Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
552z dziś
6746z ostatnich 7 dni
22748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja chodnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja chodnika

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel.: 77 409 21 00
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 77 409 21 00
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

,,Modernizacja chodnika przy Ul. Karłowicza w Głuchołazach"

w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Budowa chodników na terenie gminy"
Cel zamówienia:

Zapytanie ofertowe ,,Modernizacja chodnika przy Ul. Karłowicza w Głuchołazach" w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Budowa chodników na terenie gminy".
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację chodnika w ciągu Ul. Karłowicza, dla którego należy wykonać m. in. wymienione roboty:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika, szerokość 5,00 m, długość 1,50 m (kostkę należy

złożyć do ponownego wbudowania)

- rozbiórka istniejących krawężników w świetle przejścia pieszo-rowerowego (obustronnie, 5 szt.)

- rozbiórka istniejących ław betonowych

- rozbiórka istniejącego podłoża na fragmencie dla którego rozebrano nawierzchnię chodnika

- utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki ław betonowych

- przygotowanie podłoża pod kostkę wraz z uzyskaniem odpowiednich spadków

- wykonanie nowych ław betonowych pod krawężniki najazdowe

- wykonanie krawężników najazdowych w świetle przejścia pieszo-rowerowego

- regulacja wysokościowa istniejącej studzienki teletechnicznej do nowych rzędnych chodnika

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki nawierzchni.

Uszkodzone elementy z rozbiórki należy wymienić na nowe bez zmiany ich parametrów (wymiary, grubość, kolorystyka, typ)

Ponadto roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem wszelkich wymagań dla dróg publicznych oraz należy je prowadzić przy zatwierdzonym projekcie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Znajdujące się w obrębie chodników oznakowanie drogowe należy zachować w istniejących miejscach.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Organizacja i utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania prac;

2. Prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

3. Uporządkowanie miejsc wykonywania prac po zakończeniu robót.

4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano - instalacyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty ubezpieczenia oraz zabezpieczenia terenu budowy.

6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.;

8. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością

10. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania materiałów zgodnych z dokumentacją projektową.

11. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.
Uwaga:

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. O odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1219).
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie utylizacji materiałów pochodzących z prowadzonych prac rozbiórkowych lub przedłoży oświadczenie o właściwym ich zagospodarowaniu.
Warunki gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

1) w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2) w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl
Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zapytania w terminie do dnia 02.04.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja realizacji zadania:

48-340 Głuchołazy, Ul. Karłowicza, fragm. dz. nr 1677 i fragm. dz. nr 1929/7
Pożądany termin realizacji usługi: 30.04.2024 r.

Wymagania:
Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usług
Uwaga:

Do wypełnionego formularza ofertowo - cenowego (załącznik nr 1) należy dołączyć: wypełnione zestawienie tabelaryczne kosztów (załącznik nr 2), podpisane oświadczenie dot. agresji na Ukrainę (załącznik nr 3), oraz podpisaną klauzule informacyjną RODO (załącznik nr 4).
Warunki postępowania dla w/w zapytania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia, płatne do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą wystawienia faktury jest przeprowadzony odbiór prowadzonych robót oraz spisany protokół odbioru robót.

Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zapytania,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania,

- Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania ,,Modernizacja chodnika przy ul. Karłowicza w Głuchołazach" w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Budowa chodników na terenie gminy".

Uwaga!

Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz;

2. Kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - tel. 774092143 adres email iod@glucholazy.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na tej podstawie przetwarzane są dane przetwarzane przez Pana /Panią dobrowolnie celem przeprowadzenia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z ich przetwarzaniem.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.