Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
552z dziś
6746z ostatnich 7 dni
22748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika -...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika - opracowanie dokumentacji

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
powiat: stalowowolski
+48158410112
jportka@pysznica.pl
https://pysznica.ezamawiajacy.pl/pn/PYSZNICA/demand/notice/public/125267/details
Województwo: podkarpackie
Miasto: Pysznica
Wadium: 5000 zł
Nr telefonu: +48158410112
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznica (opracowanie dokumentacji)"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
,,Budowa centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznica (opracowanie dokumentacji)"
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

CPV: 71000000-8, 71330000-0,71220000-6,71300000-1,71320000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00259145, RI.I.271.7.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-04-02 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pysznica.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pysznica.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej:
https://pysznica.ezamawiajacy.pl, w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na
adres e-mail: ug@pysznica.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres email Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze
odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich rejestracji na Platformie.
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zalogować się do Systemu na
subdomenie https://pysznica.ezamawiajacy.pl lub na https://oneplace.marketplanet.pl. Platforma jest dostępna dla każdego
zalogowanego użytkownika.
4.Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
5.Rejestracja Wykonawcy następuje automatycznie poprzez:
a)Podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym), lub
b)Kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu, lub
c)Jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku, ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestracje w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
6.Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
,,Korespondencja".
7.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Zakupowej Przez opcję ,,zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja": w celu zadania pytania Zamawiającemu,
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane
Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka
Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy
"pytanie wysłane" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ug@pysznica.pl powołując się w temacie wiadomości na
numer postepowania RI.I.271.7.2024.
8.Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający
przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Pysznica, Ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. będą przetwarzane w celu/celach przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji tego zamówienia;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności: z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pysznica.ezamawiajacy.pl/pn/PYSZNICA/demand/notice/public/125267/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-04-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://pysznica.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.I.271.7.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 147000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
,,Budowa centrów przesiadkowych wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w Gminie Pysznica (opracowanie dokumentacji)"
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p.; oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 i w art. 114 u.p.z.p., dotyczące posiadania
zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015
roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2023.656), a w przypadku, gdy rozpoczęli oni działalność
przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.1996.11.62 ze zm.)
zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione w punkcie poprzedzającym.
Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art.
112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, o
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zaistnieje jedna z przesłanek wymienionych w art. 108 ust.1 ustawy Pzp, lub na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p.,
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawców dodatkowych, innych niż oświadczenie wymienione w art. 125 ust.
1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w drodze wyjątku z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p., tj.
gdy na tę samą część zamówienia odrębne oferty złożą wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - zgodnie z postanowieniem pkt. 11.5 poniżej.
5. Na podstawie art. 274 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na podstawie art. 274 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
5000
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, o
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym
art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wzorach umów.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-05-02

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.