Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
77-133 Tuchomie
powiat: bytowski
Telefon: 59 821-50-40 Fax: 59 821-50-56
biuro@tuchomie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tuchomie
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 59 821-50-4
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Tuchomie ogłosiła zapytanie ofertowe nr 15/2024 na Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) na sześć zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych na terenie gminy Tuchomie.
Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 321/2021 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 05.02.2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych dla Gminy Tuchomie w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.) zapraszam do złożenia propozycji cenowej na:
Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PF11) na sześć zbiorników wodnych otwartych do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych na terenie gminy Tuchomie, zlokalizowanych w miejscowości:
1. Przebudowa zbiornika w Masłowicach Trzebiatkowskich dz. nr 44 zakres obejmuje przebudowę (pogłębienie) istniejącego zbiornika.
2. Budowa zbiornika retencyjnego przy terenach rekreacyjnych w Tuchomiu - dz. nr 281/20, 281/26 obręb Tuchomie, zakres obejmuje budowę (na rowie) otwartego zbiornika wodnego dla potrzeb retencjonowania wód.
3. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramarzyny (przy szkole) - dz. nr 368/7 obręb Kramarzyny, zakres obejmuje budowę zbiornika wodnego otwartego dla potrzeb retencjonowania wód opadowych.
4. Przebudowa zbiornika Trzebiatkowa dz. nr 372/4 obręb Trzebiatkowa, zakres obejmuje przebudowę (pogłębienie) istniejącego zbiornika.
5. Przebudowa zbiornika Modrzejewo dz. nr 43, zakres obejmuje przebudowę i rozbudowę otwartego zbiornika wodnego dla potrzeb retencjonowania wód.
6. Przebudowa zbiornika Nowe Huty, dz. nr 145/2, zakres obejmuje: przebudowę (pogłębienie) istniejącego zbiornika.
W przedmiotowej dokumentacji należy uwzględnić wykonanie faszyny na linii wody w zbiorniku.
przyznawania pomocy finansowej na operacje typu ,,Zarządzenie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania ,, Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa", określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.07.20222 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Zarządzanie zasobami wodnymi" w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie również wskazać obszar oddziaływania na grunty rolne.
o Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu wraz z oświadczeniem, że dokumentacja ta jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
o Dokumentacja ma spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa budowlanego i przepisami wykonawczymi, w tym m.in.:
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - art. 103 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
o Przedmiotowa dokumentacja projektowa ma być zgodna z art. 99-103 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym. m.in. w dokumentacji nie można wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę oraz opis przedmiotu nie może utrudniać uczciwej konkurencji.
o Przekazana przedmiotowa dokumentacja musi być zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019r. - bowiem Gmina Tuchomie zamieszczając dokumentację projektową w postępowaniu przetargowym na stronę internetową zobligowana jest do stosowania tej ustawy.
o Dokumentację należy złożyć w formie papierowej a także w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym.
o Wykonawca w ramach opracowywanych dokumentacji wykona wszelkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem i niezbędne do późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji.
o W razie wystąpienia zastrzeżeń i uwag Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji o w/w zastrzeżenia i uwagi.
o Wszystkie koszty związane z opracowywaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.
o Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt map oraz wszelkich niezbędnych dokumentów w celu wykonania w/w dokumentacji.

Dokument nr: RG.271.6.15.2024, 15/2024

Składanie ofert:
Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty oraz przekazanie go Zamawiającemu w formie:
- elektronicznej, na adres: biuro@tuchomie.pl, e.lipka@tuchomie.pl
- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście) na adres: Gmina Tuchomie, Ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
do dnia 29.03.2024r do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: do 26.04.2024r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto łącznie z podatkiem VAT.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który - spełniając opisane wyżej wymagania - zaoferuje najniższą łączną cenę.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/: Nazwa zamawiającego: Gmina Tuchomie
Adres zamawiającego: Jana III Sobieskiego 16
Kod Miejscowość: 77-133 Tuchomie
Telefon: 59 821 50 40
Faks: 59 821 50 56
Adres strony internetowej: bip.tuchomie.pl
Adres poczty elektronicznej: biuro@tuchomie.pl
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tuchomie /nazwazamawiającego/ kontakt:adrese-mail, telefon/iod@tuchomie.pl,
598215054 *;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
dot.: Zapytania nr 15/2024 Numer sprawy: RG.271.6.15.2024. Nazwa zadania: Opracowanie PFU o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
? Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i innych, związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.