoszenia o przetargu,
--nie zawierają oczywistych omyłek.
8. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
--wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 3 do warunków , z własnoręcznym
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta,
--podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta wzór Umowy Generalnej -
załącznik nr 1 do warunków,
-- podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta wzór Umowy Indywidualnej
- załącznik nr 2 do warunków,
-- podpisana klauzula RODO przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - załącznik
nr 5 do warunków,
--podpisany wzór oświadczeń Wykonawcy przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta
- załącznik nr 6 warunków,
--podpisany Harmonogram rzeczowo- finansowy przeglądów załącznik nr 8 do warunków
--aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
str. 1działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
--potwierdzona podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta kopia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
-- dokumenty potwierdzające odpowiednie kwalifikacje zawodowe
9. Należy podać cenę brutto według załącznika nr 3, która powinna obejmować wynagrodzenie za
wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług objętych umową. Oznacza to, że
cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak
również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia,
wszelkie prace przygotowawcze, itp.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena - 100,00 %).
10. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni roboczych i rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub,
gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom przetargu.
13. W przyjętym trybie postępowania nie przysługuje wniesienie protestów i odwołań.
14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez podania
przyczyn.
15. Istotne postanowienia zamówienia wprowadzone są do umów stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do
Ogłoszenia o Przetargu,
16. Zamawiający ma prawo poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
17. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej tj. otrzymania ofert o tej samej
cenie, Zamawiający dokonuje wyboru oferty po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami, którzy
zaoferowali tą samą cenę. Negocjacje odbywają się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną i na
takich samych zasadach w stosunku do każdego z oferentów.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19. Na 3 dni przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie lub drogą
elektroniczną na e-mail: foleksy@nowysacz.pl. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie. Treść wyjaśnień jest wiążąca dla oferentów.
20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert - może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki. Dokonane w ten
sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą dla
nich wiążące.
21. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
22. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
a. jej treść nie jest zgodna z treścią ogłoszenia o przetargu,
b. oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
c. oferent nie spełnia warunków stawianych w ogłoszeniu o przetargu,
W przypadku, o którym mowa w ust. 22, niezbędne jest poinformowanie oferenta o odrzuceniu jego
oferty wraz z podaniem powodów odrzucenia.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru
zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
internetowej: www.nowysacz.pl
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Kontakt:
IV. INFORMACJA KOŃCOWE;
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego są: Pan Filip Oleksy
Inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Nowego Sącza, tel. (0-18) 448-65-27, od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.