Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
488z dziś
6682z ostatnich 7 dni
22684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sporządzenie operatu technicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie operatu technicznego

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Polkowicach Departament Geodezji, Środowiska i Budownictwa Wydział Geodezji i Kartografii
ul. św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
powiat: polkowicki
tel: 76 746 15 00, tel. 76 746 15 65, fax 76 746 15 01
sekretariat@powiatpolkowicki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Polkowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 76 746 15 00, t
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Sporządzenie operatu technicznego (projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów) do sprawy DG.GIK.6623.1.2024"
wykonanie operatu technicznego (projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów) z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 22/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Gostyń, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie.
Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na sporządzeniu operatu technicznego (projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów) z przeprowadzonej gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 22/2 o pow. 0,31 ha, oznaczona jako ,, grunty orne" R klasy Ilia, położonej w obrębie ewidencyjnym Gostyń, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie.
Wnioskodawca zwrócił się o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ze zmianą sposobu użytkowania, uzasadniając nieopłacalność uprawy działki jako grunt orny. Działka według właściciela, stanowi trwały użytek zielony, na którym dokonuje pokosu. Na działkę, otrzymywane są dopłaty rolnośrodowiskowe.
W załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego znajduje się mapa poglądowa (mapa ewidencyjna), na której kolorem żółtym został zaznaczony obszar przedmiotowej działki.

CPV: 71351500-8

Dokument nr: DG.GIK.6623.1.2024

Składanie ofert:
Rozdział IV. Termin i sposób złożenia oferty.
1. Oferta powinna być złożona do dnia 02.04.2024 r. do godz. 12:00.
2. Oferty można składać:
a. osobiście do siedziby Starostwa Powiatowego w Polkowicach, przy Ul. św. Sebastiana 1, Biuro Obsługi Interesanta, piętro I,
b. listownie przesłana na wskazany ww. adres siedziby Organu
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanów formularzy ofertowych jako pliki załączone do korespondencji/podpisane elektronicznie na adres e-mail Organu,
wpisując tytuł koperty/pliku: ,,Zapytanie ofertowe sporządzenie operatu technicznego (projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów) do sprawy DG.GiK.6623.1.2024."

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział II. Warunki udzjelenia i realizacji zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Rodzaj zamówienia: USŁUGA
Podstawa prawna: Regulamin udzielania zamówień Starostwa Powiatowego w Polkowicach wraz z zasadami zapewnienia bezstronności i obiektywizmu w postępowaniach1.
2. Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa - stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
3. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku jest pozytywny wynik weryfikacji zgłoszonej pracy geodezyjnej, o którym mowa art. 12b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 ze zm.) oraz nadanie klauzuli urzędowej przez organ dla projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Podstawą do zapłaty jest prawidłowo wystawiona i dostarczona faktura/rachunek.
5. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku za wykonanie zamówienie.
Rozdział III. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny i wyboru ważnych ofert na podstawie najniższej zaproponowanej ceny za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednej wybranej formie (osobiście, wysłane pocztą lub elektronicznie). W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę, wszystkie zostaną wykluczone z postępowania.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia i formularza ofertowego - stanowiących Załączniki nr 2 i 3 w formie wskazanej w Rozdziale IV pkt 2.
Rozdział V. Ustalenia ogólne.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis osoby/osób upoważnionych winien być złożony wraz z pieczątką imienną lub w sposób czytelny pozwalający na identyfikację osoby podpisującej.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości cen przez cały okres świadczenia usługi, z wyjątkiem ewentualnej urzędowej zmiany podatku VAT.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikowania opisu przedmiotu zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej ofert.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji złożonej oferty.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ogłoszenie wyboru oferenta nie stanowi zawarcia umowy. Udzielenie zamówienia wymaga odrębnego oświadczenia zamawiającego w formie umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego kwalifikacje niezbędne do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego2
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu3, jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości4 jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3.;
2. Wykluczenie jak w ust. 1 lit. a-c następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
4. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych5.
5. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.

Uwagi:
Rozdział VII. Obowiązek informacyjny, dotyczący ochrony danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki, z siedzibą w Polkowicach, przy ul. Św. Sebastiana 1.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, który wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Polkowicach zlokalizowanej w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, adres e-mail: iod@powiatpolkowicki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących a ciążących na administratorze.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie powiatowym, dane udostępniane będą podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego.
5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw.
9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.