Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie cieków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie cieków

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Gliwicach
Robotnicza 2
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel.+48 32 231 64 31
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r19016,Utrzymanie-ciekow-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-w-Glubczycach.html
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel.+48 32 231 64 31
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji na obszarze działania Nadzoru Wodnego w Głubczycach.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 - Odcinkowa konserwacja rz. Psina w km 0+000 - 52+670, gm. Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Baborów, Głubczyce;
Część 2 - Konserwacja cieku Młynówka Sułków w km 0+000-1+950 w m Sułków gm. Baborów;
Część 3 - Odcinkowa konserwacja rzeki Ostra w km 3+150 - 15+250 w m. Pilszcz, Ludmierzyce, Nasiedle, gm. Kietrz i w m. Niekazanice gm. Branice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki B i C do niniejszego Zaproszenia.
Warunki realizacji umowy
Termin zawarcia umowy cząstkowej

Zamawiający zawrze umowę cząstkową na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
Informacje dodatkowe

I. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II. Termin wykonania zamówienia cząstkowego

1. Termin rozpoczęcia prac:

Część nr 1: od 15.08.2024 r.;

Część nr 2: od daty podpisania umowy;

Część nr 3: od daty podpisania umowy.

2. Termin zakończenia prac:

Część nr 1: do 17.10.2024 r.;

Część nr 2: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy;

Część nr 3: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

UWAGA: Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie uzgodniony przez
Wykonawcę z osobą upoważnioną z właściwego Nadzoru Wodnego.

CPV: 90721800-5

Dokument nr: GL.ROZ.2710.9.2023.EWK/3-2

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi:
w dniu 29.03.2024 r. o godz. 10:30

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert cząstkowych
1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej
pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/ - zgodnie z informacją otrzymaną drogą
mailową z Platformy zakupowej:

do dnia 29.03.2024 r. godz. 10:00

Wymagania:
III. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

IV. Kryteria wyboru ofert

1. Kryterium wyboru ofert cząstkowych:
Kryterium Waga Punktacja
Cena 100% 0 - 100 pkt

2. Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów:
W celu przydzielenia punktów w kryterium ,,Cena" Zamawiający ustali ofertę
o najniższej cenie brutto i przydzieli jej najwyższą ilość, tj. 100 pkt, pozostałym
ofertom przydzieli punkty wg udziału procentowego oferty z najniższą ceną brutto w
stosunku do ceny brutto ocenianej oferty wg poniższego wzoru:

Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł)
Cena = _______________________________________________ x 100
Cena brutto ocenianej oferty (zł)

V. Opis sposobu przygotowania ofert cząstkowych
Kompletna oferta cząstkowa musi zawierać:
1. Formularz Oferty Cząstkowej, sporządzony w oparciu o Załącznik A do
niniejszego Zaproszenia,
2. Kosztorys ofertowy (wyceniony Przedmiar Prac), sporządzony w oparciu
o Załącznik B do niniejszego Zaproszenia,
3. Stosowne Pełnomocnictwo(-a) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.

Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana
wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania
podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku
stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie
podczas złożenia podpisu.

Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem:
https://przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą
rozwiązania teleinformatycznego Platforma tel. +48 22 498 87 00 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00), e-mail: pomoc@jskinternet.pl.
Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiającemu.

VII. Udzielenie zamówienia cząstkowego
1. Zamówienie cząstkowe zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi Ofertę
cząstkową najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryterium wyboru ofert cząstkowych
oraz spełniającą pozostałe wymogi określone m.in. w SWZ, Umowie Ramowej i
ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy zostaną powiadomieni w formie papierowej lub elektronicznej na
adresy korespondencyjne lub numery faksów lub adresy mailowe podane
w Umowie Ramowej przez Zamawiającego o wyborze Oferty cząstkowej.
3. Podstawą do realizacji Zamówienia cząstkowego będzie Umowa cząstkowa zawarta Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą Ofertę cząstkową.

VIII. Termin związania ofertą cząstkową
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Branże CPV

90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert GL.ROZ.2710.9.2023.EWK3-2
pdf, 197.99 KB
A. Formularz oferty cząstkowej
docx, 24.34 KB
B. Przedmiary prac
zip, 31.95 KB
C. Opis przedmiotu zamówienia
zip, 4.57 MB

Części postępowania

Numer Przedmiot Kategoria Status Twój status Akcja

Część 1
Odcinkowa konserwacja rz. Psina w km 0+000 - 52+670, gm. Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Baborów, Głubczyce
Usługi Postępowanie w toku Nie złożyłeś oferty
Pokaż

Część 2
Konserwacja cieku Młynówka Sułków w km 0+000-1+950 w m Sułków gm. Baborów
Usługi Postępowanie w toku Nie złożyłeś oferty
Pokaż

Część 3
Odcinkowa konserwacja rzeki Ostra w km 3+150 - 15+250 w m. Pilszcz, Ludmierzyce, Nasiedle, gm. Kietrz i w m. Niekazanice gm. Branice
Usługi Postępowanie w toku Nie złożyłeś oferty
Złożenie oferty

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.