Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądu konserwacyjno- kontrolnego systemu BMS

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu konserwacyjno- kontrolnego systemu BMS

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 734 77 77
aleksandra.dudyk@port.lukasiewicz.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 71 734 77 7
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza Państwa do złożenia oferty na:
wykonanie przeglądu konserwacyjno- kontrolnego systemu BMS w Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.

Dokument nr: PORT/WZ/2024/03/00001/A

Składanie ofert:
III.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
aleksandra.dudyk@port.lukasiewicz.gov.pl
do dnia 02.04.2024 r. włącznie.

Wymagania:
Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego - OPZ.
I. Zakres zamówienia oraz termin realizacji:
Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego - OPZ oraz załącznik nr 3 - wzór umowy.
II. Warunki udziału w postępowaniu
1. W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają
niezbędne doświadczenie oraz wiedzę do realizacji niniejszego
zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych, na poszczególne
zadania zgodnie z załącznikiem nr 1 - OPZ.
3. Zostanie podpisana umowa.
4. Firma wykonująca przegląd konserwacyjno-kontrolny musi dysponować co
najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu realizacji
przedmiotu zamówienia, posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji oraz co
najmniej jedną osobą na stanowisku dozoru w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń,
instalacji i sieci: GRUPA 1 do 1kV.
5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia razem z ofertą Protokołu
odbioru prac poświadczający należyte wykonanie prac związanych z
przeglądem BMS w zakresie porównywalnym do opisanego w Załączniku
nr 1 - OPZ.
6. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny lub kosztu.
7. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 w zw. z
art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz.
835):
- Składając ofertę, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
V.
Cena oferty i warunki płatności:
1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i
brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz
zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury, na zasadach określonych w umowie.
4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego przez
Zamawiającego ,,Protokołu odbioru" z adnotacją ,,bez uwag" w terminie nie
dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.
VI.
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, wynikającego z pierwotnego zapytania ofertowego. Po
upływie tego terminu, Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia
odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający udziela wyjaśnień przed
upływem terminu składania ofert i zamieszcza je w miejscu publikacji.
2. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść
Zapytania ofertowego, zamieszczając informację o zmianie w miejscu
publikacji.
3. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może przedłużyć
termin składania ofert w szczególności w przypadku zmiany treści
zapytania lub załączników.
4. W przypadku kiedy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą
liczbę punktów. Negocjacjom podlegać będzie cena jako jedyne kryterium
wyboru. Zamawiający wyśle do Wykonawców Zaproszenie do negocjacji.
Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być
mniej korzystna niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.
5. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w
postępowaniu o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- odrzuceniu oferty
- unieważnieniu postępowania.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Oferta może dotyczyć realizacji jednego z zadań (zadania 1 albo zadania
2 lub łącznie obu zadań). Wykonawca wskazuje, które zadanie obejmuje
jego oferta poprzez wypełnienie odpowiednich pól w pkt 2, ppkt 4
formularza oferty.

Uwagi:
IV.
Kryteria oceny ofert:
1. Cena 100 %
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących
kryteriów:
Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru:
Cena minimalna
Cena (C) = --------------------------- x waga (100) = ......... Punktów
Cena badana
Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100
Zdobyta ilość punktów= C
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i zakończenia
niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia
bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać
jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
3. W ramach kryteriów oceny ofert ocenie podlega odrębnie każde z zadań
wskazanych w formularzu ofertowym.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.