Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na remont w budynku

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
ul. Sobieskiego 277c
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
tel. (58) 672-23-41
sekretariat@osw2wejherowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 672-23-41
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na remont w budynku nr 1 w OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie
Ogłoszenie o zamówieniu

na realizację zadania: przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na remont w budynku nr 1 w OSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

II. Opis przedmiotu zamówienia : wg załącznika

Składanie ofert:
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście do sekretariatu Ośrodka w budynku nr 7 parter
lub przesłana za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie Ul. Sobieskiego 277c lub przesłana elektronicznie na adres sekretariat@osw2wejherowo.pl (skan podpisanej oferty lub podpis elektroniczny) do dnia 28.03.2024 r. do godz. 1500
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
Przygotowanie dokumentacji przetargowej -7 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Ofertę sporządza się w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 100%

2. Wybór oferty najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która zaproponuje najniższą cenę.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców telefonicznie.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofertach:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe
4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku:
1) będzie niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
2) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) będzie zawierać niedające się poprawić błędy w obliczeniu ceny;
6) będzie podpisana przez osoby nieuprawnione do jej podpisania, jeżeli na wezwanie, w wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełni pełnomocnictwa do jej podpisania.

IX. Zawarcie umowy, unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
2. Zmawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa budżet przeznaczony na realizację zamówienia,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, lub inną wadą mającą wpływ na poprawność przeprowadzonej procedury, w szczególności na jej wynik.
4) środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, lub wystąpiły inne okoliczności związane z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych uniemożliwiające rozstrzygnięcie postępowania,
5) w innym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania, lub wykonanie zamówienia jest niecelowe, lub nie gwarantuje osiągnięcia założeń.
3 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do zawarcia umowy na warunkach opisanych w załączonym wzorze - załącznik nr 3.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Uwagi:
X. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postępowania jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, ul. Sobieskiego 277C, 84-200 Wejherowo; tel. +48 (58) 672 23 41, e-mail: sekretariat@osw2wejherowo.pl
2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Mateusz Woźniak
e-mail: rodo@osw2wejherowo.pl.
3) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PzP) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, organy kontrolne - w zakresie przeprowadzanych kontroli postępowania, a także odbiorcy, którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - w przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie fizycznej;
5) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z zapisów niniejszego zapytania;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje wykonawcom:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
10) Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w stosunku do ewentualnych podwykonawców, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których te dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców, zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane osobowe pośrednio.
11) Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść włączeń zawartych w art. 14 ust. 5 RODO, zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób innych niż samego wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO. Zamawiający wymaga natomiast, aby obowiązek informacyjny wobec takich osób, których dane osobowe pozyska wykonawca i przekaże zamawiającemu w związku z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia został wypełniony przez wykonawcę.

Kontakt:
XI. Osoba do kontaktu
Dodatkowych informacji udziela Edmund Pranczk pod numerem telefonu 58 672-23-41 lub adresem email: sekretarat@osw2wejherowo.pl w godzinach 8:00 - 15:00.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.