Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Administrowanie infrastrukturą sieci komputerowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Administrowanie infrastrukturą sieci komputerowej

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A
ul. M.Rataja 26
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. 76 862 2777
arleg@arleg.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 76 862 2777
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający ARR ,,ARLEG" S.A. z/s w Legnicy przedkłada zapytanie o ofertę na
administrowanie infrastrukturą sieci komputerowej Spółki.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. administrowanie infrastrukturą sieci komputerowej to jest w szczególności:
1) administrowanie siecią LAN,
2) nadzór nad działaniem sieci WAN, siecią telekomunikacyjną wraz z zarządzaniem planami taryfowymi oraz negocjowaniem nowych umów telekomunikacyjnych,
3) administrowanie i nadzór nad stroną internetową Zleceniodawcy: arleg.eu oraz stronami projektowymi, w tym zarządzanie i konserwacja strony internetowej,
4) zarządzanie i rozwój systemu pracy grupowej opartego na ,,Sharepoint Foundation 2013"
5) zarządzanie wykonywaniem kopii zapasowych serwerów i komputerów,
6) realizacja procesu zakupu komputerów oraz innych urządzeń komputerowych,
7) zarządzanie bezpieczeństwem (polityka bezpieczeństwa) oraz oprogramowaniem antywirusowym (licencje, instalacje, etc.),
8) administrowanie serwerem hostingu oraz pocztą elektroniczną Zleceniodawcy,
9) zarządzanie dokumentacją elektroniczną komputerów (środki trwałe w programie komputerowym),
10) zarządzanie dokumentacją: licencje oprogramowania, protokoły, gwarancje, etc.,
11) administrowanie i konfiguracja sieci komputerowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości,
12) pomoc merytoryczna przy opracowywaniu specyfikacji do zamówień publicznych lub projektowych w zakresie doboru i specyfikacji urządzeń,
13) pomoc dla pracowników Spółki w zakresie prawidłowego funkcjonowania komputerów,
14) wdrożenie i administrowanie systemem CRM.

II. obowiązki Administratora Systemów teleinformatycznych, to jest w szczególności:
1) współpraca przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
2) współpraca przy przeprowadzaniu okresowych audytów zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa oraz z zasadami Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz systemów teleinformatycznych,
3) zapewnienie ciągłości działania systemu teleinformatycznego, w tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonywanych kopii zapasowych,
4) nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
5) kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,
6) zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego,
7) stosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do wymogu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym m.in.: stosowanie mechanizmów kontroli dostępu do danych osobowych, stosowanie haseł dostępowych, zapewnienie, że dostęp do systemu informatycznego jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu uwierzytelnienia,
8) ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej,
9) stosowanie i wdrażanie pozostałych procedur i zabezpieczeń objętych Polityką Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Rrealizacja warunków przedmiotu umowy odbywać się będzie w sposób zdalny oraz osobiście w siedzibie Spółki z obowiązkową obecnością min 1 raz w tygodniu.
a. W przypadku wystąpienia awarii Zleceniobiorca zobowiązuje się podjąć czynności mające na celu jej usunięcie w terminie:
o awaria krytyczna (awaria uniemożliwiająca pracę lub realizację najważniejszych czynności) - 4 godz.,
Informacja w przypadku wystawienia awarii krytycznej powinna być przekazana mailowo i telefonicznie. W przypadku wystąpienia awarii zwykłej - droga mailową.
b. W przypadku konieczności dokonania naprawy bądź modernizacji oprogramowania bądź sprzętu bezpośrednio u podmiotu posiadającego prawa autorskie do oprogramowania lub innego uprawnionego podmiotu, wówczas do czasu naprawy oprogramowania nie wlicza się okresu oczekiwania przez Zleceniobiorcę na świadczenie producenta które konieczne jest do usunięcia awarii. Zdanie poprzednie nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku zapewnienia rozwiązania zastępczego. Okres oczekiwania przez Zleceniobiorcę na świadczenie producenta oprogramowania bądź sprzętu winien być przez Zleceniobiorcę udokumentowany.

CPV: 72000000-5

Składanie ofert:
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2024 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego formularza ofertowego na adres: arleg@arleg.eu), bądź w formie pisemnej w Agencji Rozwoju Regionalnego ,,ARLEG" SA Ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica (Sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie: do 29.03.2024 rdo godz. 12.00. .

