Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7409z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00, tel. 87-615-60-52
sekretariat@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 615-60-00, 8
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021r. w sprawie określania regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z uzupełnianiem ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco".
Szczegółowy opis realizacji przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 45233142 - 6

Otwarcie ofert: 4) Otwarcie ofert nastąpi 02.04.2024 r. o godz. 10.15, II piętro - pokój nr 28

Składanie ofert:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną ,,na gorąco"
Nie otwierać przed 02.04.2024 r. godz. 10.15
3) Ofertę należy złożyć w terminie do 02.04.2024 r. do godz. 10.00
8. Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańca - parter, pok. nr 3

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.

Wymagania:
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
1) posiadające wiedzę i doświadczenie,
2) dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3) znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
6. Tryb postępowania oraz informacje dodatkowe
1) Postępowanie przeprowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego w oparciu o zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021r. w sprawie określania regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamówienia, przesunięcia terminu składania ofert oraz odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny i nie będzie rodzić żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego na piśmie lub mailowo z pytaniami o wyjaśnienie warunków realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż na dwa dni robocze przed terminem złożenia oferty.
7. Instrukcja dla oferenta
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
9. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów, tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru:
(cena najniższa : cena badanej oferty) x 100 pkt
Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
10. Ogłoszenie wyników
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

11. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastąpi na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Magda Zymkowska - tel. 87-615-60-52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.