Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
390z dziś
6584z ostatnich 7 dni
22587z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługi usunięcia i wywozu śmieci i nieczystości na działkach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi usunięcia i wywozu śmieci i nieczystości na działkach

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie
ul. Nowy Świat 19
00-029 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 453 024 174
przetargi@kzn.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 453 024 174
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Usługi usunięcia i wywozu śmieci i nieczystości na działkach należących do Krajowego Zasobu Nieruchomości na terenie miasta Wrocław

Dokument nr: DO-ZP.261.16.2024

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na adres e-mail: przetargi@kzn.gov.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 02.04.2024 do godz.: 10.00., oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
1.Termin realizacji zamówienia: w okresie 7 dni od podpisania umowy

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów za wszystkie kryteria łącznie. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100.

4. Zakres zamówienia (ocena, wybór, warunki udziału) w Opisie przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

5. Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik do niniejszego Zapytania nr 2 do Zapytania ofertowego.

7.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
8.Warunki gwarancji:nie dotyczy

9.Opis sposobu obliczenia ceny: zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

10.Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz z Załącznikami nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego.
11.Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy

W przypadku pojawienia się konieczności zmiany terminu określonego w ust.2 lub treści Zapytania, Zamawiający poinformuje o jego przesunięciu, w taki sam sposób w jaki zostało przekazane niniejsze Zapytanie.
13.Termin związania ofertą : 30 dni
14.Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Zapytanie realizowane jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł obowiązujący w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
15.KLAUZULA INFORMACYJNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę jest Krajowy Zasób Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (dalej ,,KZN"), ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@kzn.gov.pllub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Zasób Nieruchomości, ul. Nowy Świat 19, 00-029 Warszawa. KZN jest administratorem danych osobowych podmiotów biorących udział w postępowaniu na:Usługi usunięcia śmieci i nieczystości na działkach należących do Krajowego Zasobu Nieruchomości na terenie miasta Wrocław, sygnatura: DO-ZP.261.16.2024;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@kzn.qov.pllub pisemnie na adres siedziby KZN.Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej: ,,Zgłoszeniami", należy kierować na ww. adresy;
W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia naUsługi usunięcia i wywozu śmieci i nieczystości na działkach należących do Krajowego Zasobu Nieruchomości na terenie miasta Wrocław

,nr postępowaniaDO-ZP.261.16.2024, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

KZN nie planuje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel określony powyżej. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel,
w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 RODO;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa PzP";
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PzP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PzP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PzP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę, posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych*,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
żadnej osobie fizycznej, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę, nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
w związku z 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 20 RODO.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

_________________________________________

* Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PzP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
2. Osoby wskazane do kontaktu: Paulina Wójcik tel. 453 024 174.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.