Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup gazu propan

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup gazu propan

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lubochnia
Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9
97-217 Lubochnia
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel. (0-44) 710-31-32 fax. 710-30-93
Województwo: łódzkie
Miasto: Lubochnia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0-44) 710-31-3
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia:
1. Zakup gazu propan na potrzeby Gminy Lubochnia w ilości 8 000 l do następujących obiektów:
1) Budynek Użyteczności Publicznej, Lubochnia Dworska, Ul. Tomaszowska 2, 97-217 Lubochnia - 4 700I;
2) Budynek zlokalizowany przy Ul. Tomaszowskiej 6, 97-217 Lubochnia - 3 300I;
2. Dostawę do ww. obiektów należy zrealizować w terminie do 30 marca 2024 r.
3. Rozliczenie za zakup gazu propan będzie na podstawie faktury VAT przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
4. Fakturę za dostawę gazu należy wystawić oddzielnie dla każdego obiektu.
5. Dostarczane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lubochni, Lubochnia Dworska, Ul. Tomaszowska 9,97-217 Lubochnia, pokój nr 21 - sekretariat
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 28.03.2024 r. o godz. 15.00
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 2 zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
W terminie do 30 marca 2024 r.

Wymagania:
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2021/K Wójta Gminy Lubochnia z dnia 4 stycznia 2021 r.
III. Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem oferty, na druku załączonym do niniejszej instrukcji. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1. Odpis z właściwego organu rejestrowego albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Aktualny dokument potwierdzający posiadanie koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. póz. 220 z poźn. zm.) na obrót paliwami wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.;
3. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (zawarte w formularzu oferty);
4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r,, póz. 835) (zawarte w formularzu oferty);
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,
2. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całość zamówienia, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena dla całego zamówienia,
4. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu.
5. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna będzie oznaczona:
Zakup gazu propan na potrzeby Gminy Lubochnia w marcu 2024 roku Nie otwierać przed 28.03.2024 r. godz. 15.00
Koperta zewnętrzna będzie zaadresowana na zamawiającego:
Urząd Gminy w Lubochni Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9 97-217 Lubochnia
1. Koperta wewnętrzna będzie zawierała nazwę i dokładny adres oferenta wraz z numerami telefonów.
2. Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.
3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie oferenta.
4. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia.
V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty należy podać w całości w walucie polskiej. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
2. Wszystkie ceny z formularza oferty winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został we wzorze umowy.
VI. Opis sposobu dokonywania oceny ofert, ich porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o ceną gazu propan,
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
IX. Okres związania oferta
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 3 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Termin i miejsce zawarcia umowy
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na zakup gazu propan dla potrzeb Gminy Lubochnia.

Kontakt:
VII. Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami
Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień następujące osoby:
1. Artur Sałagacki tel, (0-44) 710 35 10 wew. 39 w godz. 7:30-15:30

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.