Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
552z dziś
6746z ostatnich 7 dni
22748z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie sprawności technicznej i konserwacja zakładowych sieci: wodnokanalizacyjnej,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie sprawności technicznej i konserwacja zakładowych sieci: wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i sprężonego powietrza

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
(+48) 71 787 35 34, tel.: 32 756 4248, tel. 32 717 6455, tel. 32 718 5231
helpdesk@logintrade.net
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: 049/R/24 - Utrzymanie sprawności technicznej i
konserwacja zakładowych sieci: wodnokanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji i sprężonego powietrza w
obiektach KWK Knurów-Szczygłowice, w tym: Zadanie nr 1:
Utrzymanie sprawności technicznej i konserwacja zakładowych
sieci: centralnego ogrzewania, wentylacji i sprężonego
powietrza w obiektach Ruchu Szczygłowice, Zadanie nr 2:
Utrzymanie sprawności technicznej i konserwacja zakładowej
sieci wodnokanalizacyjnej w obiektach Ruchu Szczygłowice oraz
Ruchu Knurów
6. Lista produktów
Lp.Nazwa zadaniaIlośćJednostka miary
1.Utrzymanie sprawności technicznej i
konserwacja zakładowych sieci:
wodnokanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, wentylacji i sprężonego
powietrza w obiektach KWK "Knurów-
Szczygłowice", w tym: Zadanie nr 1:
Utrzymanie sprawności technicznej i
konserwacja zakładowych sieci:
centralnego ogrzewania, wentylacji i
sprężonego powietrza w obiektach
Ruchu Szczygłowice, Zadanie nr 2:
Utrzymanie sprawności technicznej i
konserwacja zakładowej sieci
wodnokanalizacyjnej w obiektach
Ruchu Szczygłowice oraz Ruchu
Knurów.1pakiet

Dokument nr: 049/R/24, 9215

Otwarcie ofert: 9. Terminy
Termin rozpoczęcia licytacji: 2024-04-03 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-03-29 23:59
Ofertę można złożyć w formie elektronicznej, która składana jest w formie plików pdf obejmujących
treść oferty i została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę
na adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail
Wykonawca podaje numer aukcji.s

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
12
miesięcy od daty zawarcia umowy.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie z
zał. nr 2 tj. Specyfikacja techniczna

Wymagania:
(tryb postępowania - Aukcja elektroniczna)
1. Języki
Język polski
Dokument wydrukowano przez Agnieszka Józefczyk-Gacka w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-03-26 13:58
Strona 1 z 92. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po
sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego
poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na
każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub
kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w
licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne
problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na
platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem
aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony i
ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Dokument wydrukowano przez Agnieszka Józefczyk-Gacka w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-03-26 13:58
Strona 2 z 9Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych
nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr
760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4248.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej dostępnej na stronie internetowej o adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod
poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
uslugi@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą
elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: uslugi@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej)
nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki
Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub
uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym
postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp.Nazwa kryterium
1.Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję: 60 sekund
Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w
Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny - najniższa cena: 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą
ceną.
7. Jeżeli przedmiotem licytacji jest pakiet nie jest dopuszczalne złożenie oferty częściowej. Po
przeprowadzeniu licytacji Wykonawcy zostaną wezwani do rozpisania pakietu na poszczególne pozycje,
suma wartości pozycji nie może przekraczać kwoty wskazanej w toku licytacji.
Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
4. Usługa będzie rozliczana miesięcznie w oparciu o ilość przepracowanych roboczogodzin i zużytych
części.
5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktury VAT wystawiane będą po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego.
6. Podstawą wystawienia faktury VAT każdorazowo będzie protokół odbioru wykonanych prac podpisany
przez upoważnione osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
8. Wartość umowy (w tym wartości jednostkowe), nie będą waloryzowane w czasie jej trwania.
17. Warunki udziału
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil
(konto) na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w
aukcji najpóźniej do godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na
platformie pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium:
30 000,00 PLN
Termin w jakim wadium zabezpiecza obowiązki Wykonawcy wynikające z udziału w niniejszym
postępowaniu wynosi: 29.03.2024 r. do 26.06.2024 r.
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku z następujących form:
Dokument wydrukowano przez Agnieszka Józefczyk-Gacka w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-03-26 13:58
Strona 6 z 91. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym):
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr
049/R/24".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku
bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo
oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem
terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej,
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie
12.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia
gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej)
zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej wskazany w punkcie 12.
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta)w sytuacjach określonych w § 15 ,,Regulaminu ... nieobjętych ustawą
Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia
30.11.2021 r. ,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie
odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do
09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej
wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do
Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW) o
przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu(wzór oświadczenie
stanowi załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności
powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do
CUW JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A.
(Sekcja Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje
odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty,
drugi pozostaje w CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię
podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: blokady-wadium@jsw.pl
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek
nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756
4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.
Dokument wydrukowano przez Agnieszka Józefczyk-Gacka w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-03-26 13:58
Strona 7 z 9III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Wykaz co najmniej jednej usługi polegającej na utrzymaniu sprawności technicznej i konserwacji
zakładowej sieci centralnego ogrzewania, wentylacji, sprężonego powietrza oraz wodno-kanalizacyjnej
na łączna kwotę min. 500 000,00 zł netto, wykonanej przez Wykonawcę (w przypadku oferty złożonej
przez konsorcjum firm, lidera bądź jednego z uczestników/członków konsorcjum) w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie wraz z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi
zostały wykonane.
Powyższy wymóg zostanie spełniony w przypadku złożenia wykazów potwierdzających, że poszczególni
członkowie konsorcjum (niektórzy lub wszyscy członkowie konsorcjum) odrębnie wykonali usługi (w
ramach jednej bądź kilku umów) obejmujące: utrzymanie sprawności technicznej i konserwacji
zakładowej sieci centralnego ogrzewania, utrzymanie sprawności technicznej i konserwacji zakładowej
sieci wentylacji, utrzymanie sprawności technicznej i konserwacji zakładowej sieci sprężonego
powietrza oraz utrzymanie sprawności technicznej i konserwacji zakładowej sieci wodno-kanalizacyjnej
o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto.
4. Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie
usługi były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
5. Jeśli Wykonawca działa przez pełnomocnika pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być w języku polskim lub
z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
UWAGA! Prowadzący postępowanie (ZWP) zmienił zapisy dotyczące dopuszczalnych form
składanych ofert.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w
całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie
Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail: uslugi@zwp.jsw.pl do
godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do
postanowień Regulaminu.
Dokument wydrukowano przez Agnieszka Józefczyk-Gacka w systemie Logintrade.NET z platformy jsw.logintrade.net: 2024-03-26 13:58
Strona 8 z 919. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja
techniczna.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja
techniczna.
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja
techniczna.
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi, Agnieszka Józefczyk-Gacka nr tel.:
32 756 4248; e-mail: uslugi@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Magdalena Przeliorz nr tel. 32 717
6455, Henryk Zakrzewski nr tel. 32 718 5231

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.