Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż kabin prysznicowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż kabin prysznicowych

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPZOZ w Krotoszynie
Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
powiat: krotoszyński
Telefon: 62 588 03 90, Fax: 62 588 04 02,, tel. (62) 582 12 44, tel. 62 58 21 222
donata.lopaczyk@spzoz-krotoszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Krotoszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 62 588 03 9
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i montaż kabin prysznicowych w SPZOZ w Krotoszynie
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: zakup i montaż kabin prysznicowych w Szpitalu w Krotoszynie, ul.
Mickiewicza 21:
1) Oddział dziecięcy - kabina przyścienna, kwadratowa 90x90 cm, bez brodzika(12 szt.)
2) Oddział onkologii - kabin przyścienna, kwadratowa 90x90 bez brodzika (10 szt.)
3) Oddział Położniczo - ginekologiczny - kabina przyścienna, kwadratowa 90x90 cm bez
brodzika 19 szt.
4) Oddział OAiIT: - kabina przyścienna, kwadratowa 90x90 cm (3 szt)
5) Apteka: - kabina przyścienna 90x90 cm bez brodzika (1 szt.)
Wszystkie kabiny prysznicowe powinny być wykonane ze szkła hartowanego ESG odpowiadające
wymogom normy EN 12150, o grubości minimum 5 mm, z powłoką wpalaną zapobiegającą
osadzaniu kamienia poparta odpowiednim certyfikatem i atestem odpowiadającym wymaganiom
higienicznym i zawierającym atest na szkło hartowane. Drzwi częściowo obramowane
jednoskrzydłowe na zawiasach, otwierane do środka i na zewnątrz. Profile wykonane są z
eloksalowanego aluminium. Zakres regulacji na profilu przyściennym minimum 25 mm. Profil
przegubowy wyposażony w mechanizm windowy.
Ścianka prysznica bez drzwi wzmocniona dodatkowo poprzeczką stabilizującą - wzmacniającą. W
ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wszystkie roboty niezbędne do wykonania
zadania m.in.: silikonowanie i demontaż obecnie zamontowanej zasłony prysznicowej z
mocowaniem.
Zamawiający dopuszcza wykonanie części lub całości zamówienia przez podwykonawcę.
Wskazany podwykonawca musi spełniać warunki stawiane w zapytaniu ofertowym.

Dokument nr: DT/9/5/24

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oryginał oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Ul. Młyńska 2, 63-700
Krotoszyn- sekretariat.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29.03.2024 r o godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć na:
adres e-mail : donata.lopaczyk@spzoz-krotoszyn.pl
Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna przekazaną do dnia 29.03.2024 r. do
godz. 10:00 za datę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na
pocztę elektroniczna.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
I. PODSTAWA PRAWNA
Zamówienie klasyczne poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 oraz na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o
finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869), zwracamy się z zapytaniem ofertowym.
3. Warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenie faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Inne warunki:
a). O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek zdolności
technicznej lub zawodowej:
- posiadanie wiedzy, doświadczenia, wymagane prawem uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy
- posiadanie certyfikatu potwierdzającego trwałość powłoki hydrofobowej co najmniej 10
lat.
- posiadanie atestu higienicznego na kabiny prysznicowe
- posiadanie oświadczenia producenta o wytwarzaniu kabin prysznicowych ze szkła
zgodnie z normą EN 12150.
b). O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca składa oświadczenie - załącznik nr 3 do ZO. W przypadku Wykonawcy
wykluczonego z postępowania Zamawiający odrzuci ofertę.
c). Pozostałe warunki zamówienia zostały określone we wzorze umowy (zał. nr 4).
III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - zał. nr 1).
2. Wypełniony formularz cenowy (wg załączonego wzoru - zał. nr 2).
Na potwierdzenie spełniania warunków z rozdziału II niniejszego ZO Wykonawca
złoży wraz z ofertą następujące dokumenty:
3. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada wiedzę, doświadczenie i wymagane prawem
uprawiania niezbędne do wykonania przedmiotu umowy (oświadczenie ujęte
w formularzu ofertowym).
4. Oświadczenie producenta potwierdzające normę EN 12150 dla szkła hartowanego w kabinach
prysznicowych
5. Certyfikat potwierdzający trwałość powłoki hydrofobowej co najmniej 10 lat - w języku
polskim
6. Aktualny atest higieniczny na kabiny prysznicowe - w języku polskim.
7. Oświadczenie -załącznik nr 3 do ZO.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena 100%
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w języku polskim, sporządzonej
w formie pisemnej lub elektronicznej lub postaci elektronicznej.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Zamawiający
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
4. Oferta Wykonawcy winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym
zapytaniu, a także zawierać wszystkie żądane dokumenty i załączniki.
5. Zaleca się aby wszystkie strony oferty zostały spięte/zszyte w sposób trwały,
zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.
6. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę
dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla
prowadzonego postępowania spowoduje odrzucenie oferty.
Dotyczy wyboru dostarczenia oferty drogą pisemną.
1. Oferta oraz wymagane załączniki składane wraz z ofertą wymagają pieczęci i
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza).
3. Wszystkie kserokopie dokumentów, oświadczeń winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę umocowaną.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/ osób podpisujących ofertę.
5. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie
mogą zostać ujawnione innym uczestnikom postępowania poprzez wydzielenie ich
w sposób widoczny i niebudzący wątpliwości, z adnotacją ,, Tajemnica
przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane
przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych
klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
Ofertę należy umieścić w opakowaniu zamkniętym i zaadresowanym do
Zamawiającego na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn
Sekretariat
Zamknięte opakowanie zawierające ofertę Wykonawcy, winno być opisane:
- nazwą i adresem Wykonawcy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
63-700 Krotoszyn
Sekretariat
z dopiskiem:
,,Zapytanie ofertowe dotyczące usług ,, Dostawa i montaż kabin prysznicowych w SPZOZ
w Krotoszynie ". Nie otwierać przed 29.03.2024 r godz. 10:30".

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez
otwierania.
Sposób postępowania Wykonawcy w przypadku wyboru formy elektronicznej/postaci
elektronicznej
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (złożenie
oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
2. Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) winny być
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/profilem zaufanym/podpisem
osobistym zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub przez jego pełnomocnika.
3. W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale
w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza
się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa". Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było
sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez
Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez
Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą
informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.
VI. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie (e-mail: donata.lopaczyk@spzozkrotoszyn.pl), faksem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści wszelkich wątpliwości
dotyczących zapytania ofertowego oraz sposobu przygotowania i złożenia oferty.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotrze do zamawiającego nie
później niż do końca dnia 26.03.2024 r. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej Zamawiający
będzie miał prawo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
VIII. WYBÓR OFERTY, UNIEWAŻNIENE POSTĘPOWANIA
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę pisemnie oraz określi termin podpisania umowy, a w przypadku
umieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiający zamieści
informację o wyborze oferty na stronie internetowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru oferty,
bez podawania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Kontakt:
VII. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:
w sprawach merytorycznych - Mirosław Gabrysiak - tel. (62) 582 12 44
w sprawach formalnych - Donata Łopaczyk - tel. 62 58 21 222

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.