Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
powiat: chrzanowski
tel. 32 620 11 25 w. 51
Województwo: małopolskie
Miasto: Babice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 620 11 25 w.
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE - rozgraniczenie nieruchomości

Wójt Gminy Babice (na podstawie poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) zaprasza do składania ofert na realizację zadania obejmującego wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mętków, gmina Babice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 169/61 z działkami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerze ewidencyjnym: 169/60, 169/70, 1378, 1379.

2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu rozgraniczenia nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 169/61 o pow. 0,4286 ha, obręb Mętków, jedn. ewid. Babice z działkami sąsiednimi oznaczonymi jako działki o numerze ewidencyjnym: 169/60 o pow. 0,4285 ha, 169/70 o pow. 0,5067 ha, 1378 o pow. 0,4053 ha, 1379
o pow. 0,1683 ha obręb Mętków, jedn. ewid. Babice w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).

Składanie ofert:
o Ofertę cenową należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta
na rozgraniczenie nieruchomości, obręb Mętków" na adres: Urząd Gminy Babice,
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, Dziennik Podawczy pokój 1.
o Termin złożenia oferty do dnia 29 marca 2024r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia
Do siedmiu miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2024r.

.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
o posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
o posiadać wiedzę i doświadczenie,
o dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Czynności do wykonania w ramach zamówienia
o Analiza stanu prawnego nieruchomości.
o Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie.
o Sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej celem wydania decyzji administracyjnej zgodnie z ww. przepisami.

5. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty
o Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej.
o Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
o Oferta ma być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli.
o Oferta powinna zawierać:
o Wypełniony i podpisany formularz oferty pod nazwą ,,Formularz ofertowy - rozgraniczenie Mętków" - załącznik nr 1.
o Podpisaną klauzulę informacyjną RODO - załącznik nr 2.
o Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 3.
o Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Dodatkowe informacje
o Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postepowaniu.
o Jeśli Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który wniósł kolejną najkorzystniejszą ofertę.
o Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wnioskodawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert, przy czym zaproponowana cena nie może być ceną wyższą
od pierwotnie zaproponowanej ceny oferty.
o Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
o Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 02 kwietnia 2024r. Zamawiający niezwłocznie poinformuje uczestników o wyniku postępowania drogą telefoniczną.

Uwagi:
6. Kryterium wyboru oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena netto/brutto wykonania prac.
Cenę ofertową netto/brutto wyrażoną w polskich złotych Wykonawca podaje na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji w okresie jej trwania.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.