Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa naturalnego o ziarnach przekruszonych lub łamanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa naturalnego o ziarnach przekruszonych lub łamanych

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
powiat: sępoleński
tel. 52 3881202
zdsepolno@onet.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Sępólno Krajeńskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 3881202
Termin składania ofert: 2024-03-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., póz. 1605) oraz na podstawie § 6 wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych, Zamawiający zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą:
DOSTAWA kruszywa naturalnego o ziarnach przekruszonych lub łamanych.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego o ziarnach przekruszonych lub łamanych (dawniej tzw. grysów), frakcji o wymiarze d/D równej 2/8 mm (płukanej), 8/11 mm (płukanej) oraz 8/16 mm (płukanej) - spełniającego wymagania normy PN - EN 13242 : 2010 "Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym", w ilości stosownej do potrzeb Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim w 2024 r., szacowanej na około 460 Mg łącznie wszystkich frakcji.
2.2. Do każdej partii dostarczonego materiału będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy deklarację właściwości użytkowych, która stanowić będzie o tym, że materiał ten jest zgodny z zastosowaną specyfikacją techniczną, po przeprowadzeniu oceny jego zgodności wg wymaganych zasad.
2.3. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca przeznaczenia własnymi środkami samowyładowczego transportu kołowego - w czasie i w ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (zał. nr 2).
2.4. Zamawiający informuje, że miejscem dostaw będzie wyłącznie plac składowy znajdujący się na terenie jego siedziby.

Dokument nr: ZD-PO.271.04.2024.AK

Składanie ofert:
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym:
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) na adres:
zdsepolno@onet.pl lub zd-po@zd-sepolno.lo.pl
- poprzez ePUAP: zdsepolno/SkrytkaESP
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia.
Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2024 roku, chyba że wcześniej zostanie wyczerpana kwota umownego wynagrodzenia na realizację zamówienia.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryteria oceny ofert.
Cena - 100%
Oferta oceniana będzie punktowo. Maksymalna liczba punktów - 100.
Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestrowym lub dołączonym do ofert pełnomocnictwem.
Pełnomocnictwo musi obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
7. Opis sposobu obliczenia ceny.
7.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia wypełniając formularz oferty według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7.2. Wykonawca wypełnia tylko tę część formularza ofertowego, na którą składa niniejszą ofertę, przy czym Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę
7.3. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty ustali cenę oferty na podstawie cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę.
7.4. Cena powinna być podana w PLN liczbowo i słownie.
7.5. Cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu do Zamawiającego. Zaoferowana cena jednostkowa będzie niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy.
7.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.7. Jeżeli oferta Wykonawcy prowadziłaby do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usług, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku Wykonawca sporządzi stosowne oświadczenie. Jeżeli Wykonawca nie złoży żadnego oświadczenia w tym zakresie Zamawiający uzna, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
8. Postanowienia umowne.
Istotne dla stron postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca składając ofertę na niniejsze zaproszenie akceptuje warunki zawarte w projektowanych postanowieniach umowy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty, w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą.
10. Termin związania z ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
11. Inne postanowienia.
11.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia zamówień polegających na zwiększeniu ilości dostaw do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia dodatkowe będą udzielana za cenę jednostkową zaoferowaną do zamówienia podstawowego.
11.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść oferty. Dokonana w ten sposób zmiana zamieszczona zostanie na stronie internetowej bip Zamawiającego.
11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11.4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. odwołania, skarga.
11.5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
9. Osoby uprawnione do kontaktu:
Anita Kobus - koordynator ds. zamówień publicznych tel. 52 3881202, e-mail: zd-po@zd-sepolno.lo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.