Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7410z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzenia huśtawka - bocianie gniazdo

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzenia huśtawka - bocianie gniazdo

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13a
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel 22 277 42 00
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 22 277 42 00
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa jednostka budżetowa Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:
Doposażenie placu zabaw przy Ul. Dolnej w Warszawie poprzez zakup i montaż urządzenia huśtawka - bocianie gniazdo
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup fabrycznie nowego urządzenia zabawowego huśtawka - bocianie gniazdo wraz z dostawą i montażem na placu zabaw zlokalizowanym przy Ul. Dolnej w Warszawie.
Huśtawka - bocianie gniazdo powinna być dobrana stylistycznie do pozostałych urządzeń na placu zabaw, posiadać drewnianą bądź drewniano-metalową konstrukcję.
Montaż w podłożu piaskowym, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Dokument nr: 91/WZP/2024

Składanie ofert:
8. Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczna rią adres kontakt@zzw.waw.pl oraz DW
mleszczynski@zzw.waw.pl w terminie do 28.03.2024 r., do godz. 12:00.
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, nie później niż do 30.05.2024r.

Wymagania:
1. Tryb udzjelenia zamówienia
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 1129), dalej jako ,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako ,,specustawa"), tj.:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 (dalej łącznie jako ,,wykazy") albo wpisanego na listę sankcyjną prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, o której mowa w art. 2 ust. 1 specustawy (dalej jako ,,lista");
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy.
8) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej oraz beneficjent rzeczywisty lub jednostka dominująca tego
Wykonawcy, figuruje na liście lub w wykazach, o których mowa w pkt 7) powyżej.
Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10)Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
11 )Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem adekwatnym do charakteru i warunków wykonania zamówienia.
2) Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem wszelki sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia wraz z własnym transportem.
3) Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do realizacji zamówienia.
4) Wykonawca oświadcza, iż towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad i obciążeń prawami osób trzecich, kompletny i nie noszący znamion użytkowania.
5. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania wszystkich prac, będących przedmiotem zamówienia wyrażony w liczbach dni, przy czym nie może być on dłuższy niż termin określony w pkt 4 zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. poglądowe zdjęcie oferowanego urządzenia
7. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 23 marca 2022 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. póz. 902 z późń. zm.).
9. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
10. Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Inspektor ds. remontów i konserwacji pan Maciej Leszczyński, email: mleszczynski@zzw.waw.pl tel.: 512 325 409.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.