Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7410z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont pokrycia dachu na hali sportowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pokrycia dachu na hali sportowej

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (0-18) 448-65-27
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0-18) 448-65-2
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont pokrycia dachu na hali sportowej położonej przy Ul. Na rurach w Nowym Sączu"

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu.

CPV: 45261900-3

Dokument nr: WI.NADZ.271.7.2024

Otwarcie ofert: 2. Termin i miejsce otwarcia ofert - 28.03.2024r. o godz. 12.00 - Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Inwestycji, Rynek 1, pokój nr 3 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia ofert w innym miejscu niż wskazane powyżej.

Specyfikacja:
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Przetargu, udostępnionego w Urzędzie Miasta - Wydział Inwestycji Rynek 1, pokój 3, 33-300 Nowy Sącz oraz na stronie internetowej www.nowysacz.pl.

Składanie ofert:
III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;
1. Termin i miejsce składania ofert - 28.03.2024r. do godz. 11.30 - Urząd Miasta Nowego Sącza, Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pokój nr 9,

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia do 20 dni od zawarcia umowy.

Wymagania:
Dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł jako progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605, z późn. zm ) Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1610, z późn. zm )
Uwaga - w ramach wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:
o dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w terenie;
o zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i realizacji zamówienia.
II. WARUNKI PRZETARGU:

1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: Oferta na wykonanie: ,,Remont pokrycia dachu na hali sportowej położonej przy ul. Na rurach w Nowym Sączu".
oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej złożenia po terminie składania.
2. W terminie, o którym mowa w pkt III.1 Wykonawcy powinni dostarczyć:
--wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1, z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta,
--aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
--potwierdzona podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
--podpisana klauzula RODO przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - załącznik nr 3,
--podpisany wzór oświadczeń Wykonawcy przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - załącznik nr 4.
3. Należy podać cenę brutto według załącznika nr 1, która powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług objętych umową. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena - 100,00 %).
4. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert przy uwzględnieniu kryterium, o którym mowa w pkt II.8, a następnie przystąpi do badania oferty, która została najwyżej oceniona, co polegać będzie na sprawdzeniu czy:
--oferta została złożona i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
--odpowiada wymaganiom podanym w warunkach ogłoszenia o przetargu,
--nie zawiera oczywistych omyłek.
5. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
a. jej treść nie jest zgodna z treścią ogłoszenia o przetargu z zastrzeżeniem uprawnienia do poprawienia oczywistych omyłek, o którym mowa w pkt II.12,
b. oferent złożył więcej niż jedną ofertę,
c. oferent nie spełnia warunków stawianych w ogłoszeniu o przetargu,
W przypadku, o którym mowa w ust. 10, niezbędne jest poinformowanie oferenta o odrzuceniu jego oferty wraz z podaniem powodów odrzucenia.
6. W przyjętym trybie postępowania nie przysługuje wniesienie protestów i odwołań.
7. Zamawiający ma prawo poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
8. Jeżeli oferta, która została najwyżej oceniona nie podlega odrzuceniu, to Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonym w pkt II.8.
9. W przypadku, gdy oferta, o której mowa w pkt II.9, podlega odrzuceniu, Zamawiający może przystąpić do badania oferty, która została najwyżej oceniona, spośród pozostałych ofert.
10. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej tj. otrzymania ofert o tej samej cenie, Zamawiający dokonuje wyboru oferty po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tą samą cenę, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Negocjacje odbywają się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną i na takich samych zasadach w stosunku do każdego z oferentów.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
15. Istotne postanowienia zamówienia wprowadzone są do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
16. Nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na e-mail: mbuksa@nowysacz.pl. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Treść wyjaśnień jest wiążąca dla oferentów.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert - może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą dla nich wiążące.
18. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może przystąpić do badania oferty, która została najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert. Punkty II.9-II.15 stosuje się odpowiednio.
W takim przypadku oferenci, którzy w terminie otwarcia stawią się w budynku Ratusza, zostaną o takim fakcie powiadomieni bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: www.nowysacz.pl
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Kontakt:
IV. INFORMACJA KOŃCOWE;
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego są: Pan Maciej Buksa - główny specjalista w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Nowego Sącza, tel. (0-18) 448-65-27, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.