Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie prac zabezpieczających przed podtapianiem terenów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac zabezpieczających przed podtapianiem terenów

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
tel. 041/ 276-71-70, lub 041/ 276-71-80, fax. 041 /276-71-70
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 041/ 276-71-70,
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę pn.:
,,Wykonanie prac zabezpieczających przed podtapianiem terenów położonych
w sołectwie Mirzec II"
II. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zabezpieczających przed podtapianiem terenów w miejscowości Mirzec - Podkowalów poprzez:
1) odmulanie/pogłębianie mechaniczne rowu od 0+00 do 0+500 - 500 mb;
2) plantowanie odkładu od 0+00 do 0+500 - 500 mb;
3) odbudowa rowu od 0+500 do 1+200 - 700 mb;
4) plantowanie odkładu od 0+00 do 1+700 - 700 mb;
5) koszenie traw/ porostów na skarpach - 2500 m2;
6) wycinanie / karczowanie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu od 0+00 do 1+200-450 m2;
7) obsianie skarp trawą - 2925 m2;
8) wycinanie drzew wraz z karczowaniem pni - 24 szt;
9) usuwanie pozostałości po karczowaniu - 16 m3;
10) czyszczenie naprawa przepustów/ przekładanie - 12 mb;
11) montaż/ wymiana/ przepustów z rur PEHD o śr. o400mm ze ściankami betonowymi -66 mb;
12) przedłużenie przepustu z rury PEHD o śr. 06OOmm oraz rozbiórka/ montaż ścianki betonowej - 3 mb.
Wykonawca uwzględni wszystkie niezbędne roboty do prawidłowego wykonania całości zadania wraz z robotami przygotowawczymi, przygotowaniem terenu przed wykonaniem oraz uporządkowanie terenu po realizacji zadania.
Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości zostały określone szacunkowo i możliwe jest odchylenie od podanych wartości do 10%.

Dokument nr: GK.II.6332.6.2024

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia ofert.
1. Ofertę należy złożyć sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu do dnia 02.04.2024r. do godz. ll^o.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy w Mircu.
3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem -,,Wykonanie prac zabezpieczających przed podtapianiem terenów położonych w sołectwie Mirzec II".

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r.

Wymagania:
IV. Wymagania, jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń - załączone do oferty.
1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wypełniony formularz zgodny z RODO stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu/ kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem/ z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m- cy przed terminem składania ofert.
4. Wykonawca winien załączyć oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 4. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo.
5. Posiadanie poświadczeń/referencji na co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem, stanowiące przedmiot zamówienia w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż warunek został spełniony w przypadku wykazania/ przedłożenia ww. poświadczeń lub referencji wraz z załącznikiem nr 5 - wykaz usług.
6. Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 6.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt V.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, który zawiera nazwę i adres Wykonawcy.
2. Oferta powinna być: opatrzona pieczęcią firmową; posiadać datę sporządzenia;
zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP; posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.
VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający dokona wyboru wg. kryterium cenowego, najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną wykonania usługi, będącej przedmiotem zamówienia.
2. Niekompletne oferty bez podpisu, ceny, referencji/poświadczeń, oświadczeń/ dokumentów o prowadzonej działalności gospodarczej - będą odrzucane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
IX. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Tryb udzielania zamówienia.
1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielania zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605, z późn. zm.).
2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XI. Okres rękojmi i gwarancji.
W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji rękojmi za wady.
XII. Informacje dodatkowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia (ilościowego) zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych oraz zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ,,Wykonanie prac zabezpieczających przed podtapianiem terenów położonych w sołectwie Mirzec II", bez podania przyczyny.

Kontakt:
VIII. Kontakt z Zamawiającym.
Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami jest: Michał Makowski - w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, zapisów zapytania ofertowego - tel. 41/276-71-80.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.