Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7410z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa emulsji asfaltowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa emulsji asfaltowej

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
ul. Kamienna 3
57-100 Strzelin
powiat: strzeliński
Tel./fax: 071 3921278, faks 071 7351124, 883-392-349
sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzelin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax: 071 392127
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizację zadania p.n.:
,,DOSTAWA emulsji asfaltowej C 65 B3 PU do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienie jest sukcesywna dostawa (zakup wraz z transportem) emulsji
asfaltowej C 65 B3 PU w ilości 56 ton do siedziby Zamawiającego.
2. Zamawiający każdorazowo wystawi zlecenie na dostawę emulsji asfaltowej wskazując ilość
dostawy (nie mniej niż 6 t nie więcej niż 8 t).
3. DOSTAWA odbywać się będzie w ciągu maksymalnie trzech dni od dnia złożenia zlecenia
drogą telefoniczna lub elektroniczną.
4. Każda dostawa potwierdzona zostanie prawidłowo wystawioną fakturą Vat oraz dokumentem
WZ.
2. Wytyczne dla Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do każdej dostawy emulsji, deklaracji zgodności
z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja
asfaltowa odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym (aktualna
aprobata techniczna, świadectwo zgodności).
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów
oraz sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia;
3) Transport emulsji odbywać się będzie samochodem umożliwiającym wjazd do siedziby
Zamawiającego lecz nie większym niż 10 t (mały zestaw samochodowy ze względu na
utrudniony wjazd )

Dokument nr: PZD.272.1.39.2024.JS

Składanie ofert:
8. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie
bądź przesłać na adres mailowy: sekretariatpzd@powiatstrzelinski.pl do dnia 28.03.2024 r. do
godz. 10:00 W tytule wiadomości należy umieścić treść: ,,DOSTAWA emulsji asfaltowej C 65 B3
PU do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie"

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji:
1) Rozpoczęcie - do 3 dni od dnia złożenia zlecenia
2) Zakończenie - wykonanie zamówienia do 31.10.2024 r.

Wymagania:
2. Okres związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
? wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy, sporządzony wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1);4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Opis sposobu obliczania ceny
1) Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za
wykonanie przedmiotu zamówienia;
2) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie;
3) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
9. Kryteria wyboru ofert
Jedynym kryterium jest cena.
10. Informacja o czynnościach i uwarunkowaniach formalno - prawnych
1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający umieści na stronie BIP
Starostwa Powiatowego w Strzelinie protokół wyboru oferenta, nie później jednak niż do
03.04.2024 r do godziny 15:30.
2) przed wystawieniem zlecenia Zamawiający będzie żądał aktualnego odpisu z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty;
3) zamawiający wystawi zlecenie wybranemu Wykonawcy po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia zlecenia,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy
Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Strzelinie jest:
? Robert Gaj, tel. nr: 883-392-349, e-mail: r.gaj@powiatstrzelinski.pl
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.