Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przeprowadzenie deratyzacji studzienek kanalizacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzenie deratyzacji studzienek kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o
ul. Powstańców 2
48-100 Głubczyce
powiat: głubczycki
tel. 77 485 27 21
przetargi@wodociagi-glubczyce.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głubczyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 485 27 21
Termin składania ofert: 2024-04-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest deratyzacja studzienek kanalizacyjnych na terenie Miasta Gminy Głubczyce, prowadzonym w oparciu o regulamin wewnętrzny na dostawy, usługi i roboty budowlane dla zadań o wartości mniejszej niż określona w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Rozdział III §6 p.1a
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie deratyzacji studzienek kanalizacyjnych na terenie Gminy Głubczyce wg. załączonych wykazów w sezonie wiosna-jesień 2024r. - (dwa razy w roku)" zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce Uchwała nr XVI/194/2020 Rady Miejskiej w Głubczycach oraz Obwieszczeniem Burmistrza Głubczyc z 20 stycznia 2020r
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie deratyzacji w studzienkach kanalizacyjnych oraz obiektach zamkniętych na terenie Miasta i Gminy Głubczyce (wyłożenie trutki, zebranie resztek trutki oraz
padłych gryzoni, które należy przekazać do utylizacji) zgodnie z załącznikiem do rozpoznania.
2. Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych będzie prowadzona na podstawie pisemnego zlecenia dwa razy w okresie obowiązywania umowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozpoznania.
3.Usługa deratyzacji wykonywana będzie przez Wykonawcę przy użyciu środków własnych, zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego. Do zabiegów wykorzystane będą środki najwyższej jakości posiadające karty charakterystyki, atesty bądź zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Usługa deratyzacji polega na wyłożeniu świeżej trutki, zebraniu resztek starej trutki oraz padłych gryzoni, które należy przekazać do utylizacji na koszt Wykonawcy.

CPV: 90922000-6, 90923000-3, 90921000-9

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2024r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego - wydział eksploatacji.
5. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Zamawiający ustala termin składania ofert do dnia: 01.04.2024r. do godz. 12.00
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać drogą mailową na adres: przetargi@wodociagi-glubczyce.pl

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 5 dni od daty podpisania umowy, dwa razy w roku do dnia 30.04.2024r dla sezonu wiosennego oraz do 31.10.2024 roku dla sezonu jesiennego ( dwa razy w roku na pisemne zlecenie zamawiającego)

Wymagania:
4.Na wykonanie usługi Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji

5.W przypadku stwierdzenia, że w okresie gwarancji wystąpi ponownie konieczność wykonania deratyzacji, wykonawca na wezwanie Zamawiającego wykona usługę na swój koszt w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.
6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiedni potencjał sprzętowy.
Wykonawca musi być właścicielem lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przyjętego przy wycenie robót.

7 . Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej specyfikacji. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania zlecenia. Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie.

8. Wykonawca poniesie wszystkie koszty oraz wykona wszelkie niezbędne czynności związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Wykonawca poniesie wszystkie koszty oraz wykona wszelkie niezbędne czynności związane z przeprowadzeniem deratyzacji

10. Zamawiający poprzez swojego przedstawiciela prowadzić będzie nadzór i kontrolę nad prawidłowym przebiegiem czynności deratyzacyjnych.

11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych

12.Wykonawca składa ofertę na cały okres i zakres umowy tj. od otrzymania zlecenia do dnia 30.04.2024r dla sezonu wiosennego oraz do 31.10.2024r roku dla sezonu jesiennego ( dwa razy w roku na pisemne zlecenie zamawiającego)
13. Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawcę, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia udzielonego mu przez GWiK Sp. z o. o. albo wykonał je nienależycie. Wyklucza się także Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Ustala się, że składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni.

KRYTERIA WYBORU OFERTY
Cena 100%

WYBÓR OFERTY

Wykonawca , którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą , zostanie powiadomiony o terminie przesłania zlecenia. O wyborze oferty, oferenci zastaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także poprzez zamieszczenie wyników na stronie GWiK www.bip.wodociagi-glubczyce.pl

WYNAGRODZENIE:

Płatność za wykonane usługi serwisowe nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się dwoma fakturami. Wykonawca wystawi fakturę częściową do wysokości 50% należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego po realizacji zamówienia w pierwszym terminie oraz fakturę końcową do wysokości pozostałego wynagrodzenia po realizacji zamówienia w drugim terminie.
DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na
zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet,
jeśli jego oferta okaże się najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za
przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami.
Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi
zastrzeżeń.

WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania zlecenia
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną odrzucone i nie otwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na Wykonawcy.
6. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.