Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1208z dziś
7401z ostatnich 7 dni
23404z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup grzejników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup grzejników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale KWB Bełchatów
ul. Św. Barbary 3
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7916
Daniel.Klimczak@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/84550/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7916
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup grzejników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa grzejników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 3.2. SWZ.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części. Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane przez siebie Części zamówienia.
4. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres tożsamy z gwarancją producenta.
5. Wymagane dokumenty wraz z dostawą przedmiotu zamówienia sporządzone w języku polskim:
a) Dokument dostawy uwzględniający numer zamówienia;
b) Karta gwarancyjna;
c) Instrukcja obsługi;
d) Karta katalogowa
6. Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przedmiot równoważny musi spełniać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego opisane w Tabeli nr 1 w pkt. 3.2. SWZ. Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w celu oceny spełniania warunków równoważności Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą karty katalogowej oferowanego produktu sporządzonej w języku polskim. Karta katalogowa musi zawierać informację pozwalające ocenić spełnienie wszystkich parametrów równoważności.
8. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G oraz 12.7.5. SWZ.

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZK-KWB/02034/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
02-04-2024 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/84550/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
02-04-2024 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 5.1.1. SWZ.
1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), tj. przesłanek wskazanych tj. przesłanek wskazanych w pkt od 5.1.2.1 do 5.1.2.4 SWZ.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia niepublicznego Wykonawcę w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w pkt. 5.1.1.1, 5.1.1.2 oraz 5.1.2.1-5.1.2.4 SWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć nw. oświadczenia:
3.1. oświadczenie w formularzu ofertowym RFX potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 5.1.1 SWZ;
3.2. oświadczenie w formularzu ofertowym RFX potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w pkt. 5.1.2 SWZ.
4. W niniejszym postępowaniu korespondencja przekazywana będzie:
4.1. drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy zakupowej SWPP2 - ,,Systemu
Zakupowego GK PGE";
4.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami powinna być złożona poprzez platformę zakupową SWPP2, z uwzględnieniem zapisów określonych w pkt. 6 SWZ.
6. Zamawiający oceni złożone oferty poprzez sprawdzenie prawidłowości ich sporządzenia pod kątem wymogów określonych przez Zamawiającego w treści SWZ.
7. Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę kierując się kryterium:
cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia w danej Części zamówienia - waga 100 % (1% = 1 punkt).
8. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt. 12.2. SWZ
po przeprowadzonych negocjacjach handlowych. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców i nie mogą prowadzić istotnej zmiany przedmiotu i warunków realizacji zamówienia będących podstawą złożenia oferty. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania w całości lub części bez podania przyczyny . Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Daniel Klimczak
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Daniel.Klimczak@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7916

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.