Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raków
Ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
powiat: kielecki
Tel. +48 41 35 35 018 Fax +48 41 35 35 018 wew. 11
zamowienia.publiczne@rakow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Raków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 41 35 35 01
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania propozycji cenowych
pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł:

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach.
Zakres prac:
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach. Prace polegać będą na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 525m2 wraz z wykonaniem podbudowy. Ponadto, wykonanie utwardzenia placu obejmują wykonanie niezbędnych robót ziemnych i robót związanych z wykonaniem korytka betonowego typu mulda oraz przestawieniem istniejących krawężników. Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączonej do zapytania dokumentacji.

Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia:
1) wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, własnym sprzętem, wszystkie użyte materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom ustawy o wyrobach budowlanych, Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych.
2) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót. (jeżeli wymagane przepisami prawa)
3) sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli wymagane przepisami prawa)
4) zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.
5) usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu a uzyskane środki finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego. Nadający się do powtórnego użytku materiał rozbiórkowy zostanie przez wykonawcę złożony i przygotowany do transportu.
6) przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne. (jeżeli wymagane przepisami prawa)
7) usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.
8) zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych robót.
9) zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót , aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury zlokalizowanej na obiektach, terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących oraz ich właściwego zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi mieć szkodliwy wpływ na ich działanie. W przypadku uszkodzenia obiektów, urządzeń, infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury , dróg, placów itd.
10) zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych na skutek prac Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia
11) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części , kradzieży urządzeń , materiałów w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt,
12) zobowiązany jest do utrzymywania w budynku i jego otoczenia w czasie prac budowalnych czystości i porządku.

Składanie ofert:
V. Miejsce, termin i forma składania ofert
Termin dostarczenia ofert do 29 marca 2024 r. (piątek) do godz. 10.00

Oferent winien wysłać ofertę droga mailową na adres zamowienia.publiczne@rakow.pl:
1. w tytule maila wpisać: ,,Nie otwierać przed 29 marca 2024 r. (piątek) do godz. 10.00 - Wykonanie utwardzenia istniejącego placu przy budynku wielofunkcyjnym w Ociesękach",

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia
Prace określone w pkt. I winny zostać wykonane w terminie do 30 kwietnia 2024 r.

Wymagania:
III. Warunki płatności
Przelew na wskazany rachunek bankowy na podstawie wystawionej faktury VAT, po uprzednim złożeniu wymaganych dokumentów.
IV. Warunki udziału oferenta w postępowaniu
1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którego prowadzona działalność wchodzi w zakres przedmiotowego Zamówienia;
2. Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
2. Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. Do oferty należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 do zaproszenia.
VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta z punktu widzenia ceny za jaką zostanie zrealizowane zamówienie.
VII. Informacje dodatkowe
1. Gmina Raków zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na każdym etapie postępowania.
2. Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba zamawiającego. Termin zawarcia umowy nie może przekraczać 7 dni od mailowego/telefonicznego lub pisemnego poinformowania wykonawcy o zamiarze zawarcia z nim umowy.
3. Oferty złożone przez Wykonawców, którzy nie zostali wybrani w przedmiotowym postępowaniu, pozostaną w aktach Zamawiającego.
4. Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.