Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą zabezpieczenia do wykopów ziemnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą zabezpieczenia do wykopów ziemnych

Data zamieszczenia: 2024-03-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Galewicach
Wieluńska 5
98-405 Galewice
powiat: wieruszowski
tel.: +48 62 7838618, tel. 62 78 38 626
sekretariat@galewice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Galewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 62 7838618
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą zabezpieczenia do wykopów ziemnych.
Długość płyty 3 m, wysokość płyty od 1,8 m do 2 m, śruba rozporowa o długości min. 65 cm. Waga
poniżej 800 kg.
Cena powinna uwzględniać również koszty transportu do siedziby Zamawiającego
Okres gwarancji: 24 miesiące.

Dokument nr: RIiRG.39.2024

Składanie ofert:
8.TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 02.04.2024 r.
Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 208, lub przesłać za pośrednictwem
poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, Ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, faksem(62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - do dnia 14.04.2024 r.

Wymagania:
IV. Opis warunków płatności.
1.Termin płatności faktury: 14 dni.
2.Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie
zrealizowane zamówienie oraz spisany protokół odbioru.
V. Kryterium oceny ofert.
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert: najniższa cena brutto.
VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1.
Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 1).
W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto dla całego zamówienia.
W przypadku
składania oferty pocztą należy opisać kopertę ,,Oferta cenowa na zakup wraz z dostawą
zabezpieczenia do wykopów ziemnych".
2.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i
podpisanej oferty.
Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
4.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5.Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
6.Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
7.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9.Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 1)

Uwagi:
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej
,,RODO", informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Galewice, z siedzibą w Galewicach ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice.
Kontakt:
a) listownie: Urząd Gminy w Galewicach ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice,
b) adres e-mail: sekretariat@galewice.pl,
c) telefonicznie: (62) 78 38 618.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób -
kontakt e-mail: iodo@galewice.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Galewicach.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej
realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako
Administrator Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres oznaczony
kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zgodnie z art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany
w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych
krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją
dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony
jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po
uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pan/Pani:
?
?
?
?
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
?
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VII. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Karolina Nowak- tel. 62 78 38 626.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.