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 m-cy od podpisania umowy

Wymagania:
TRYB REGULAMINOWY

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł
Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie musi zostać zakończone wyborem oferty. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować: zaproszeniem do złożenia oferty lub/i zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
a) posiadają aktualne zaświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców - kopia wpisu potwierdzona za zgodność oryginałem.
b) są uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym,
c) posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
e) ich sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia,
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania wykluczone są podmioty:
1. powiązane kapitałowo bądź osobowo z Zamawiającym (przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury składania oferty), polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (zał. nr 3).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.) tj.: wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 p.w.a.;
a) będącego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 p.w.a.;
b) którego jednostką dominującą w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.,) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 p.w.a.
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w ust. 3.
3. Wykluczenie jak w ust.2. lit. a - c następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
4. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
5. Zamawiający ma prawo zmiany zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym etapie również po wyborze oferty przed zawarciem umowy bez podania przyczyny.
6. Ogłoszenie wyboru Wynajmującego nie stanowi zawarcia umowy. Zamówienie wymaga oświadczenia Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji.
8. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy oraz oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zapytanie nie stanowi również podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wymagania podstawowe.
1.1 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
1.2 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań przez Wykonawcę.
1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty:
2.1 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego formularza ofertowego), bądź w formie pisemnej do Agencji Rozwoju Regionalnego ,,ARLEG" SA ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica. Na potrzeby niniejszego zamówienia oferta złożona pocztą elektroniczną wywiera skutki jak oferta złożona w formie pisemnej.
2.2 O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu e-maila lub dostarczenia do siedziby Zamawiającego, a nie data i godzina wysłania/nadania oferty.
2.3 W przypadku składania ofert w formie pisemnej: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiające odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania w następujący sposób:
2.3.1 Kopertę należy opisać podając, dane Zamawiającego (Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARLEG" SA ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica) i tytuł ,,Administrowanie infrastrukturą sieci komputerowej w ARR ,,ARLEG S.A." w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz dane Wykonawcy składającego ofertę (nazwa i adres).
2.3.2 Liczbę stron (określając ilość stron znajdujących się w kopercie).
2.3.3 Nie otwierać przed terminem 29.03.2024 r.
2.3.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zaadresowane i złożone oferty.
2.3.5 W przypadku składania ofert w formie elektronicznej: należy w tytule maila wpisać -Oferta na obsługę IT w ARR ,,ARLEG" S.A. oraz dane Wykonawcy składającego ofertę (nazwa i adres).
2.4 Oferta musi być jednoznaczna w swojej treści. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
3. Zawartość oferty.
3.1 Treść Oferty - oświadczenie woli Wykonawcy zgodne z treścią Zapytania Ofertowego zawierające w swojej treści sposób realizacji zamówienia jak też zakres zobowiązania Wykonawcy oraz oświadczenia i dokumenty niezbędne do badania i oceny ofert.
3.2 Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są znani na etapie składania ofert.
3.3 W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1233) Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być zamieszczone w odrębnej kopercie z opisem ,,Zastrzeżona część oferty" lub wyraźnie oznaczone w ofercie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które Zamawiający podaje na otwarciu ofert.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cenę oferty należy wyliczyć następująco:
WARIANT I - Z ABONAMENTEM
a) abonament miesięczny - 30 h
godzina pracy poza abonamentem
WARIANT II - BEZ ABONAMENTU
b) godzina pracy bez abonamentu miesięcznego
2. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania i ukończenia zamówienia w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
3. Cenę oferty należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny (jeśli dotyczy), spoczywa na Wykonawcy.
5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający prowadzi postępowanie w procedurze odwróconej, tzn. zamawiający w pierwszej kolejności oceni oferty i dopiero wówczas zbada sytuację podmiotową, tzn. czy wykonawca - ale tylko ten, który złożył ofertę ocenioną najwyżej - spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

X. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
2.1 Cena - P(C) - waga 100%,
2.2 Termin rozpoczęcia realizacji usługi - waga 10%
3. Zasady oceny za kryterium ,,Cena" - P(C).
Punkty za kryterium ,,Cena" - maksymalnie 100 pkt - zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (C) =
C of, min
x 100

C of, bad

gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium ,,Cena";
C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT).

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia ofert.
2. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego ,,ARLEG" SA (www.arleg.eu), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.
3. Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie), jeżeli nie wynikają z oferty Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

XII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
XIV. INFORMACJE POZOSTAŁE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapytania ofertowego, unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny oraz pozostawić postępowanie bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji. Jeśli w wyniku negocjacji złożona oferta nie będzie aktualna, Oferent w określonym w negocjacjach terminie złoży ofertę ostateczną (zmienioną).
3. Ogłoszenie wyboru Wykonawcy nie stanowi zawarcia umowy. Zamówienie wymaga oświadczenia Zamawiającego.
4. W przypadku zaistnienia takich okoliczności Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy oraz oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zapytanie nie stanowi również podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.

Uwagi:
Wykonawca, jako podmiot przetwarzający, w trybie art. 28 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.
Klauzula obowiązku informacyjnego:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego ,,ARLEG" S.A. z siedzibą w Legnicy, 59-220, ul. Macieja Rataja 26.
2. Na podstawie obowiązującego prawa wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować listownie na adres ARR ,,ARLEG" S.A., ul. Macieja Rataja 26, 59-220 Legnica lub przez e-mail iod@arleg.eu.;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), podjęcia działań przed podjęciem umowy lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celach statystycznych i archiwizacyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki tj. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi ARR ,,ARLEG" S.A. w Legnicy, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, księgowe, wsparcia technicznego i organizacyjnego. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 5 i 6 oraz art. 74 ust. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1710 z późn. zm.).
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych wskazanych powyżej ulega przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania tych danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych o ile przepisy nie uniemożliwiają realizacji tych praw. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawo usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Kontakt:
OSOBA DO KONTAKTU:
Agnieszka Adach
TELEFON
76 862 27 77
E-MAIL
agnieszka.adach@arleg.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.