Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7409z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

UPS

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

UPS

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: BS BIOTECHNA SA
Szlak 77/222
31-153 Kraków
powiat: Kraków
marcin.olczak@bsbiotechna.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187063
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
16/302/2024/FENG - UPS
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-0302/23 - KR2020 - Badania i rozwój pierwszego w swojej klasie leku do stosowania w niedrobnokomórkowym raku płuc.

Część 1
UPS

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
podstawowe wyposażenie, UPS do U-HPLC - 2 szt.
Do zasilania urządzeń typu HPLC, bezprzerwowy zasilacz UPS o mocy 3000VA/3000W, który musi zapewnić czas podtrzymania minimum 26 minut dla obciążenia 2400 W. Zasilacz UPS wykonany
w architekturze podwójnej konwersji on-line. Zasilacz UPS wraz z modułami bateryjnymi należy zainstalować w szafie 19".
Parametry wejściowe
? Napięcie: 230 V (1-fazowe), tolerancja 115 - 288 V (184-288 V AC bez zmniejszenia mocy)
? Częstotliwość: 50/60 Hz, tolerancja 40-70 Hz
? Współczynnik mocy/THDi : > 0,99 / < 5 %
Parametry wyjściowe:
? Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): 230V
? Częstotliwość: 50 Hz
? Współczynnik mocy 1
? Sprawność: 95 % w trybie on-line
? Przeciążalność: 150-200% przez 2 s 125-150% przez 50 s 105-125% przez 60 s
? Trzy obwody wyjściowe zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi.
? Programowalna grupa gniazd wyjściowych.
Bateria
? Hermetyczne, bezobsługowe akumulatory typu VRLA AGM muszą zapewnić czas podtrzymania minimum 26 minut dla 2400W.
? Ładowarka: 8A
Zasilacz UPS musi być zgodny z Normami
? Parametry i topologia: IEC/EN 62040-3 (VFI-SS-111)
? Bezpieczeństwo: IEC/EN 62040-1;
? Kompatybilność elektromagnetyczna IEC/EN62040-2 Cat. C2
? ESD: EN 61000-4-5 ANSI C62.41 Kategoria B
? Podatność na wyemitowane zakłócenia: IEC/EN 61000-4-2
? Certyfikaty: CE
? Stopień ochrony: IP20
Zasilacz UPS musi spełniać parametry środowiskowe, co najmniej takie jak:
? Temperatura pracy od 0 °C do +40 °C (optymalne warunki żywotności baterii w zakresie temperatur od 15 °C do 25 °C)
? Wilgotność: 0-95 % bez kondensacji
? Poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia: < 48 dB
Gabaryty
? Wymiary zasilacza UPS nie mogą być większe niż: szer. x głęb. x wys. (mm) 430 x 540 x 85
? Waga: 28,2 kg
? Wymiary modułu bateryjnego nie mogą być większe niż: szer. x głęb. x wys. (mm) 430 x 602 x 85, waga 39kg
Sterowanie zdalne, komunikacja
? wbudowany port EPO oraz gniazda USB, RS232 i RS485 (możliwość podłączenia czujników temperatury zewnętrznej), blok styków bezpotencjałowych.
? Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz graficzny
Gwarancja: 36 m-cy
W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane.
Okres gwarancji
36 m-cy

CPV: 35100000-5

Dokument nr: 2024-21022-187063, 16/302/2024/FENG

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Śródmieście
Miejscowość
Warszawa

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy warunkowej i ostatecznej zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a) w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. ,,Siła wyższa" oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
c) w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,
e) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,
f) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
h) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
i) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
j) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
k) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia
z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
- Dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
- Złożenie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów.
- Brak spełnienia przesłanek świadczących o wykluczeniu (zgodnie ze wskazanym
w zapytaniu ofertowym zakresem wykluczeń).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:
1) Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), zawierającej:
- Nazwę, adres, e-mail i NIP Wykonawcy
- Datę wystawienia oferty
- Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
- Termin ważności oferty
2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
- Wykonawca oświadcza, że:
a. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
b. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
c. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
3) Specyfikacja potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-03-25
Data ostatniej zmiany
2024-03-25 16:04:44

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN/inna waluta będą przyznawane wg następującej formuły:
A n = (C min / C r) x 100
C min - cena minimalna w zbiorze
C r - cena oferty rozpatrywanej
A n - liczba punktów przyznana ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Marcin Olczak
tel.:
e-mail: marcin.olczak@bsbiotechna.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.